Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Wat geloof ik? 

In dit thema kunt u lezen waar ik in geloof. Dit is belangrijk om te vermelden, want er zijn enorm veel mensen die een vals evangelie verkondigen of aanhangen, terwijl dit niet kan overeenkomstig de leer van Christus.

 

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie,
terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.
Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.
– Galaten 1: 6-9

 

Blijf bij het eenvoudige Evangelie, dat is de leer van Christus. Helaas wordt de gezonde leer niet meer verdragen in deze laatste fase van de eindtijd!

Verdorvenheid v.d. oude mens

Volkomen verlossing in Christus Jezus

Eenmaking met de hemelse Vader

Alleen leven uit Christus door de Heilige Geest

In de natuurlijke mens, in ons vlees, hierin woont niets goeds

Alleen de Heere Jezus schenkt verlossing, dat noemen we genade

De Heere Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem

De liefde van God wordt in onze harten uitgestort door de Heilige Geest

De oude mens moet sterven, zodat we gaan leven naar de nieuwe mens

Goede werken gaan ons niet redden, maar ook de werken van de wet niet

Door Christus hebben zowel Jood als Griek door één Geest de toegang tot de Vader

Spreek de waarheid in Christus en lieg niet, want het geweten getuigt mee door de Heilige Geest

Zonder wedergeboorte kan niemand wandelen naar de nieuwe mens

Als we goede werken mogen doen, is het nooit gepast om hierin te roemen

De Heere Jezus pleit voor ons, want Hij is onze Voorspraak bij de Vader

Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen

Rom. 3:10; 6:23; Efez. 4: 17-32; Kol. 3: 5-17; Joh. 3:3; Rom. 6: 1-14

Hand. 4:12; 10:43; 1 Tim. 2:5; Efez. 2: 8-10; Hand. 13: 38-39; Rom. 3:20, 28; Gal. 2: 15-16; Gal. 5:4; Hebr. 7: 18-19; Jer. 9:23; 1 Kor. 1:31

Joh. 14:6; Efez. 2: 11-18; Rom. 8:34; Hebr. 7:25; 1 Joh. 2: 1-2

Rom. 5:5; 9:1; Gal. 5: 16-17

 

Hieronder nog een aantal belangrijke Bijbelse leerstellingen:

 • Zonde, bekering en wedergeboorte moeten in elke preek worden benoemd;
 • Elke zondaar kan alleen gered worden door Jezus Christus, Gods Zoon, Die gestorven is als verzoening voor al onze zonden;
 • We zijn gered uit genade alleen, door het geloof, en dat niet uit onszelf, het is de gift van God (de genade); niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efez. 2:8-9);
 • Een wederom geboren Christen kan zijn redding niet verspelen (Efez. 1:13; 4:30; 2 Kor. 1:22; 2 Kor. 5:5; Filipp. 1:6);
 • We leven niet meer in de tijd van de apostolische bediening, want we wandelen door geloof en niet door aanschouwen (2 Kor. 5:7). Daarom sta ik niet achter de nadruk op de wonderen en tekenen die in vele kerken plaatsvinden;
 • Israël is Gods volk en oogappel, dus de kerk is niet in de plaats van Israël gekomen (Rom. 11:24-32; 9:27; Zach. 13:8-9). God zal al Zijn beloften aan Israël vervullen in Jezus Christus hun Waarachtige Koning, de Messias;
 • De Gemeente is Zijn Lichaam, namelijk het Lichaam van Christus (Kol. 1:24). Hij is het Hoofd van het Lichaam, namelijk van de Gemeente (Kol. 1:18). Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de Gemeente is; en Hij is de Behouder van het Lichaam (Efez. 5:23);
 • Christus heeft een huwelijksverbond met Zijn Gemeente (2 Kor. 11:2; Efez. 5:31-32; Openb. 19:7-8), net zoals God de Vader een huwelijksverbond heeft met het volk Israël (Jes. 62:5; Jer. 2:32). Israël is dus de bruid van God de Vader. Van deze relatie die bestaat tussen God de Vader en Zijn volk Israël wil ik absoluut niets afdoen. Ondanks de ontrouw van het volk Israël, zal God Zijn bruid trouw blijven en zal Hij al Zijn beloften aan haar waarmaken; 
 • Bekijk het thema 'misleidende leringen' om te zien wat er fout gaat in vele kerken;
 • De laatste decennia is er sprake van een grote afvalligheid, die alsmaar groter wordt (2 Thess. 2:3; 1 Tim. 4:1);
 • De gezonde leer wordt dus niet meer verdragen, want zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en ze zullen voor zichzelf leraars verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten (2 Tim. 4:3);
 • Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt (2 Tim. 2:15). Dit tekstgedeelte heeft mij overtuigd van het dispensationalisme. Want we lezen dat er verschillende bedelingen in het Woord van God zijn. De Heere werkt anders ten tijde van de genade dan onder de wet. Uiteindelijk is Gods plan met verschillende bedelingen perfect. Alles in het Woord van God leidt naar Christus Jezus;
 • We leven in de laatste fase van de eindtijd. Alles wijst erop dat de opname van de Gemeente zeer nabij is (1 Thess. 4:13-18; 1 Kor. 15:51-52; Joh. 14:1-3; Openb. 3:8-10);
 • De Bijbel is Gods profetische Woord, dat vast en zeker is (2 Petr. 1: 16-21), geïnspireerd door de Heilige Geest. Dit Woord verwijst steeds naar Jezus Christus, de Enige Zaligmaker en Middelaar tussen God en mensen (1 Tim. 2:3-5); 
 • Gezond onderwijs leidt altijd tot innerlijk zicht op de verheerlijkte Heere Jezus;
 • De genade van de Vader is openbaar geworden in Hem, in Jezus Christus, onze Heere;
 • Sterf aan uzelf en leef door geloof in de Zoon van God (Gal. 2:20);
 • Wandel in Christus (Kol. 2:6);
 • Word geworteld en opgebouwd in Christus (Kol. 2:7);
 • Groei op tot Hem, namelijk tot Christus (Efez. 4:15);
 • Groei in de genade en kennis van de Heere Jezus (2 Petr. 3:18), zodat we geestelijk volwassen worden, opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden (Efez. 4:14).

E-mailen
Map
Info
Instagram