Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Artikelen

In dit thema kunt u verschillende artikelen lezen. De artikelen gaan over (algemene) Bijbelse onderwerpen, profetische onderwerpen en onderwerpen die betrekking hebben op misleidende leringen. Ik bid dat het voor u tot zegen mag zijn!

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
– 2 Timotheüs 2:15

2022-03-22

Waar staat de Bijbel in de Bijbel?

Beste lezers,

Het is aannemelijk om te zeggen dat de komst van de Bijbel voorspeld is in het Oude Testament. Wist u dat de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld is? De Bijbel is maar liefst 3,9 miljard keer verkocht (1). Mensen kopen de Bijbel niet alleen voor zichzelf, maar ook om weg te geven. Het is dan ook zonder twijfel het meest gelezen boek ter wereld. Er zijn talloze drukken en uitgaven. Verder komen er nog steeds regelmatig nieuwe vertalingen op de markt (dit is niet altijd een goed teken, want in de nieuwe vertalingen wordt er veel weg vertaald). De Bijbel bevat 66 boeken. Deze boeken zijn weer onderverdeeld in meerdere hoofdstukken. De Bijbel bestaat in deze vorm al ruim 1600 jaar, maar de losse boeken kunnen veel ouder zijn.

Waar vinden we de Bijbel in de Bijbel?
Het woord ‘Bijbel’ staat niet letterlijk in de Bijbel, dat geldt ook voor het woord ‘opname’. Met het woord ‘opname’ wordt de opname van de gemeente bedoeld. Deze profetie over de opname is nog niet vervuld, maar ik verwacht wel dat dit zeer spoedig zal gebeuren. De profeet Maleachi sprak in het Oude Testament over een gedenkboek. Mijns inziens wordt hiermee de Bijbel bedoeld.

Laten we eens kijken naar het tekstgedeelte uit het Oude Testament. Ik citeer:

“Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten. En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.” – Maleachi 3: 16-18

Wat is de letterlijke vertaling vanuit de grondtekst?
Het woord ‘gedenkboek’ wordt in de Hebreeuwse grondtekst met de woorden ‘seper zikkaron’ vertaald. De woorden ‘seper zikkaron’ zijn letterlijk vertaald: herinneringsboek. Het begrip ‘seper zikkaron’ komt in het Oude Testament alleen hier voor, maar ook elders is sprake van een levensboek, door God beheerd (Ex. 32:32, Ps. 69:29, 139:16, Jes. 4:3). Het beeld sluit aan bij het in het oude Nabije Oosten gangbare gebruik dat koningen in archieven alle belangwekkende zaken lieten bijhouden, waarmee deze vaststonden en niet vergeten werden (vgl. Est. 2:23 en 6:1, waar het boek woord aangeduid als ‘seper hazzikronot’, het boek van de herinneringen/het gedenken). Het gedenken heeft hier ook te maken met de vergelding van daden, zoals in Ps. 56:9, 1 Kor. 3:8, 1 Kor. 3: 12-14, 2 Kor. 5:10 en Openb. 20:12.

Waarom denk ik dat hier de Bijbel wordt bedoeld?
Ten eerste omdat deze twee specifieke Hebreeuwse woorden alleen in Maleachi 3:16 voorkomen. Daarnaast is de letterlijke betekenis zeer relevant voor ons, omdat de Schriften voor ons ter herinnering zijn. De Heere probeert te benadrukken dat het Woord het Brood des levens is (Joh. 6:35). De Heere Jezus is namelijk zelf het Woord (Joh. 1:1, 1:14, 1 Joh. 1:1). Hierdoor is een herinneringsboek samenstellen en achterlaten zeer logisch, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen (2 Kor. 5:7).

Ten tweede lezen we dat het gedenkboek geschreven is voor Zijn aangezicht. Dat klopt, want Timotheüs schrijft ons:

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” – 2 Timotheüs 3: 16-17

Alle profeten, priesters (OT), koningen (OT) en apostelen waren verzegeld met de Heilige Geest toen zij de boekrollen schreven. De Heilige Geest is een samenvloeiend onderdeel van de Heilige Drie-Eenheid (1 Joh. 5:7), waardoor alle Schriften voor het aangezicht van de Heere geschreven zijn.

Ten derde vertelt Maleachi ons ook dat het gedenkboek geschreven is voor wie Zijn Naam vrezen en hoogachten. Als christen weet ik dat de Bijbel voor de wereld is gekomen, zodat we kracht en wijsheid kunnen halen uit het levende Woord van God. Mijns inziens probeert Timotheüs 3: 16-17 dit ook te vertellen over de Schriften. Hij zegt dat het nuttig is om te onderwijzen, weerleggen, verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. De mensen die Hem vrezen en hoogachten willen leven volgens de Bijbel, zodat zij in rechtvaardigheid wandelen. Dit komt dus mooi overeen met het tekstgedeelte van Maleachi.

Ten vierde zullen Zijn kinderen een persoonlijk eigendom worden. Dit kom mooi overeen met wat het Nieuwe Testament in de Bijbel zegt. Ik moet denken aan wat Paulus ons schrijft:

“U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” – 1 Korinthe 6:20

De Heere zal Zijn kinderen sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. De Heere spaart Zijn kinderen omdat Zijn toorn over het kruis van Golgotha is gekomen, want door Zijn bloed zijn wij schoongewassen van onze ongerichtheden. Zijn kinderen zijn dus niet voor het komende oordeel (Jes. 57:1, Rom. 5:9, 1 Thess. 5:9, 2 Thess. 2:7, Openb. 3:10), maar dit oordeel is wel voor de huidige goddeloze samenleving.

