Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

27-09-2021

Honderden Iraakse notabelen roepen op om zich bij Abraham-akkoorden aan te sluiten en vrede te sluiten met Israël

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over Irak en de Abraham-akkoorden. Er zijn normalisatiegeruchten vanuit Bagdad, maar eerst moet de wet in Irak worden aangepast.

25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken,
de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.
Hij zal erop uit zijn
bepaalde tijden en de wet te veranderen,
en zij zullen in zijn hand worden overgegeven
voor een tijd, tijden en een halve tijd. – Daniël 7:25

In Daniël 7 lezen we dat de antichrist bepaalde tijden en de wet zal gaan veranderen. Moet Irak eerst wachten op de man der wetteloosheid? In dit nieuwsartikel gaat u lezen hoe ver we al in Bijbelprofetie zijn. Bijbelprofetie is niet om u bang te maken, maar juist om u voor te bereiden.

Graag kijk ik met u naar de nieuwsberichten van de afgelopen dagen.

Honderden Iraakse notabelen roepen op om zich bij Abraham-akkoorden aan te sluiten en vrede te sluiten met Israël (25-09-2021)
In een ongekend pleidooi voor regionale verzoening hebben meer dan 300 prominente Irakezen vrijdagavond hun land opgeroepen om de banden met Israël te normaliseren.

Irak is officieel in oorlog met Israël sinds de oprichting van de Joodse staat in 1948. Iraakse soldaten hebben in drie opeenvolgende Arabische oorlogen tegen Israël gevochten. Het geheime kernwapenprogramma van Saddam Hoessein verontrustte Israël, dat uiteindelijk de Osirak-reactor in Irak in 1981 vernietigde, en in 1991 vuurde de Iraakse dictator tientallen Scud-raketten af op Tel Aviv en Haifa. De dictator probeerde op deze manier Israël in de Golfoorlog te betrekken.

Op de conferentie van vrijdag in de regio van Koerdistan, riepen Iraakse deelnemers de leiders van hun land op om een einde te maken aan de staat van oorlog en zich aan te sluiten bij de zogenaamde Abraham-akkoorden. De overeenkomsten, opgesteld door de regering van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, werden in september 2020 ondertekend op het gazon van het Witte Huis tussen Israël, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Marokko en Soedan ondertekenden in de daaropvolgende maanden normalisatieovereenkomsten met Israël.

“Abraham, vrede zij met hem, bracht een natie voort die de weg vrijmaakte voor vrede. Vandaag dragen wij en al zijn nakomelingen van de drie belangrijkste religies de verantwoordelijkheid om dit pad samen te voltooien”, zei generaal-majoor Amir al-Jubouri, een voormalige hoge Iraakse legercommandant die deelnam aan een mislukte staatsgreep tegen Saddam Hussein in 1989.

U kunt in mijn nieuwsartikelen ‘Abu Dhabi onthult namen van moskee, kerk en synagoge in het Abrahamic Family House’ en ‘Berlijn start met het bouwen van een multireligieus gebedshuis: het House of One’ meer lezen over de misleidende en duistere achterliggende gedachten van het samensmelten van de drie grootste godsdiensten. Paus Franciscus is het kopstuk bij het creëren van de één wereldreligie. Hij doet het op een hele slinkse wijze, want we zijn allemaal de zonen en dochters van Abraham volgens hem. Ook komt dit gedachtegoed weer terug in dit artikel, want dit zijn de letterlijke woorden van Amir al-Jubouri. Het is overduidelijk dat de weg voor de antichrist wordt vrijgemaakt.

Zij misbruiken en verdraaien het Woord van God, want de Heere had inderdaad een belofte aan Abraham gedaan:

17 Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken. – Genesis 17:4

16 Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen,
17 zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren.
18 En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn.
19 En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was.
20 En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf.
21 Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was.
22 Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend.
23 Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is,
24 maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft,
25 Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. – Romeinen 4: 16-25

De kopstukken van de één wereldreligie misbruiken dit tekstgedeelte uit Romeinen 4, want er is een kern van waarheid dat Abraham een vader van ons allen is. Hij is namelijk een vader voor allen die met hun hart in het Evangelie van de Heere Jezus Christus geloven.

Al-Hardan stelde de staten die zich bij de Abraham-akkoorden hadden aangesloten tegenover wat hij beschouwde als het "krijgsheerschappij en verwoesting" dat elders in de regio heerste.

"We moeten kiezen tussen tirannie en chaos aan de ene kant, en een opkomende as van legaliteit, fatsoen, vrede en vooruitgang aan de andere kant", zei al-Hardan tegen de aanwezigen.

