Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Artikelen

In dit thema kunt u verschillende artikelen lezen. De artikelen gaan over (algemene) Bijbelse onderwerpen, profetische onderwerpen en onderwerpen die betrekking hebben op misleidende leringen. Ik bid dat het voor u tot zegen mag zijn!

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
– 2 Timotheüs 2:15

2022-09-01

Niet alleen Mozes, maar ook de Gemeente dient een genadige, machtige en heilige Heere!

‘Toen zei Mozes tegen de HEERE: Zie, U zegt tegen mij: Laat dit volk verdertrekken. U echter, U hebt mij niet laten weten wie U met mij meezendt, terwijl U Zelf gezegd hebt: Ik ken u bij uw naam, en ook: U hebt genade gevonden in Mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in Uw ogen, maak mij toch Uw weg bekend. Dan zal ik U kennen, opdat ik genade zal vinden in Uw ogen. En zie aan dat deze natie Uw volk is. En Hij zei: Moet Mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verdertrekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in Uw ogen, ik en Uw volk? Is het niet daardoor dat U met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en Uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Ook dit woord dat u spreekt, zal Ik doen, want u hebt genade gevonden in Mijn ogen en Ik ken u bij uw naam.’
– Exodus 33:12-17

Drie wijze lessen van Mozes:

• Weet altijd dat de HEERE u bij uw naam kent. We worden aangesproken als zonen en dochters (2 Kor. 6:18);
• Zoek eerst Zijn wegen, zodat we Zijn paden mogen bewandelen en we Hem in al Zijn wegen met ons kennen;
• Als Zijn aangezicht niet met ons is, dan zijn we niks. Mozes wist dit ook heel goed. De HEERE wilde het land Israël geven, maar de Gever is voor Mozes belangrijker dan de gave van het land. Wat een wijsheid van Mozes!

Word dus vervuld met de Heilige Geest (Efez. 5:18). Als we de Geest uitblussen, dan wijzen we Zijn aanwezigheid af.

Onze kracht wordt in zwakheid volbracht. Vanuit onszelf kunnen we niks. Een hemelse dienaar moet het hebben van de kracht van Zijn Heer en Heiland.

‘Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.’
– 2 Korinthe 12:9

Leg de focus op uw positie in Christus. U bent heilig in Hem én apart gezet in de hemelse gewesten, net zoals het volk Israël apart gezet is zoals we hierboven lezen (Ex. 33).

‘En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.’
– Efeze 2:6

Een van de belangrijkste onderdelen van onze identiteit in Christus is het groeien in én het streven naar heiliging (Rom. 6:19-22; Hebr. 12:14). Denk aan wat Mozes op de berg Sinaï doorkreeg van de HEERE voor de bouw van de tabernakel. Alle onderdelen moesten heilig worden gemaakt, zo is het ook met de Gemeente en haar leden. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest (1 Kor. 6:18-20). Hier moeten we heilig mee omgaan. De Geest zal u hierbij helpen.

‘Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.’
– 1 Petrus 1:14-16

Petrus citeert hierbij Leviticus 11:44-45, 19:2 en 20:7. Wat een kennis hadden de apostelen van het Woord, dat is zeer inspirerend.

Kenneth Johannes

Admin - 15:01:18 @ Algemeen | Een opmerking toevoegen

 


 

E-mailen
Map
Info
Instagram