Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Artikelen

In dit thema kunt u verschillende artikelen lezen. De artikelen gaan over (algemene) Bijbelse onderwerpen, profetische onderwerpen en onderwerpen die betrekking hebben op misleidende leringen. Ik bid dat het voor u tot zegen mag zijn!

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
– 2 Timotheüs 2:15

2023-07-27

De Abraham-akkoorden: dé verbindende schakel tussen eindtijdprofetieën

Het Israëlnieuws meldde eind december 2022 dat Saudi-Arabië de banden met Israël binnen een jaar wil normaliseren (1). De nieuwe Israëlische regering onder Benjamin Netanyahu wil het vredesproces in het Midden-Oosten bevorderen. Onze generatie aanschouwt het uitlopen van de vijgenboom en alle bomen (Luk. 21:29-30). Dit gaat over het nieuwe leven dat het Midden-Oosten wordt ingeblazen, doordat alle bomen – de omringende Arabische landen – vrede willen sluiten met Israël.

De Abraham-akkoorden krijgen weinig media-aandacht in Nederland, terwijl deze ontwikkelingen de profetische alarmbellen doen afgaan. Het profetische Woord is vast en zeker; we moeten daarop letten, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats (2 Petr. 1:19). Hierdoor blijft de Gemeente van Christus waakzaam, nuchter en vol verwachting (1 Thess. 1:10; 5:6). Het is vanuit Bijbels perspectief interessant om te zien hoe de Abraham-akkoorden verschillende eindtijdprofetieën met elkaar verbinden.

De Abraham-akkoorden
De abrahamitische religies duiden op de monotheïstische religies jodendom, islam en christendom, die hun oorsprong vinden in aartsvader Abraham.

Wereldwijd zijn er ongeveer 3,6 miljard aanhangers van de drie abrahamitische religies (2). Maar alleen de gelovige in Christus Jezus behoort door de wedergeboorte tot het nageslacht van Abraham (Gal. 3:8,16). De naam van Abraham wordt misbruikt om een mondiale religieuze eenheid te creëren.

In 2020 heeft Israël de banden met vier Arabische landen genormaliseerd onder de naam ‘Abraham-akkoorden’. Sindsdien hebben geen nieuwe landen de akkoorden ondertekend. Jared Kushner heeft zelfs een vredesinstituut opgericht om de Abraham-akkoorden vooruit te helpen (3). Het is de Israëlische regering onder Naftali Bennett niet gelukt te normaliseren met andere islamistische landen. Dit wordt een kerntaak van de nieuwe regering van Netanyahu (4).

Op 6 december 2022 begon in Rome de eerste jaarlijkse Abraham Accords Global Leadership Summit. ‘Het is slechts een kwestie van tijd voordat moedige leiders uit de schaduw treden en volledige vrede bereiken tussen alle kinderen van Abraham,’ zei Danny Danon, verwijzend naar de Abraham-akkoorden (5). Doelt hij op het regime van de tien koningen en het eerste beest: de leider van het herstelde Romeinse Rijk, het politieke beest? (Openb. 17:10)

Israël en de leiders in Jeruzalem sluiten een verbond met het rijk van de dood (Jes. 28:15).

The Abrahamic Family House
In de nabije toekomst moeten de Abraham-akkoorden zorgen voor een alomvattende vrede in het Midden-Oosten, waarbij de drie belangrijkste religies worden samengesmolten tot één wereldreligie (6).

Het hoofdkantoor van de chrislam, het Abrahamic Family House in Abu Dhabi, staat in de Verenigde Arabische Emiraten. Het interreligieuze gebedshuis is bijna af (7). Binnen enkele weken moet het operationeel zijn. De officiële opening staat gepland in 2023 (8). Het Abrahamic Family House omvat een moskee, een synagoge en een kerk. Het huis zal dienen als een gemeenschap voor interreligieuze dialoog en uitwisseling.

Mohammed bin Zayed, de president van de Verenigde Arabische Emiraten, werkt samen met twee belangrijke spelers rond de Abraham-akkoorden en de chrislam: paus Franciscus en grootimam Ahmed Al-Tayeb. Op 4 februari 2019 trokken zij de aandacht van de wereld toen ze elkaar ontmoetten in Abu Dhabi, om het document over menselijke broederschap te ondertekenen – een gezamenlijke verklaring die aandringt op vrede tussen alle mensen en religies in de wereld (9).

De wereldreligie van de chrislam is voor iedereen zichtbaar. Maar toch verhindert een sluimerende geest de erkenning ervan. Want de HEERE heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten; en uw hoofden, de zieners, heeft Hij omhuld (Jes. 29:10). Het bijna voltooide Abrahamic Family House getuigt hiervan op prachtige wijze.

