Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Artikelen

In dit thema kunt u verschillende artikelen lezen. De artikelen gaan over (algemene) Bijbelse onderwerpen, profetische onderwerpen en onderwerpen die betrekking hebben op misleidende leringen. Ik bid dat het voor u tot zegen mag zijn!

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
– 2 Timotheüs 2:15

2022-11-08

Wat staat er geschreven over de satan?

De Bijbel is het Woord van God. Vanaf pagina één t/m de laatste pagina gaat het over de Heer Jezus. Hij is de Schepper van hemel en aarde. Een Schepping die in zichzelf perfect was, maar die door de zondeval van de mens onderworpen is aan “gebrokenheid”… Gebrokenheid die veroorzaakt is door de grote “vernietiger”: de satan.

Reeds in Genesis 3 wordt de val van de mens in zonde verteld en ook wat het gevolg daar van is. Ook wordt daar aangegeven dat dit het werk is van de slang: “de slang was het sluwste dier van de in het wild levende dieren”. In Openbaring 20:2 staat heel duidelijk beschreven wie “de slang” is: “hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan”… De val van de mens in de zonde is dus het resultaat van de misleiding door de duivel de satan. Omdat de satan een zeer reële macht is in deze wereld en de satan er alles aan doet om ieder mens te verleiden en misleiden, is er veel aandacht voor in de Bijbel; juist om ons van zijn aanwezigheid en macht bewust te laten worden en om ons hier voor te waarschuwen. In talloze Bijbelgedeelte wordt daarom over de satan verteld, wat zijn doel is en wat zijn einde is.

In deze studie wordt geprobeerd om deze informatie te ordenen zodanig dat u daar meer over te weten kunt komen. Het beoogt overigens geen volledigheid maar het is veel meer bedoeld om u een indruk te geven wat er zoal over satan gezegd wordt in de Bijbel.

Schepping en engelwezens
De Heer Jezus is de Schepper van alles! In Kol. 1:15-17 staat dat de Heer Jezus het beeld van de onzichtbare God is, de eerstgeborene van de hele schepping. Want dóór Jezus Christus zijn ALLE dingen geschapen die in de hemelen en die op aarde zijn, die zichtbaar en onzichtbaar zijn; tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn dóór HEM en vóór HEM geschapen. Dus alles wat op aarde zichtbaar is (mensen, dieren, enz.) en alles wat onzichtbaar is in de hemelen waaronder dus ook de engelen! 

Ontstaansgeschiedenis van de satan
De specifieke ontstaansgeschiedenis van de satan is heel expliciet beschreven in Ezech. 28:13-19. Satan was in de “hof van God”; hij was als edelstenen. Satan was belast met de muziek in de hemel: “het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u”. Satan - ook wel Lucifer genoemd - was ook aangesteld als een “beschermende cherub” en mocht zich bevinden op Gods Heilige Berg. Volmaakt was satan in zijn wegen TOTDAT er ongerechtigheid in hem werd gevonden… In vers 17 staat dat satan vanwege zijn buitengewone schoonheid hoogmoedig werd en dat hij aan de wijsheid van de Almachtige gelijk wilde zijn. Dat wordt ook in Jesaja 14: 12-15 beschreven: “hoe bent u uit de hemel gevallen, “morgenster”, “zoon van de dageraad”! U zei in uw hart “ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste”. God kon dat uiteraard niet tolereren en verbande satan vervolgens uit de hemel (Heilige Berg). Ezech. 28:16-17 en Jes. 14:15 vermelden heel expliciet dat God satan deed verdwijnen uit zijn nabijheid en satan uit de hemel heeft verwijderd. Satan als een “engelwezen” kan meerdere gedaanten aannemen waardoor hij ook wel de draak of de slang wordt genoemd. Het was immers de slang die Eva benaderde om haar te verleiden te zondigen en om tegen God op te staan. Satan liet de mens doen wat hij zelf als eerste had gedaan! In verschillende Bijbelgedeelten worden ook andere namen voor satan genoemd; in Ps. 74:14 wordt hij de “Leviathan” genoemd en in Job 9:13 en Ps. 89:11 wordt hij “Rahab” genoemd. In Lukas 11:18-19 noemt de Heer Jezus de satan met de naam “Beëlzebul”.

Naast Satan zijn er veel meer engelen gevallen
Naast satan zijn er meer engelen “gevallen”. Of dat gelijktijdig is geweest of daarna is verder niet duidelijk; zij vormen met satan de (af)godenwereld: satan en zijn demonen. Lees Matt. 25:41 waar sprake is van “satan en zijn engelen”, en Matt. 12:24-26 waar satan “Beëlzebul” genoemd wordt, die de aanvoerder is van de demonen. Lees ook Op 12:7, waar sprake is van een oorlog in de hemel tussen de engelen van God - onder leiding van Michaël -  en de engelen van de draak - satan. Het zijn deze gevallen engelen die in Gen 6 de “godenzonen” worden genoemd. In Judas vers 6 wordt aangegeven dat er engelen zijn “die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard”. Zij hebben hun eigen woonplaats verlaten…. Satan en de andere gevallen engelen zijn dus uit de hemel (het Vaderhuis, de Heilige Berg, de Hof van God) verwijderd en bevinden zich nu in de “hemelse gewesten”.

