Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Artikelen

In dit thema kunt u verschillende artikelen lezen. De artikelen gaan over (algemene) Bijbelse onderwerpen, profetische onderwerpen en onderwerpen die betrekking hebben op misleidende leringen. Ik bid dat het voor u tot zegen mag zijn!

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
– 2 Timotheüs 2:15

2022-04-23

Vandaag is de dag van uw redding!

Wat betekent bekeren eigenlijk precies?
Het Griekse werkwoord meta-noeō betekent ‘berouw hebben, zich bekeren’.

Het is samengesteld uit noeō ‘bemerken; verstaan, inzien; (be)denken’ en het voorvoegsel meta, dat hier een verandering aangeeft. Het houdt in feite in: ‘anders verstaan of inzien, anders bedenken, van gedachten veranderen’, en hierdoor ‘berouw hebben’ van een verkeerde daad. In het Nieuwe Testament van een zonde, tegen een naaste of, zoals doorgaans, tegen God.

Wat gebeurt er nadat u bent bekeerd?
Als u zich bekeert, dan verandert u van gedachten over wie de Heere is en hoe perfect zijn standaarden zijn, die aangeven dat Hij volmaakt en heilig is. U gaat van ongeloof naar geloof. Dit geloof is gebaseerd op het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. De Heere Jezus stierf voor de zonden van de hele wereld, dus ook voor uw zonden.

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. – 1 Johannes 2:2

Salvation in Christ alone.jpg

Waarom is de zonde in deze wereld gekomen?
Doordat de slang, de duivel, Eva had misleid om van de vrucht van de boom te eten. De slang zei tegen Eva: ‘Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?’

De boze wil altijd het Woord van God in twijfel trekken, dus deze vraag wil hij ook ons voorhouden.

In de huidige wereld zien we dat de boze alles verdraait, net zoals in de Hof van Eden. Want de Heere had gezegd dat Adam en Eva van de vrucht van de boom die in het midden van de hof stond, niet mochten eten, anders zouden ze sterven. Daarop zei de slang: ‘U zult zeker niet sterven!’ Weer een leugen van de duivel, want door de zonde van Eva, en later ook van Adam, is de dood in het leven gekomen. (Gen. 3)

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. – Romeinen 5:12

Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.
Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.
Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. – Romeinen 5:17-19 

Wat betekent zondigen?
Zondigen betekent ‘uw doel missen’. Als u zondigt, mist u dus uw doel. De Bijbel vertelt dat het loon van de zonde de dood is.

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. – Romeinen 6:23

Eigenlijk hoeven we helemaal niet te sterven, want een ieder die in de Zoon van God gelooft, zal niet verloren gaan, maar voor eeuwig verder leven. De dood en de wereld zijn beide overwonnen. (Joh. 16:33; Jes. 25:8; Hos. 13:14; 1 Kor. 15:54-57; Hebr. 2:14-15)

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. – Johannes 3:16

Wat zegt de wet over de heiligheid van de Heere?
Wist u dat veel Nederlandse wetten en regels zijn geworteld in Bijbelse normen en waarden? Denk aan de rechtstaat en aan het bestraffen van moord, doodslag en diefstal. Maar denk ook aan de christelijke feestdagen en aan het afleggen van de eed.

De Heere is zo heilig, perfect, rechtvaardig en liefdevol dat Hij de zonden niet kan verdragen. We hebben allemaal weleens iemand pijn gedaan, en we hebben allemaal weleens gezondigd tegen God. Want we hebben de wet, de tien geboden, die kennis geeft van zonden (Rom. 3:19-20, 7:7-13), allemaal weleens verbroken. Ik hoop dat u het hierover eens bent. Als dat het geval is, dan is dat de reden waarom het belangrijk is om berouw te hebben en u van uw zonden te bekeren. De Heere is zo heilig dat Hij onrecht niet kan verdragen. Door middel van de wet houdt de Heere ons een spiegel voor, en daardoor kunnen we zien dat we allemaal tekortschieten. De Bijbel vertelt dat niemand van nature rechtvaardig is en dat allen gezondigd hebben.

Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,
er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. – Romeinen 3:10-11

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. – Romeinen 3:23-25

Alle vroegere zonden hebben onder de verdraagzaamheid van God plaatsgevonden. Er is dus een oplossing voor de zonden, namelijk het bloed van de Heere Jezus Christus.

En nu denkt u: Biedt de Heere ons een geschenk aan?
Absoluut, Hij biedt ons een gift aan, en dat cadeau is het eeuwige leven. Dit hebben we niet verdiend, maar toch krijgen we het als gave vanwege Zijn onbetaalbare genade, omdat Hij zijn liefde jegens ons wilde laten zien door Zichzelf voor ons te geven. De HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. (Jes. 53:6-11)

Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. – Jesaja 53:5

Als u gelooft in de reinigingskracht van het bloed van de Heere Jezus, dan bent u gered tot in de eeuwigheid. De striemen van de Heere Jezus genezen onze pijn en zonden uit het verleden. Want onze zonden worden in de diepte van de zee geworpen (Mich. 7:19), waardoor we niet meer hoeven terug te kijken naar het verleden. (Jes. 43:18; Filipp. 3:14)

De Heere Jezus is de Enige Man ooit die zonder zonde heeft geleefd. Dit laat zien dat Hij God Zelf was en is (Joh. 1:1; Joh. 1:14; Rom. 9:5; 2 Kor. 4:4; Filipp. 2:6; Hebr. 1:3). De Vader heeft Zichzelf als het ware afgescheurd, zodat Hij vervolgens in Menselijke gedaante naar deze aarde kon komen en Zijn leven voor ons uit liefde gaf. De Heere Jezus is het beeld van de onzichtbare God. (Kol. 1:15)

En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. – 1 Johannes 3:5

Kunnen we onze redding verdienen d.m.v. goede werken?
Nee, helaas denken veel mensen hun weg naar de hemel te kunnen verdienen, maar dat is allesbehalve waar. U kunt alleen door te geloven in de Heere Jezus Christus behouden worden. (Joh. 5:24; Joh. 6:40; Joh. 6:47)

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
niet uit werken, opdat niemand zou roemen. – Efeze 2:8-9

We kunnen nooit gered worden door het doen van goede werken, of uit werken van de wet door de wet te houden (Hand. 13:38-39; Rom. 3:20,28; Gal. 2:15-16; Gal. 5:4; Hebr. 7:18-19), want niemand kan de wet perfect naleven. Als redding door onze eigen inspanningen zou komen, dan is het geen genade meer.

Wat is essentieel om in de hemel te komen?
Zonder Christus zijn we dood in onze zonden, omdat de wet tegen ons is gericht (Rom. 7:7-13; Gal. 3:19-26). Daarom is het essentieel om opnieuw geboren te worden. Dit noemen we de wedergeboorte. De Heere Jezus zei dat een niet wederom geboren persoon, het Koninkrijk van God niet kan beërven.

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. – Johannes 3:3 

Omdat we dood zijn in onze zonden moeten we opnieuw geboren worden, zodat we gaan wandelen naar de nieuwe mens. Want de Heere Jezus heeft de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee (Jood en heiden) in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken (Efez. 2: 11-22). Door deze wedergeboorte vindt er een bovennatuurlijke verandering plaats. Die verandering bewerkstelligt de Heere met Zijn Geest in ons. Dit noemen we de Heilige Geest, dat is een Persoon (Efez. 4:30), een Helper (Hebr. 13:6) en een Trooster (Joh. 15:26), die in de wedergeboren Christenen woont.Een wedergeboren Christen mag uitspreken dat hij gered is tot in de eeuwigheid, want we zijn verzegeld met de Heilige Geest tot de dag van de verlossing. (Efez. 1:13-14; 4:30; 2 Kor. 1: 21-22; 5:5-7; Rom. 8: 9-16) 


En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. – Efeze 4:30 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. – Filippenzen 1:6

Wat gebeurt er na de wedergeboorte?
Dankzij de wedergeboorte wordt de oude mens afgelegd en gaan we wandelen naar de nieuwe mens, die het beeld van Christus gelijkvormig wordt.

Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten,
en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,
en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. – Efeze 4:22-25

De Heere gaat met ons aan de slag en Hij bewerkstelligt geestelijke groei (1 Kor. 3:1-7; Efez. 4:11-16; Kol. 1:9-11; 2:19; 1 Petr. 2:2; 2 Petr. 3:18) in ons leven, zodat we geestelijk volwassen worden in Christus. We zullen het recht en de waarheid liefhebben en onze leden dienstbaar stellen aan de gerechtigheid, tot heiliging. Dit is wandelen in Geest en waarheid overeenkomstig de nieuwe mens. Het heiligingsproces is enorm belangrijk in de brieven van Paulus en Petrus. (Rom. 1:4; 6:22; 1 Thess. 3:13; 4:3-7; 2 Thess. 2:13; 1 Tim. 2:15; Hebr. 12:14; 1 Petr. 1:2, 14-16)

Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging. – Romeinen 6:19

In de Efezebrief worden de lezers ‘heiligen’ en ‘gelovigen in Christus Jezus’ genoemd. Ook verderop in de brief worden de lezers ‘heiligen’ genoemd (Efez. 1:18; 2:19; 3:18) en in Paulus’ andere brieven is dit eveneens de gebruikelijke aanduiding van gelovigen (bv. Rom. 1:7; 1 Kor. 1:2; 2 Kor. 1:1).

De typering ‘heiligen’ benadrukt dat God de gelovigen apart gezet heeft, dat wil zeggen dat Hij hen geroepen heeft, afgezonderd van de wereld en ingelijfd in Zijn Gemeente, die Zijn Lichaam is (Efez. 1:22-23; 4:15-16; 5:23; Kol. 1:18). Dit komt nader tot uitdrukking in de term ‘gelovigen’, d.w.z. zij die hun vertrouwen hebben gesteld op Jezus Christus. De gelovigen zijn ‘in Christus Jezus’ door hun geloofsverbondenheid met Hem één geworden. Daarom moeten we ernaar steven om het beeld van Christus gelijkvormig te worden, want zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. (Hebr. 12:14)Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. – Hebreeën 12:14


De Gemeente van Christus heeft een zeer bijzondere positie, want de wedergeboren Christen is geen aardse burger meer, omdat hij na bekering een hemelburger is geworden (Filipp. 3:20-21; Hebr. 13:14). De oude mens was vanwege zijn misleidende begeerten een aardse burger, maar de nieuwe mens is dankzij de Heilige Geest een hemelburger geworden, omdat de geest van het denken is vernieuwd. (Efez. 4:17-32)

Wat zijn dan de misleidende begeerten van de oude mens?
Het Woord van God noemt dit de werken van het vlees.

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. – Galaten 5:19-21

De wetten van Mozes, de tien geboden, die laten zien dat de werken van het vlees slecht zijn. Daarom is de wet heilig, en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed (Rom. 7:12). Een wedergeboren Christen leeft niet meer naar de werken van het vlees. Dit betekent niet dat een wedergeboren Christen geen fouten meer maakt, want niemand kan perfect leven (Rom. 7:14-26). Daarom is het belangrijk om dagelijks te danken voor het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt ons namelijk van alle zonden.