The House of One
In Europa bouwt men een vergelijkbaar interreligieus gebedshuis: The House of One in Berlijn. Op 27 mei 2021 is de eerste steen gelegd (10), ‘de hoeksteen’ (!) (11). Men heeft de ware Hoeksteen in Sion, de Heere Jezus, verworpen. De Christus is voor hen een steen des aanstoots en een struikelblok geworden (Jes. 28:16; 1 Petr. 2:7). Bij dit Europese project draait het ook om wereldvrede tussen de abrahamitische religies. Ezechiël omschrijft het eindoordeel over Israël krachtig: Onheil op onheil! Zie, het komt eraan. Het einde is gekomen, het ontwaakt tegen u! Zie, het komt eraan (Ezech. 7:5-6). Dit is gericht tegen de verkondigers van valse vrede (Ezech. 13:10). Jeruzalem zal namelijk het geestelijk wereldcentrum van de wereld worden in de tijd van Jakobs benauwdheden: de 70e jaarweek van Daniël, de grote verdrukking.

De Heere zal Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag, de dag van Zijn wederkomst, zal Hij Jeruzalem maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Alle naties zullen zich tegen haar verzamelen (Zach. 12:2-3). In Jeruzalem zullen ze vallen, omdat ze de Hoeksteen verworpen hebben. Ze hebben zich aan het Woord gestoten, door ongehoorzaam te zijn.

VN-klimaatconferentie (COP27)
De Abraham-akkoorden spelen ook een essentiële rol bij het thema rond de aanpak van ‘klimaatverandering’, volgens het Interreligieuze Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (12). Bij de VN-klimaatconferentie is het vredesproces van cruciaal belang (13). Het thema ‘klimaatverandering’ is ook onderdeel van de vredesovereenkomst tussen Israël en de VAE (14).

De schreeuw om een religieuze eenheid was duidelijk zichtbaar bij de VN-klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh, Egypte (15). De machtige religieuze leiders van deze wereld, waaronder paus Franciscus, kwamen bijeen om tien nieuwe klimaatgeboden te implementeren (16). Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed, zegt Paulus (Rom. 7:12). Hieraan mogen de religieuze leiders niks toevoegen of afdoen. Met deze vorderingen maken ze het podium gereed voor de mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf, die in de 7-jarige grote verdrukking bepaalde tijden en de wet wil veranderen, en in de laatste 3,5 jaar zullen ze in zijn hand worden overgegeven (Dan. 7:25).

De tweestatenoplossing
‘De nieuwe Israëlische regering moet haar steun betuigen aan een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict,’ zei het parlement van de Europese Unie in een uitgebreide resolutie die in Straatsburg was goedgekeurd. Hierin roept men een Europeaan op om het vredesproces te leiden (17). De profetische alarmbellen gaan wéér af!

Er wordt letterlijk gesproken over de openbaring van de leider van het herstelde Romeinse Rijk, zoals de profeet Daniël voorzegde (Dan. 2:40-43; 7:19-20, 23-24). Deze Europese leider en de antichrist/valse profeet moeten voldoen aan de Bijbelse criteria. De antichrist, het tweede beest, moet Joods bloed hebben (Dan. 11:37), anders nemen de Joden de valse messias niet aan (Joh. 5:43).

De kans is zeer groot dat die Europeaan de antichrist ondersteunt met een alles-in-één-pakket: de uitbreiding van de Abraham-akkoorden (Dan. 9:27), de tweestatenoplossing (Joël 3:2; Zach. 14:1), de opening van de interreligieuze gebedshuizen en het startschot van de herbouw van de Derde Tempel (Dan. 9:27; 2 Thess. 2:4; Openb. 11:2).

EU-parlementariërs bevestigen hun steun aan een tweestatenoplossing op basis van de 1967-lijnen. De grenzen van voor 4 juni 1967 (voor de 6-daagse oorlog) vormen daarbij het uitgangspunt. De toekomstige Palestijnse staat bestaat dan uit de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Tenzij de beide partijen in onderhandelingen tot andere grenzen komen. Nederland werkt hieraan mee (18). Wie Israël vervloekt, zal vervloekt worden (Gen. 12:3). Hierdoor valt Nederland al onder het oordeel, terwijl de periode van de dag des Heeren nog moet aanbreken.

De resolutie omvat dus twee soevereine democratische staten die naast elkaar leven in vrede en gegarandeerde veiligheid, met Jeruzalem als hoofdstad van beide staten. Het is opvallend dat de woorden ‘vrede en veiligheid’ worden gebruikt (1 Thess. 5:3), want deze Bijbelse term luidt de dag des Heeren in. Er is een continue roep naar een alomvattende ‘vrede en veiligheid’, die begint in het Midden-Oosten, en zich via dit continent uitbreidt naar de rest van de wereld.