In Lukas 10:18 wordt vermeld dat de Heer Jezus weet wie de satan is en dat Hij er bij was dat satan uit de hemel werd verwijderd en dat dit met bliksem gepaard ging. Jezus reageert in dit Bijbelgedeelte op de opmerking van de uitgezonden discipelen die Hem vertelden dat ze zelfs demonen konden uitdrijven. In vers 20 geeft Jezus aan dat demonen - en dus ook satan - aan Hem onderworpen zijn! Jezus kent dus de demonen waar satan het hoofd van is en wie zijn mede-gevallen engelen zijn en zij kennen HEM. Ook geeft de Heer Jezus aan dat Hij feitelijk de macht over hen heeft. Dat blijkt bijvoorbeeld in Mark. 5:1-20 waar beschreven is dat Hij een legioen aan demonen uit een man bevrijdt. De demonen “sidderen voor Hem”; dat staat heel letterlijk in Jak. 2:19. In Mark. 1:23-25 staat de geschiedenis dat de Heer Jezus een man geneest van een boze geest, dus van een demonische macht. De demon zegt letterlijk “ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God”. De Heer Jezus bestraft de boze geest, die onder luid geroep de bezetene verlaat. De omstanders zijn dan onder de indruk dat Christus gezag heeft over onreine geesten en dat zij aan Hem gehoorzaam zijn!

Satan komt nog wel op bezoek bij God en klaagt de mensen aan
In Psalm 82 wordt beschreven dat God te midden zit van de goden. Dat zijn de engelvorsten van deze wereld oftewel de gevallen engelen. Satan en zijn demonen bezoeken God in de hemelse gewesten als ze de mensen komen aanklagen. In Job 1:6 staat ook beschreven dat zonen van God, dat zijn engelen, hun opwachting maken bij God. Satan wordt daar ook expliciet bij genoemd!
 
Satan klaagt de mensen - en dan vooral de wedergeboren gelovigen - bij God aan. De Heer Jezus is echter onze advocaat! Hij zit aan de rechterhand van God en is onze Hogepriester voor eeuwig en pleit voor ons! Daarom zijn er ook geen dagelijkse offers meer nodig zoals dat wel het geval was in het oude testament. Dat staat heel mooi beschreven in Hebreeën in de hoofdstukken 7 t/m 10. Jezus’ sterven aan het kruis biedt ons echter het nieuwe verbond aan: Zijn offer is voor eens en voor altijd toereikend om ons van onze zonden te reinigen en om voor ons verzoening te doen. Zijn sterven aan het kruis is het volmaakte offer. Wanneer wij onze zonden belijden dan zegt God “Ik vergeef hun overtredingen en denk niet meer aan hun zonden”. Eigenlijk zegt God: “omdat de Heer Jezus is gestorven en opgestaan, is de schuld betaald… mooi satan dat jij me er aan herinnert; maar Mijn Zoon Jezus heeft de prijs betaald en de schuld is voldaan!”

Het aanklagen van satan merk je vaak zelf ook: hoe vaak laat hij je terugkijken naar het verleden om je aan eerdere zonden te herinneren. Dat doet hij om je in verwarring te brengen en het liefste bij God vandaan te trekken… Satan heeft het immers juist op de uitverkorenen van God gemunt. Denk aan de tekst van Mark. 13:22. Mensen die Christus afwijzen daar hoeft satan geen energie meer in te steken; die zijn al in zijn macht. In 2 Kor. 4:4 staat dat satan de mensen heeft verblindt die God en het evangelie van redding in de Heer Jezus absoluut afwijzen; er staat namelijk “van hen, de ongelovigen (die verloren gaan), geldt dat de god van deze eeuw (satan) hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

Juist wedergeboren Christenen dié zijn onderwerp van zijn aanklachten want die wil hij met alle macht alsnog bij God vandaan trekken… Dat engelvorsten - en dus ook satan - nog steeds mensen aanklagen staat ook heel expliciet in Openb. 12:10 “satan is de aanklager van de broeders”. Hij doet dat dag en nacht en doet dat tot zijn laatste snik… De broeders betreft het Joodse volk maar ook de rechtvaardige wedergeboren gelovigen”.

