Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Misleidende leringen

In dit thema kunt u meer informatie verkrijgen over misleidende leringen. Ik geloof namelijk in Gods volledige Woord, de Bijbel, dat is van Genesis t/m Openbaring. Er is helaas zeer veel misleiding in de eindtijd, want er gaat een hoop mis in de christelijke wereld. Dit is ook waar de apostel Paulus ons voor waarschuwde:

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.
– 1 Timotheüs 4:1


Ik geloof in tijdloze genadegaven, maar wel in tijdelijke tekengaven. Dit betekent niet dat onze Heere dit nooit meer heeft gebruikt na de tijd van de apostelen, want Zijn wegen zijn niet onze wegen. Maar in het algemeen zijn de tekengaven voorbij gegaan.

Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid.
– 1 Korinthe 1:22


Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien. – Mattheüs 12:38


En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien.
– Mattheüs 16:1


Jezus dan zei tegen hem: Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven.
– Johannes 4:48


Bij de Joden werd het Koninkrijk der hemelen gepredikt, dat betekende dat als zij zich hadden bekeerd, dan had het Duizendjarig Vrederijk aangebroken. Dit gebeurde niet en toen kwam het Evangelie der genade voor de heidenen. De overgang leest u in Handelingen 13:

Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u (de Israëlieten) gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere.
– Handelingen 13: 46-48


Hierboven kunt u heel duidelijk lezen dat de heidenen het woord 'hoorden', omdat de tekenen niet voor hen waren. Ik hoop dat het duidelijk is dat de Joden om tekengaven vroegen. In zeer veel Nederlandse pinkstergemeenten komen de mensen om wonderen en tekenen te zien, terwijl de tekengaven niet voor ons als gemeente zijn, en ook waren deze tekengaven dus tijdelijk. Het was namelijk de bedoeling dat de Joden geloofden door het zien van tekenen, als dit massaal was gebeurt, dan had dus het Koninkrijk der hemelen, het Duizendjarig Vrederijk, aangebroken. Dit verklaart ook gelijk waarom de tekengaven tijdelijk waren, omdat zij zich niet massaal bekeerden.

Want het hart van dit volk (Israël) is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.
– Handelingen 28: 27-28


Hierboven kunt u lezen dat de Joden niet wilden 'zien', want zij 'zagen' dus de tekenen die werden gedaan. Hierover kunt u lezen in de vier Evangeliën. Daarnaast kunt u hier weer lezen dat de heidenen zullen 'luisteren'. De heidenen zouden door het 'horen' gaan geloven, en niet door het te 'zien'.

Overigens betekent dit niet dat ik niet geloof in wonderen, omdat onze Heere nog steeds grote dingen doet en kan doen, want Hij laat Zijn kinderen nooit in de steek, maar onze Heere bepaalt Zelf wanneer er wonderen plaatsvinden, en het gebed is hierin zeer belangrijk:

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
– Jakobus 5:12


De volgende zaken zijn NIET Bijbels, dus niet nodig:

