Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

05-08-2021

Israël lanceert luchtaanvallen in Libanon

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de aanvallen van Israël op Libanon. Mijns inziens is er een profetie over Zuid-Libanon (Tyrus). Hieronder gaan we kijken naar de gebeurtenis van woensdag.

Israël lanceert luchtaanvallen in Libanon
De IDF hernieuwde vergeldingsaanvallen op militaire doelen in Libanon eind woensdag. Dit was een reactie op het raketvuur dat leidde tot branden die zo'n 12 uur later nog steeds door beboste heuvels in het noorden van Israël scheurden.

Israëlische straaljagers richtten zich op de Libanese grensgebieden waar de raketten vandaan kwamen, naast andere terreurinfrastructuur, zei het leger. De luchtmacht trof ook een locatie die in het verleden werd gebruikt om raketten op Israël af te vuren.

De luchtaanvallen in Libanon waren de eerste die openlijk werden erkend door het leger in Zuid-Libanon sinds 2014. Eerdere reacties waren beperkt tot artilleriebeschietingen.

De aan Hezbollah gelieerde Al-Manar televisie meldde dat Israëlische straaljagers een gebied in de buitenwijken van de Zuid-Libanese stad Aishiya hebben getroffen.

"IDF-aanvallen zullen doorgaan en zelfs intensiveren in het licht van terreuraanslagen tegen de staat Israël en zijn burgers", zei het leger in een verklaring.

De IDF zei dat het Libanon verantwoordelijk hield voor de aanvallen afkomstig van zijn soevereine grondgebied, die plaatsvonden terwijl de regering in Beiroet de ergste economische crisis in decennia doormaakt. Het land staat namelijk op de rand van instorten.

Aan de Israëlische kant van de grens waren brandweerlieden nog steeds bezig met het bestrijden van branden die werden aangewakkerd door twee van de drie raketten die woensdag kort na het middaguur werden afgevuurd vanuit Libanon. De derde kwam niet over de grens.

De Ramim Ridge ten westen van de noordelijke stad Kiryat Shmona stond die avond laat nog steeds in vlammen, waardoor de autoriteiten opdracht gaven om de toegang tot de nabijgelegen Kibbutz Margaliot af te sluiten.

Een tweede brand in Kiryat Shmona was eerder op de dag geblust, maar samen hadden de twee branden al honderden hectaren bos en kreupelhout verwoest, volgens berichten in de Hebreeuwse media.

Een woordvoerder van de brandweer en reddingsdiensten bevestigde aan de Times of Israel dat de brand in Ramim Ridge nog steeds gaande was vanaf middernacht.

Geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid voor de raketaanval opgeëist.

Volgens berichten in de Hebreeuwse media geloven de Israëlische defensiefunctionarissen dat lokale gewapende Palestijnse groeperingen de raketten hebben afgevuurd. De Israëlische defensiefunctionarissen verdenken niet de sjiitische terreurgroep Hezbollah.

De rapporten, die niet afkomstig waren van bronnen en waarschijnlijk gebaseerd waren op gelekte militaire beoordelingen, gaven aan dat Jeruzalem de groepen zag als handelend zonder zelfs het stilzwijgende akkoord van Hezbollah. Channel 13 meldde dat Israël gelooft dat de Iraanse proxygroep krachtig genoeg is om raketten aan te pakken als het wil (1).

Wat betekent dit allemaal op het gebied van Bijbelprofetie?

U kunt in mijn video ‘Aanhoudende onrust in Israël’ meer over de spanningen in het Midden-Oosten horen. Daarnaast is er een profetie over Tyrus. Tyrus ligt namelijk in Zuid-Libanon. Verder ligt het aan de Middellandse Zee en het ligt ten noorden van Sidon. Daarnaast ligt Tyrus op minder dan twintig kilometer van de grens met Israël. Jesaja 23 is een profetie over Tyrus. Mijns inziens moet een gedeelte van deze profetie nog worden vervuld. Hieronder gaan we kijken naar het tekstgedeelte uit Jesaja 23.