Satan’s macht als zijnde de overste van de wereld
Satan is weliswaar geen god; hij is wel een engelvorst en in die hoedanigheid is de satan de overste van deze wereld. Dat staat ook in verschillende Bijbelgedeelten. Hierin wordt satan ook wel aangeduid als de “vorst” of de “aanvoerder” van de wereld. Satan wordt ook bedoeld als er staat dat er overheden en machten in de wereld zijn. In de volgende Bijbelgedeelten kan je dit lezen: Joh. 12:31, Joh. 14:30, 1 Kor. 7:31, Efez. 2:2 en Kol. 2:15.

In Deut 29:26 staat dat God engelen gebruikt en hun toebedeeld (aanwijst voor hulp). Toebedeeld óók aan volken. De volken hebben God echter de rug toegekeerd en zijn andere goden/engelvorsten gaan dienen… De volken zijn dus in de greep van de satan en zijn trawanten. Elk volk heeft dus zijn demonische macht… In Openb. 16:14 staat dat de geesten/demonen tekenen doen en uitgaan naar de koningen van de aarde! Satan deelt zijn demonische machten uit aan mensen. Denk aan talloze beroemdheden die openlijk bekennen dat ze hun ziel aan de duivel hebben uitgeleverd… Dat hij deze macht kan uitdelen blijkt ook heel expliciet tijdens de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn; satan toont in Matt. 4:8-9 aan de Heer Jezus alle koninkrijken van de aarde en zegt dat hij die aan de Heer Jezus zal geven als Hij voor satan buigt en hem aanbidt. Satan is dus in staat om (aardse) macht uit te delen. 

In Daniël 11:39 staat ook dat de antichrist in de periode van de 7 jarige verdrukking landen als beloning zal uitdelen aan machthebbers die de antichrist volgen. Satan heeft reeds nu al nagenoeg alle wereldleiders in zijn macht omdat ze immers allemaal dezelfde taal spreken en dezelfde agenda uitvoeren. Over agenda gesproken: op dit moment is het de satan die bijvoorbeeld achter de zogenaamde “Agenda 2030” zit. Deze zgn. “Sustainable Development Goals” lijken heel mooi en goed voor de mensheid. Maar wee wee wee! Door deze “Agenda 2030” wordt de schepping van God, waar God Zijn orde in heeft gelegd - zoals het huwelijk, de positie man-vrouw, eerlijke rechtspraak, de voedselwetten die Hij aan het volk van Israël gaf, eer en verheerlijking van de Heer Jezus, enz., frontaal door de satan aangevallen! De Gemeente van Christus ervaart dat ook heel expliciet getuige de hele Corona-crisis die gebruikt is om Christenen te splijten en om de erediensten te verwoesten… Dat nog even los van de prik-herhalingen om uiteindelijk de volledige controle over de gehele mensheid te verkrijgen… maar waar de climax zal zijn in de periode van de 7 jarige verdrukking waar wedergeboren Christenen geen deel van uitmaken… 

De dood is het zichtbare resultaat van de zondeval
God had de mens als eeuwig wezen geschapen. Direct na de zondeval is de dood echter in de wereld gekomen en is daarmee het zichtbare gevolg van de zondeval en de misleiding door de satan. De dood heeft echter niet het laatste woord! In 1 Kor. 15:20 staat namelijk dat de Heer Jezus de dood als “eersteling” heeft overwonnen. Toen de Heer Jezus op de derde dag na Zijn kruisiging uit de dood opstond heeft Christus namelijk de macht van de satan - de dood - overwonnen.

Strijd in de hemels gewesten
Alhoewel de Heer Jezus de eindoverwinning al heeft behaald, is de satan dus nog wel steeds de overste van de tegenwoordige wereld. Hij zal tot zijn laatste snik proberen om de mensen te verleiden en te misleiden. Daartoe is er een gevecht gaande in de onzichtbare wereld. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Met name in de brief aan Efeze maakt Paulus melding van een grote strijd die zich afspeelt en dat de tegenpartij bestaat uit onzichtbare machten. In Efez. 6:12 staat dat wij deze strijd ook te strijden hebben.

Direct na de zondeval in Gen. 3:15 wordt deze strijd al genoemd. Maar behalve dat, wordt daar ook al bij aangegeven dat de Heer Jezus de overwinning zal behalen omdat hij de kop van de satan zal vermorzelen. De hiel van de Heer Jezus zal echter ook vermorzeld worden wat verwijst naar de spijkers die door Zijn voet zijn geslagen aan het kruis. Na drie dagen is Christus opgestaan en heeft daarmee de macht over de dood overwonnen en satan verslagen. Satan heeft echter nog steeds tijd om de mensen te verleiden. Zijn tijd is echter kort en daarom nemen zijn leugens en misleidingen in alle hevigheid toe. Let op wat er heden ten dage allemaal voor je ogen plaatsvindt…

Lees in Genesis ook maar eens het gedeelte waarin Jakob strijdt met een engelvorst. Het is een strijd die satan feitelijk voert met de mensen en heel specifiek met het Joodse volk. Juist met het Joodse volk, omdat satan weet dat Jezus Christus daaruit zal voortkomen. Ook weet satan dat Jezus Christus als Koning zal terugkeren te midden van het Joodse volk in Gods stad Jeruzalem. Daarom wordt tot op de dag hevig over het bezit van Jeruzalem strijd gevoerd! Lees Zach. 12-14.