De resolutie riep ook op tot hervatting van de Israëlisch-Palestijnse vredesbesprekingen, na bijna negen jaar van rust, middels een door Europa geleid initiatief, te beginnen met een internationale conferentie. De banden tussen de EU en Israël moeten worden versterkt. In 2022 verwelkomde het parlement de hervatting van de bijeenkomsten van de Associatieraad EU-Israël die het afgelopen decennium waren bevroren. Dit moet de politieke dialoog tussen de EU en Israël nieuw leven inblazen (19). De Abraham-akkoorden, Europa en de tweestatenoplossing zijn niet los van elkaar te zien.

Vol verwachting klopt ons hart!
Het soennisme is de grootste hoofdstroom binnen de islam (20). De Saudi’s genieten in de soennitische gemeenschap groot aanzien en de Saudische geestelijkheid vormt een van de belangrijkste machtscentra in de islamitische wereld. Als de Saudi’s normaliseren met Israël, zullen hoogstwaarschijnlijk velen landen uit de soennitische moslimwereld volgen: Turkije, Pakistan, India, Afghanistan, Noord- en West-Afrika, Maleisië en Indonesië.

Stel u eens voor dat Israël binnen een jaar normaliseert met de Saudi’s. Is het dan niet aannemelijk om te zeggen dat dit uitloopt op de bekrachtiging van het Daniël 9:27 verbond?
Ik denk dat vanuit een Israëlisch-Palestijns conflict een Europeaan de Abraham-akkoorden uitbreidt, waarin de Saudi’s eisen stellen en zorgen voor een alomvattende ‘vrede’. Maar wij kennen en profeteren ten dele (1 Kor. 13:9).

In ieder geval doet dit het hart van de Gemeente vol verwachting kloppen, want de Gemeente van de Heere Jezus maakt de openbaring van de mens der wetteloosheid niet mee (2 Thess. 2:6-8; Openb. 3:10). Als we deze dingen waarnemen, mogen we ons afvragen: Hoe dichtbij is de opname van de Gemeente?

De Abraham-akkoorden zijn dé verbindende schakel tussen verschillende eindtijdprofetieën. Wat een genade om te mogen meemaken dat de eindtijdprofetieën in vervulling gaan, en dit is nog maar het begin van het einde. Het woord ‘eindtijd’ geeft hoop, want de eindtijdprofetieën laten zien dat er een nieuw tijdperk aanbreekt, waarin de Heere Jezus als Koning van Israël de wereld regeert, samen met ons, als koningen en priesters. Het verwachten van onze Heer en Heiland heeft een reinigende en heiligende werking, want ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is (1 Joh. 3:3). Maranatha!

Kenneth Johannes

Bronnen
(1) https://www.jpost.com/israel-news/article-724437
(2) https://religion.fandom.com/nl/wiki/Abrahamitische_religie
(3) https://www.timesofisrael.com/jared-kushner-launches-peace-institute-to-advance-abraham-accords/
(4) https://www.timesofisrael.com/netanyahu-meets-with-delegation-of-visiting-un-ambassadors-touts-abraham-accords/
(5) https://www.jns.org/rome-summit-celebrates-abraham-accords-shared-values/
(6) https://www.aapeaceinstitute.org
(7) https://www.resortx.com/saadiyat-island/?p=13042
(8) https://www.forhumanfraternity.org/abrahamic-family-house/
(9) https://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
(10) https://www.visitberlin.de/en/house-one-planning
(11) https://house-of-one.org/en/news/cornerstone-laid-house-one
(12) https://interfaithsustain.com/climate-change-abraham-and-cop-27/
(13) https://interfaithsustain.com/jerusalem-interfaith-gathering-for-peace-in-ukraine/
        https://dppa.un.org/en/cop-27-unowas-with-its-partners-convened-two-side-events-implementation-of-dakar-call-to-action
(14) https://www.science.co.il/Arab-Israeli-cooperation/Abraham-accords/Abraham-accords-peace-agreement.pdf
(15) https://interfaithsustain.com/book-a-speaker/
(16) https://climaterepentance.com/the-spiritual-principles/bullet-point-version/
(17) https://www.jpost.com/israel-news/article-724850
(18) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/nederland-midden-oosten
(19) https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/international-ministerial-meetings/2022/10/03/
(20) https://historiek.net/soennisme-kenmerken-islam/80136/

Admin - 15:43:06 @ Profetisch | 2 opmerkingen

 


 

E-mailen
Map
Info
Instagram