Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Groepen

In dit thema kunt u zich aansluiten bij de provinciale Jezus komt spoedig groepen. In elke Nederlandse provincie proberen we minimaal een keer in de twee maanden een samenkomst te organiseren. Dit doen we ter opbouw van het Lichaam van Christus. U kunt zich aanmelden via de hieronder genoemde contactpersonen. De contactpersonen regelen alle benodigdheden rondom de samenkomsten. Ik zorg voor de spreker(s), dat is mijn taak.

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.
En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.
– Hebreeën 10: 23-25


De samenkomsten zijn gebaseerd op zuiver onderwijs, dat afkomstig is vanuit het Woord van God. Ook het profetisch Woord zal worden besproken, omdat dit in een groot aantal gemeenten mist. Daarnaast dienen de samenkomsten ter bemoediging, zodat de mensen met elkaar kunnen verbinden. Met een klein clubje sprekers vormen we één team in Christus Jezus. De sprekers zijn eensgezind, zodat er geen verwarring onder de groepen ontstaat.

Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.
– 1 Korinthe 1:10

Onze uitgangspunten: sola Scriptura en tota Scriptura.

We jagen de gezonde leer van het Woord na, want we zien helaas een grote afvalligheid ontstaan in de Gemeente van Christus.

Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.
Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.
– 2 Timotheüs 4: 2-5

Als u zich wilt aanmelden voor de provinciale groepen, dan kunt u zich via de onderstaande contactpersonen aanmelden.

Provincie

Contact via

E-mail

Zuid-Holland

Helma Visser

helmvis61@gmail.com

Noord-Holland

Joy Hoevenaar

info@littlebumpys.nl

Zeeland

Martin & Selina Verhoeven

martin.selina@kpnmail.nl

Noord-Brabant

Chris Gerhards & Ineke Kamps

ineke.kamps83@gmail.com

Utrecht

Joke Blad

joke_blad@hotmail.com

Flevoland

Cees Kramer

kramer.91.cees@gmail.com

FrieslandGroningen

Astrid Pestman

astrid.pestman@gmail.com

Drenthe

Aletta Otten

ottenaletta@gmail.com

Overijssel

Ruchama Bloemendaal

ruchama25@hotmail.com

Gelderland

Inge Verbeek

inge.verbeek.1304@gmail.com

Limburg

Linda Westerveld

westerveld69@hotmail.com

België

Corinne Le Fèbre

corinne.lefebre@skynet.be

 

E-mailen
Map
Info
Instagram