Satan en zijn domein het dodenrijk
In talloze plaatsen in de Bijbel is er sprake van het rijk van de satan: het dodenrijk. In de volgende toelichtingen en Bijbelgedeelten is meer over de dood, het dodenrijk en de verblijfplaats van demonen te lezen: Ps. 74:14; Matt. 14:25; Ps. 89; 1 Petr. 3:18-20; 2 Petr. 2:4; Judas vers 6; Openb. 20:3.

In een aparte studie is het “hiernamaals” heel uitgebreid beschreven. Daarin staat zowel het paradijs als ook het dodenrijk beschreven. Het dodenrijk is de plaats waar satan en zijn demonen de macht over voeren. Het is ook de plek waar satan zo veel mogelijk mensen naar toe wil zien te krijgen. Satan wil namelijk God dwars zitten en zoveel mogelijk zielen de vernieling in helpen. Dáár is zijn strijd vanaf den beginne om te doen geweest. Satan wil de eer hebben die alleen de Allerhoogste toekomt als Schepper van de hemelen en de aarde.

Spreuken 8 is een prachtig Bijbelgedeelte waar de Heer Jezus wordt beschreven en dat Hij al vanaf alle begin bij God de Vader was en dat de Heer Jezus feitelijk de hemel en de aarde heeft geschapen. Satan voert zijn gevecht dus met de Heer Jezus als Schepper. Dat gevecht dacht hij te winnen toen Christus stierf aan het kruis. Na de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus gaat dat gevecht dus door in de hemelse gewesten. Alle middelen gebruikt satan om dat gevecht te winnen ook al weet hij dat de Heer Jezus aan het kruis en door Zijn opstanding de strijd heeft gewonnen.

Satan en het eindspel
Na de Opname van de Christenen volgt de 70e jaarweek van Daniël waarin de oordelen van God over deze zondige wereld worden voltrokken. De wedergeboren gelovigen zijn dan echter opgenomen in de Hemel omdat zij niet vallen onder Gods toorn (1 Thess. 5:9). De Heer Jezus heeft hun schuld aan het kruis voldaan. Aan het einde van de 7 jarige verdrukking komt de Heer Jezus terug en zal Hij Zijn Koningschap aanvaarden (Zach. 12-14). Hij zal dan volgens 1 Kor. 15:25 al Zijn vijanden onder Zijn voeten treden. Het Messiaanse Vrederijk vangt dan aan. De laatste vijand die Hij tenslotte teniet zal doen is de dood.

Na de opname en in de periode van de 7 jarige verdrukking zal de satan als engelwezen fysiek worden neergeworpen op de aarde. Dat is dus: vanuit de hemelse gewesten zal satan letterlijk op de aarde worden geworpen en verschijnen. De opgenomen gelovigen maken dat dus gelukkig niet mee. Helaas moet het Joodse volk dat wel ervaren en dat zal verschrikkelijk zijn. Daarom heeft God die periode ook gelimiteerd tot 7 jaren… (Matt. 24:22) De geest van satan (en ook van de antichrist) is echter al wel in deze wereld (1 Joh. 4:3) en dat merk je vandaag de dag heel letterlijk!

Uiteindelijk is de overwinning aan de Heer Jezus: aan het begin van het Messiaanse Rijk zal satan worden gebonden voor een periode van 1000 jaar. In Openb. 20:1 staat dat satan zal worden vastgebonden in de afgrond; dat is het dodenrijk! Na deze 1000 jaar wordt satan nog één keer losgelaten en zal hij een oorlog tegen God beginnen om in een ultieme poging God van de troon te stoten. In Openb. 20:10 staat dat God overwint!! en gooit satan in de hel/Gehenna. Dat is de plaats van vuur en zwavel waar dag en nacht pijn gevoeld wordt voor eeuwig. Satan is daar helaas niet alleen… behalve satan is daar ook de valse profeet en de antichrist. Met hen zullen alle mensen daar zijn die door satan zijn misleid en die zich niet hebben overgegeven aan de Heer Jezus. Daarna roept God alle overleden ongelovigen voor Zijn Grote Witte Troon en zal HIJ een ieder naar zijn of haar werken oordelen: Openb. 20:11.

Zorg dat je NU NOG voor de Heer Jezus kiest!

Retse Talsma 

Admin - 14:10:47 @ Profetisch | 2 opmerkingen

 


 

E-mailen
Map
Info
Instagram