Want wanneer zij (de wereldleiders) zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. – 1 Thessalonicenzen 5:3

De Bijbel spreekt over “vrede en veiligheid”, en dit slaat op Israël en de Abraham-akkoorden, want Israël is Gods profetische tijdklok, dus ook die van de Bijbel. De huidige Abraham-akkoorden hebben gezorgd voor de “vrede en veiligheid” waar de Bijbel over spreekt. Overigens is dit een schijnveiligheid, want de Bijbel vertelt u dat er nog vele oorlogen in de grote verdrukking zullen komen.

U las het goed, want wanneer zij, de wereldheersers en wereldmachten, zullen zeggen: er is “vrede en veiligheid”, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, en dit slaat op de dag van de Heere, dat is de complete periode van de zevenjarige grote verdrukking. In de grote verdrukking zal de antichrist, dat is satan in menselijke manifestatie, regeren voor zeven jaar. Het land Israël sluit hier dus een verbond met de dood, omdat de Abraham-akkoorden te maken hebben met het zevenjarige vredesakkoord uit de zeer nabije toekomst.

14 Daarom, hoor het woord van de HEERE,
u, spotters,
u, heersers over dit volk
dat in Jeruzalem is!
15 Omdat u zegt: Wij hebben
een verbond gesloten met de dood,
en met het rijk van de dood
zijn wij een verdrag aangegaan,
wanneer de alles wegspoelende gesel, (dat is de antichrist), voorbijtrekt,
komt hij niet bij ons. – Jesaja 28: 14-15


6 Zij genezen de breuk van Mijn volk
op het lichtst, door te zeggen:
Vrede, vrede! Maar er is geen vrede. – Jeremia 6:14


Israël sloot het derde officiële vredesakkoord op 15 september 2020. Dit was met de Verenigde Arabische Emiraten. Twee landen gingen de Verenigde Arabische Emiraten voor. Dit waren Egypte (1979) en Jordanië (1994). Inmiddels hebben Egypte, Jordanië, de VAE, Bahrein, Soedan, Marokko en Kosovo vrede met Israël. Deze vredesakkoorden zijn allemaal officieel ondertekend. Dit noemen we de Abraham-akkoorden. Zelfs als u ongelovig bent, weet u dat dit ongekend is, want in het Midden-Oosten is er nog nooit vrede geweest.

De bijeenkomst, met onder meer soennitische en sjiitische islamitische stamleiders, sociale activisten en voormalige militaire commandanten, vond plaats in de Iraaks Koerdische hoofdstad Erbil. Het werd georganiseerd door het Center for Peace Communications, een in New York gevestigde non-profitorganisatie die streeft naar nauwere banden tussen Israëli's en de Arabische wereld.

Want wanneer zij (de wereldleiders) zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. – 1 Thessalonicenzen 5:3

De woorden ‘zij zeggen’ worden in de Griekse grondtekst vervangen voor één woord. Dat is het woord ‘legosin’ en dat is van het werkwoord 'lego', dat betekent oorspronkelijk: oplezen of vandaar uitlezen. Dit is leuk, want wat doen de politieke leiders als zij de woorden ‘vrede en veiligheid’ benoemen? Juist, zij lezen het letterlijk op. Kijk maar eens naar de speech van onze koning op prinsjesdag. Mijns inziens is dit een mooie aanwijzing van de Griekse grondtekst.

Die nauwere banden tussen Israël en de Arabische wereld zullen leiden tot een tweestatenoplossing, omdat Joel 3: 1-2 het u vertelt:
1 Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld. – Joël 3: 1-2

U kunt in mijn video ‘Antony Blinken belooft steun om Abraham-akkoorden UIT TE BREIDEN’ meer hierover horen.

Er zullen dus nog veel meer landen vrede sluiten met Israël. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit: Saudi-Arabië, Koeweit, Oman, Indonesië en Pakistan. Een groot aantal landen zal pas ‘vrede’ sluiten nadat er een akkoord is over een tweestatenoplossing. Ik geloof dat de antichrist dit verbond met velen zal versterken:

27 Hij zal voor velen het verbond (van de Abraham-akkoorden) versterken, één week lang (dat is zeven jaar). – Daniël 9:27

De antichrist zal met alle antwoorden komen. De Joden mogen de derde tempel herbouwen en de Palestijnen krijgen een tweestatenoplossing. U kunt in mijn video ‘Israël, de EU en het Midden-Oosten werken aan een tweestatenoplossing’ meer hierover horen.