Dit komende oordeel heet de zevenjarige grote verdrukking (Dan. 9:27, Matt. 24: 15-22). De Heere grijpt namelijk in als er aan het DNA wordt gesleuteld (net zoals in Gen. 6: 1-8). Gods toorn zal dus niet veel langer meer uitgesteld worden, want de huidige machten streven naar transhumanisme.

Waarom heeft gedenken te maken met de vergelding van daden?
‘Seper hazzikronot’ betekent het boek van de herinneringen/het gedenken. Het gedenken heeft hier ook te maken met de vergelding van daden (zoals in Openb. 20:12). In Openbaring staat:

“En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.” – Openbaring 20:12

Dit is het oordeel wat komen gaat na het Messiaanse Vrederijk (Openb. 20: 5-6, 7-12). De mensen die gevlucht zijn voor de liefde van Jezus worden geoordeeld door wat er in het boek des levens staat geschreven. Dit zal overeenkomstig hun werken gebeuren.

Wat is de beste Nederlandse Bijbel?
Dat is de Bijbel die het dichtste bij de grondtekst ligt. In Nederland is dat onze Statenvertaling. De Statenvertaling (1618) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbel die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws (OT) en Grieks (NT) is vertaald. Later volgden er nog veel andere Nederlandse vertalingen. Daarnaast zijn er zijn zeker verschillen tussen de Nederlandse vertalingen, omdat de ene vertaling letterlijk vertaalt en de andere wat meer verklaart. Sommigen vertalers gebruiken weer wat moderner Nederlands. Mijns inziens zijn er zeer slechte vertalingen aanwezig. De NBV Studiebijbel (4e druk, januari 2019) is een verschrikkelijke vertaling. Deze Bijbelvertaling is uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap. U kunt wat schrikbarende voorbeelden in de bronnen inzien.

Graag wil ik een van de bronnen toelichten. In het voorwoord van de NBV Studiebijbel vinden we waarom deze vertaling zo verschrikkelijk is. Ik citeer:

“De uitgangspanten voor deze studie-uitgave zijn in overeenstemming met de Richtlijnen voor de interconfessionele samenwerking bij de vertaling van de Bijbel, zoals die in 1987 zijn vastgesteld door de United Bible Societies en het Secretariaat voor de Eenheid van de Christenen van de Rooms-Katholieke Kerk.”

Hier komt de aap uit de mouw. De Rooms-Katholieke Kerk heeft het natuurlijk weer verbasterd. Deze valse kerk wordt niet voor niets de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde genoemd (Openb. 17:5).

Waarom zijn er soms kleine verschillen binnen dezelfde vertalingen?
Dit komt vooral omdat de vertalers een keuze moeten maken bij het vertalen van een Grieks of Hebreeuws woord. Soms heeft een woord wel zes of zeven betekenissen in het Nederlands. Neem bijvoorbeeld het Griekse woord ‘pneuma’. Dit kan met de volgende woorden worden vertaald: wind, adem, geest, ziel, gezindheid en invloed. Het woord kan worden gebruikt voor de menselijke geest, de levensadem, een engel, de Heilige Geest, en zelfs voor een boze geest. De vertaler zal dus aan de hand van de context steeds een keuze moeten maken. Het Grieks en het Hebreeuws kennen geen hoofdletters. Hierin zal de vertaler ook een keuze moeten maken. Als we de diepte willen onderzoeken, zullen we meer dan een vertaling moeten gebruiken.

Te gronde door gebrek aan kennis
Al met al gingen sommigen van de Israëlieten te gronde door het gebrek aan kennis. De profeet Hosea vertelt ons:

“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.” – Hosea 4:6

Mijns inziens gaat dit nu ook gebeuren met alle mensen die Jezus niet willen aannemen. Ik denk dat die mensen niet beseffen hoe ver de liefde van Jezus gaat. Daarom is het zo belangrijk om Zijn Woord te kennen en dagelijks te lezen. Hierdoor blijven we dichtbij Hem.

Inmiddels weten we dat de Bijbel niet door mensen is geschreven, want de Schriften zijn compleet door God ingegeven. Verder heeft Hij ons een prachtig herinneringsboek gegeven, wat immers geprofeteerd was.

De wereld is momenteel een zinkend schip wat bijna ten onder gaat. God roept ons allemaal, maar we moeten wel oren om te horen en ogen om te zien hebben. Ik zou u willen oproepen om het levende Woord van God te lezen. Als u begint, wil ik u aanraden om bij het Johannes Evangelie te beginnen. Dit is de Heere Jezus Zijn liefdesbrief aan u.

De allerbelangrijkste vraag voor nu is: “Gaat u Jezus aannemen als Verlosser?”

Kenneth Johannes


Bronnen

Meer lezen (1)
Voorwoord.jpeg

Godenwereld.jpeg

Goden en afgoden.jpeg

Geboorteverhalen.jpeg

Jesaja 7.jpeg

Opstanding.jpeg

Hemelvaart.jpeg

Jezus.jpeg

Koninkrijk van God.jpeg

Messias.jpeg

NBV Studiebijbel.jpeg

Admin - 16:04:23 @ Algemeen | Een opmerking toevoegen

 


 

E-mailen
Map
Info
Instagram