  • Het aanbidden van de Heilige Geest, want nergens in de Bijbel staat dat de Geest aanbeden moet worden;
  • Het uitnodigen van de Heilige Geest, want de Geest woont al in ons, dus blus de Geest niet uit;
  • Dopen om gered te worden, want na bekering ontvangt u direct de Heilige Geest, waarmee u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Daarbij wil ik wel zeggen dat de volwassendoop iets prachtigs is, want het is een prachtig getuigenis naar de ongelovige buitenwereld;
  • Het spreken in tongen (talen), want tegenwoordig is dit een brabbeltaal. Dit heeft niks te maken met de talen die in de Bijbel worden bedoeld en benoemd, want dit waren altijd verstaanbare talen. Daarnaast diende het als teken voor de Joden, maar ook voor de ongelovigen;
  • Het achterover vallen vanwege de kracht van de Heilige Geest, want dit staat nergens in de Bijbel. Sterker nog, als de mensen in de Bijbel achterover vallen, dan is het nooit iets positiefs. Daarentegen is het vooroverbuigen wel iets moois, want dit staat voor verootmoediging en aanbidding;
  • Het rollen over de grond en het vreemd lachen in de Heilige Geest. Wat moet iemand die ongelovig is wel niet denken als hij/zij dat ziet? Dit heeft niks te maken met de nuchterheid van het geloof. Daarnaast zijn deze zaken niet terug te vinden in de Bijbel;
  • Profetieën/beelden uitspreken over elkaars leven, want ook dit staat nergens in de Bijbel. Het Woord van God bevat alle profetieën die Zijn kinderen nodig hebben. Het uitspreken van profetieën over elkaar is een vorm van het lezen van gedachten en toekomstbeelden;
  • Kortom, alle bovengenoemde zaken hebben te maken met het occultisme, de oosterse religies en de New Age-beweging. Er zijn enorm veel foute "christelijke" stromingen overgewaaid vanuit de Verenigde Staten en Canada. Doe uw onderzoek naar de bovengenoemde zaken, want het is heidendom met een christelijk sausje. Pas op dat niemand u misleidt!

    Graag benoem ik twee zeer gevaarlijke bewegingen die momenteel velen misleiden:
Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?
– Lukas 18:8


Onze Heere Jezus Christus spreekt hierboven niet over een geloof, maar over HET geloof. Dit geeft duidelijk aan dat het niet gaat om een geloof, maar HET ware geloof, en dat is het Evangelie der genade. De gemeente van de Heere Jezus Christus zal uit het geloof leven, en niet uit tekengaven:

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
– Romeinen 1: 16-17


Er is dus geen onderscheid tussen Jood en Griek, want allen die geloven zijn één in Christus:

Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.
– Galaten 3:28


Graag wil ik waarschuwen voor misleidende leraren en sprekers. Er zijn helaas weinig sprekers die hierover durven te praten, terwijl de Bijbel erg duidelijk is over deze zaken.

Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.
– Handelingen 20: 29-32


Als u het Woord van God gaat lezen, dan is het enorm belangrijk om te bidden voor wijsheid, inzicht en kennis, want ik geloof dat de Heere het ons zal geven als we er in alle nederigheid om vragen. De Heere zal Zijn kinderen niet onwetend laten. Hij wil ons de Schriften openbaren, maar u moet het wel willen horen en geloven. Daarnaast is het enorm belangrijk om Schrift met Schrift te vergelijken:

Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.
– 1 Korinthe 2:13


Hieronder zal ik drie uitgebreide studies over misleidende leringen toevoegen. Ik onderbouw waarom bepaalde zaken niet uit God zijn. Het zijn zeer belangrijke video's, omdat er dus veel fout gaat in een groot aantal gemeenten.

De eerste studie duurt 1 uur en 47 minuten. In de tweede studie onderbouw ik bepaalde zaken met behulp van een tijdlijn van de bedelingenleer. 

De derde video is een preek waarin ik een aantal zaken kort en krachtig benoem. De vierde video is een video over de misleiding van de 'New Age-beweging'. De vijfde video is een korte video waarin u meerdere antichristelijke beeldmaterialen kunt bekijken. De zesde video is een video over de dwaalleer van het wetticisme. De zevende video is een studie over verschillende dwaalleringen. De achtste en negende video zijn studies die opgenomen zijn in Maastricht. De tiende video is een korte video over de herder en huurling. De overige video's gaan ook over valse leringen. Mijn advies is om de studies in meerdere delen te bekijken. Ik hoop en bid dat de Heilige Geest u zal onderwijzen bij deze onderwerpen.


Als laatste deel ik graag een video van een andere spreker. Er gaat namelijk veel mis in de muzikale christelijke wereld. Hieronder kunt u de video inzien.

E-mailen
Map
Info
Instagram