De Iraakse wet blijft strenge straffen opleggen aan burgers en inwoners die contact onderhouden met Israëli's. Decennia lang stond de doodstraf op associatie met “zionistische organisaties” of het promoten van “zionistische waarden”. Een wijziging van het Iraakse wetboek van strafrecht uit 2010 beperkte de straf tot levenslange gevangenisstraf.

Al-Hardan uitte scherpe kritiek op de wetten tegen de omgang met Israëli's en zionisten en zei dat het de fundamentele mensenrechten van Irakezen schond.

"De zogenaamde 'anti-normalisatiewetten' in Irak zijn moreel weerzinwekkend en zijn door de internationale gemeenschap herhaaldelijk ontmaskerd als een aanval op de mensenrechten en de vrijheden van meningsuiting en vereniging", zei al-Hardan.

Een bloeiende gemeenschap van zowel Irakezen als Joden woonde eeuwenlang in het land, voornamelijk in de centrale stad Bagdad. Maar toen de Britse koloniale overheersing eindigde in Irak, en de staat Israël werd geboren in Mandaat Palestina, begon alles te veranderen (1)…

Iraakse cultuurfunctionaris: we zullen aandringen op vrede met Israël totdat onze leiders in actie komen (26-09-2021)
Het is zowel noodzakelijk als onvermijdelijk dat Irak Israël erkent en zich aansluit bij de Abraham-akkoorden, heeft Sahar Karim al-Ta'i, een hoge ambtenaar van het Irakese ministerie van Cultuur, in een interview aan The Times of Israel verteld.

Ta'i heeft vrijdag tijdens een conferentie publiekelijk haar mening gegeven in Iraaks Koerdistan, in het bijzijn van honderden Iraakse activisten en stamleiders die openlijk de vrede met Israël steunden. Tijdens haar toespraak besprak ze de verdrijving van de Joden in het land, van wie de overgrote meerderheid Irak ontvluchtte naar Israël te midden van toenemende vervolging na de oprichting van de Joodse staat in 1948.

"Ze keken naar Irak en kijken nog steeds naar haar, wachtend op de ogen van hun spreekwoordelijke moeder om genegenheid te tonen voor haar verloren kinderen", zei ze . “Ze wachten nog steeds op het moment dat Israël door Irak wordt erkend als hun land en dat van hun broeders die het land met hen delen.”

Meer dan 300 Iraakse stamleiders en activisten kwamen vrijdag in Erbil bijeen om op te roepen tot normalisatie met Israël. De conferentie, georganiseerd door de in New York gevestigde Center for Peace Communications, veroorzaakte een media firestorm in Irak. Ze vielen de president van het land aan door te zeggen dat de bijeenkomst “illegaal” was.

“Erbil moet deze zionistische terroristische bijeenkomsten voorkomen. Zo niet, dan moet de regering alle deelnemers arresteren”, zei de prominente Iraakse geestelijke Muqtada al-Sadr in reactie op de conferentie van vrijdag (2).

Zoals u kunt lezen, zijn er honderden Iraakse activisten en stamleiders die vrede willen met Israël, maar de verdeeldheid is nog te groot. Daarom geloof ik dat dit verbond door de man der wetteloosheid, dat is de antichrist, versterkt zal worden.

Bagdad staat niet op het punt om vrede te sluiten, maar Israël kan het recht van Irakezen om van mening te verschillen steunen (27-09-2021)
Na de opwinding vorig jaar over de voorheen onvoorstelbare golf van normalisatieovereenkomsten tussen Israël en Arabische landen, kwamen de Abraham-akkoorden in het slop.

De leiders die centraal stonden in de overeenkomsten met de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Marokko en Soedan – de Amerikaanse president Donald Trump en premier Benjamin Netanyahu – werden allebei uit hun ambt gestemd.

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn adviseurs toonden inconsistent enthousiasme voor het uitbreiden van de overeenkomsten, schuwden grotendeels de term 'Abraham-akkoorden' en misten de eerste verjaardag van de aankondiging van de op handen zijnde banden, voordat ze een Zoom-evenement organiseerden dat werd georganiseerd door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken (op de verjaardag van de ondertekening op het gazon van het Witte Huis).

Aan de andere kant hebben premier Naftali Bennett en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid consequent geprobeerd nieuwe wind in de zeilen van de akkoorden te blazen, waarbij ze uiting gaven aan hun wens om ze bij elke gelegenheid uit te breiden naar meer landen.