Is de wet bedoeld voor de wedergeboren Christen?
De wet is niet bestemd voor de gelovigen en rechtvaardigen, maar juist voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen (1 Tim. 1:9-10). De wedergeboren Christen is vrij van de wet, want hij staat onder de genade (Rom. 6:6-14; Gal. 2:19-21; 1 Petr. 4:1-2). Als het priesterschap verandert, vindt er ook een verandering van de wet plaats (Hebr. 7:12). 

Daarom staat de wedergeboren Christen onder het nieuwe verbond van de genade, die aanvaard wordt door het geloof in Jezus Christus, want Hij heeft het nieuwe Priesterschap bekleed. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet en ook heeft Hij ons immers duur gekocht en betaald. (1 Kor. 6:20; 1 Kor. 7:23)

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,
opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
Broeders, ik spreek op menselijke wijze: Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. – Galaten 3:13-15

Het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, of het nieuwe Priesterschap, kan pas ingaan als de dood van de maker van het testament wordt vastgesteld. Alle gebeurtenissen voorafgaand aan het kruis van Golgotha behoren dus tot het Oude Testament.

Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt.
Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. – Hebreeën 9:16-17

Na onze bekering worden we ontslagen van de wet, zodat we een nieuwe schepping in Christus Jezus worden, Die Zijn Geest in ons laat wonen, Die ook levend maakt, daardoor vindt de bovennatuurlijke wedergeboorte van het nieuwe verbond plaats. Zonder wedergeboorte kan niemand in het Koninkrijk van God komen. (Joh. 3:3)

Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. – Romeinen 7:6

Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. – 2 Korinthe 3:6

Kortom: bekering zorgt voor wedergeboorte, waardoor we kunnen wandelen naar de Geest en nieuwe mens!Na bekering zijn we onderdeel van de nieuwe scheppingsorde geworden (2 Kor. 5:17) en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem is de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kol. 1:13-14)Het oude is overduidelijk voorbij gegaan, en daarom staan we niet meer onder de vloek van de wet,  maar onder de genade van Christus Jezus, onze Heere. Uiteindelijk zal de nieuwe scheppingsorde leiden tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. (Openb. 21-22:1-5)Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. – 2 Korinthe 5:17

Alles leidt naar Christus en Zijn komst!
Uiteindelijk leidt alles in de Bijbel naar de volmaakte liefde en kennis van de Heere Jezus Christus. (1 Kor. 1:4-9; Efez. 1:15-23; 3:14-21; Kol. 1:9-14; 2:1-3)

Zo leidt ook Bijbelprofetie naar de Heere Jezus Christus, want het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie (Openb. 19:10). Door Bijbelprofetie te bestuderen, kunnen we zien waar we staan op Gods profetische tijdlijn. Israël is Gods profetische tijdklok, Jeruzalem laat zien waar de urenwijzer staat en de Tempelberg laat zien waar de secondewijzer staat. Momenteel is de Tempelberg dagelijks in het wereldnieuws. Daarnaast zijn er geruchten dat zeer spoedig de Derde Tempel herbouwd zal worden. Ziet u hoe laat het is op Gods profetische tijdklok?

Bekeer u vandaag nog, want de dag van morgen is u niet beloofd. De apostel Paulus vertelt ons dat we Hem moeten blijven verwachten (1 Thess. 1:10). We staan vlak voor de terugkomst van de Heere Jezus. Als de Gemeente van Christus is weggerukt (Joh. 14:2-3; 1 Thess. 4:16-17; 1 Kor. 15:51-52; Openb. 3:10) van deze wereld, zal kort daarna de antichrist met het zevenjarige vredesakkoord van de Abraham-akkoorden komen (Dan. 9:27). Dit luidt de zevenjarige grote verdrukking in. Alstublieft, neem dit serieus, want in die verschrikkelijke periode wilt u niet zijn. Voor meer informatie over de eindtijd kunt u mijn YouTube-kanaal bezoeken.

Kenneth Johannes

Admin - 16:02:52 @ Algemeen | Een opmerking toevoegen

 


 

E-mailen
Map
Info
Instagram