Maar ondanks hun enthousiasme hebben ze niet kunnen wijzen op enige tastbare vooruitgang die verder gaat dan het openen van de nieuwe ambassades die waren beloofd tijdens het Netanyahu-tijdperk, en het bouwen van het kader voor de groeiende banden met bestaande partners.

De landen die experts noemden als kandidaten om zich bij de akkoorden aan te sluiten terwijl Netanyahu en Trump in functie waren – Mauritanië, Oman, Saoedi-Arabië en Indonesië – bleven aan de zijlijn.

Maar toen kwam het dramatische nieuws, uit Irak, van alle plaatsen: op vrijdagavond verzamelden meer dan 300 Irakezen zich in de Koerdische regio van het land om verklaringen af te geven die de normalisatie met Israël steunen.

Lapid was klaar met een uiting van steun en vertelde The Times of Israel onmiddellijk na de gebeurtenis dat het "een bron van hoop en optimisme" is.

Bennett nam tot zaterdagavond de tijd om te reageren, maar benadrukte ook zijn steun en vertelde de Irakezen dat “de staat Israël zijn hand in vrede terugtrekt”.

Is dit de grote doorbraak waar Israël op heeft gewacht sinds Trump zijn ambt verliet? Of is dit slechts een publiciteitsstunt zonder hoop op enige verandering in Iraks vijandige houding tegenover de Joodse staat (3)?

Mijns inziens zijn dit de voorbereidingen voor het verbond dat zal worden versterkt door de man der wetteloosheid zelf. Graag wil ik hieronder nog een nieuwsbericht van 17 september laten zien. Zullen ze weten dat de antichrist dit verbond van de Abraham-akkoorden gaat versterken?

Blinken belooft Amerikaanse steun om Abraham-akkoorden tussen Israël en Arabische staten uit te breiden (17-09-2021)
Tijdens een door de VS georganiseerd evenement dat een jaar na de ondertekening van de historische overeenkomst markeert, neemt Lapid nota van de verjaardag van de vredesovereenkomst met Egypte; Marokko en de VAE roepen op tot een tweestatenoplossing.

Ook hier kunt u weer lezen dat die tweestatenoplossing er gaat komen. Dit is een onderwerp wat ik al maandenlang verkondig, want de Bijbel vertelt het u. De Abraham-akkoorden zullen hierin dus doorslaggevend zijn.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft vrijdag beloofd dat de regering actief zal werken aan het ondersteunen en uitbreiden van de groeiende diplomatieke banden tussen Israël en de Arabische landen.

Sprekend op een Zoom-evenement ter gelegenheid van het eenjarig jubileum van de ondertekening van de Abraham-akkoorden tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein op het gazon van het Witte Huis, beloofde Blinken dat “deze regering zal blijven voortbouwen op de succesvolle inspanningen van de laatste regering om de normalisatie voort te stuwen”.

Blinken zette drie hoofdlijnen uiteen om de overeenkomsten te ondersteunen: het bevorderen van de banden van Israël met de VAE en Bahrein, evenals met Marokko, Soedan en Kosovo; het verdiepen van de bestaande relaties van Israël met Egypte en Jordanië; en het aanmoedigen van meer landen om zich bij de Abraham-akkoorden aan te sluiten.

Als we al deze dingen zien, hoe dichtbij de opname van de ware gemeente van Christus zijn we daadwerkelijk? Ik geloof dat de gemeente elk moment kan worden weggenomen, want de ware gemeente is niet bestemd tot de toorn van het Lam, dat is de zevenjarige grote verdrukking (Openb. 6 t/m 19). Het einde is begonnen! Blijft u straks achter?

10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. – Openbaring 3:10

9 Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen,
10 en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn. – 1 Thessalonicenzen 1: 9-10


De apostel Paulus spoort ons aan om de Zoon uit de hemelen te verwachten. Paulus zelf leefde ook al in die verwachting en hij is een voorbeeld voor ons in zijn wandel met de Heere, want in het verwachtende geloof blijven we met onze Heere wandelen. Ook Henoch wandelde met God! Blijf alstublieft in het verwachtende geloof, als u in Christus bent tenminste.

24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. – Genesis 5:24

Voor de ongelovigen heb ik een andere boodschap: “Bekeer u, want zoals u heeft gelezen, is het later dan u denkt!” In deze video leg ik uit hoe u zich kunt bekeren.

Kenneth

Bronnen
The Times of Israel (1)
The Times of Israel (2)
The Times of Israel (3)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info