1 De last over Tyrus.
Weeklaag, schepen van Tarsis!
Want het is verwoest, zodat er geen huis meer staat;
niemand kan erin. Vanuit het land van de Kittiërs
is het hun onthuld.
2 Zwijg, bewoners van de kuststreek!
De kooplieden van Sidon,
die de zee bevaren, hebben u welvaart gebracht.
3 Over de grote wateren
kwam het zaad van Sichor, de oogst van de Nijl was zijn inkomen;
het was de marktplaats voor de heidenvolken.
4 Schaam u, Sidon! Want de zee zegt,
de zeevesting zegt:
Ik heb geen weeën gehad en ook niet gebaard,
geen jongemannen grootgebracht,
geen meisjes doen opgroeien.
5 Zoals bij de tijding over Egypte
zal men ineenkrimpen bij de tijding over Tyrus.
6 Steek over naar Tarsis,
weeklaag, bewoners van de kuststreek!
7 Is dit uw uitgelaten stad,
waarvan de oorsprong in de dagen van weleer ligt,
waarvan de voeten haar ver wegdroegen
om er als vreemdeling te verblijven?
8 Wie heeft dit besloten
over Tyrus, de stad die kronen uitdeelt,
waarvan de kooplieden vorsten zijn,
waarvan de handelaars de groten der aarde zijn?
9 De HEERE van de legermachten heeft dit besloten
om de trots van alle sieraad te ontluisteren,
om alle groten der aarde
verachtelijk te maken.
10 Overstroom uw land zoals de Nijl, dochter van Tarsis,
er is geen gordel meer!
11 Hij heeft Zijn hand uitgestrekt over de zee,
Hij heeft koninkrijken doen sidderen.
Wat Kanaän aangaat, heeft de HEERE bevel gegeven
om zijn vestingen weg te vagen.
12 Hij zei: U zult niet meer van vreugde opspringen,
geschonden maagd, dochter van Sidon!
Sta op, steek over naar de Kittiërs,
maar ook daar zult u voor uzelf geen rust hebben.
13 Zie, het land van de Chaldeeën.
Dit volk bestaat niet meer. Assyrië heeft het land bestemd voor de woestijnbewoners.
Zij richtten hun stormtorens op,
slechtten hun paleizen,
maar Hij heeft het tot een ruïne gemaakt.
14 Weeklaag, schepen van Tarsis,
want uw vesting is verwoest!
15 Op die dag zal Tyrus vergeten worden voor zeventig jaar – overeenkomstig de levenstijd van één koning. Na verloop van die zeventig jaar zal het Tyrus vergaan als in het lied op de hoer:
16 Neem een harp,
ga de stad rond,
vergeten hoer!
Speel mooi,
zing veel,
dan wordt er aan je gedacht.
17 Na verloop van die zeventig jaar zal het gebeuren dat de HEERE naar Tyrus zal omzien. Vervolgens zal zij weer terugkeren naar haar hoerenloon en hoererij bedrijven met alle koninkrijken van de wereld die zich op de aardbodem bevinden.
18 Haar winst en hoerenloon zal echter heilig worden voor de HEERE. Het zal niet opgeslagen of weggelegd worden, maar haar winst zal zijn voor hen die wonen voor het aangezicht van de HEERE, om tot verzadiging te kunnen eten en kostbare kleding te kopen. – Jesaja 23: 1-18


Tyrus
De serie profetieën die met Babylon begon (Jes. 13-14), wordt nu met Tyrus afgerond. Babylon was de grote en machtige stad in het oosten, Tyrus de grote en machtige stad in het westen. Terwijl Babel zijn macht te danken had aan oorlogsvoering en geweld, had Tyrus vredelievende middelen als de handel gebruikt. De macht van Babel strekte zich uit over land, die van Tyrus over zee. Zo komt de serie hier op een treffende wijze tot een einde, aangezien Jesaja dan als het ware de hele wereld van Oost tot West, van militaire macht tot economische invloed, heeft aangesproken. In deze profetieën werd steeds duidelijk dat de volkeren van deze wereld het vertrouwen van Israël niet waard zijn, want ze vallen, net als Israël, onder het oordeel van God.

Tyrus wordt vaak genoemd in de Bijbel, meer dan eens in combinatie met Sidon. De stad is in de tijd van Jozua toebedeeld aan de stam Aser (Joz. 19:29, 2 Sam. 24:7), maar heeft waarschijnlijk nooit geheel aan Israël toebehoord (vgl. 2 Sam. 24:7). Tyrus wordt uitgebreid genoemd in Ezechiël 26-28. Het beeld van weelde, trots en het gevoel van veiligheid van Tyrus in Ezechiël kan historisch niet teruggelezen worden in de profetie van Jesaja, maar geeft de lezer wel een indruk wat er aan de hand kan zijn en ook wat het latere herstel (na de periode van vs. 15) inhoudt.

Oproep tot rouw over Tyrus (Jes. 23: 1-7)
Jesaja begint een nieuwe profetie met een titel die even kort als helder is: ‘last/profetie over Tyrus’. Waarschijnlijk is niet alleen de stad bedoeld, maar het hele gebied van de Feniciërs, waarvan Tyrus en Sidon de belangrijkste vertegenwoordigers waren.

Schepen van Tarsis zijn schepen die op Tarsis varen en vandaar met handelswaar naar Tyrus terugkeren. In Jesaja 23 wordt Tarsis viermaal genoemd. Er zijn veel theorieën over de ligging van de plaats die met zilver en andere waardevolle grondstoffen in verband wordt gebracht (Jer. 10:9, Ezech. 27:12). De Septuaginta vertaalt met ‘Carthago’. De plaats wordt soms gelijkgesteld met Tarsen in Cilicië (de geboorteplaats van Paulus). De waardevolle grondstoffen komen dan uit het Taurusgebergte. Een andere mogelijkheid is Tartessus (Tarsisi in het Assyrisch) in Spanje, bij Gibraltar.

De scheepsbemanningen moeten jammeren, want Tyrus is verwoest. De schepen komen terug, maar er staat geen huis meer in de stad en er is geen plek meer om te rusten. Het land van de Kittiërs verwijst naar het eiland Cyprus. Kennelijk horen de schepelingen op hun terugreis al berichten over de verwoesting van hun stad, waarmee de oude stad op het vasteland bedoeld zal zijn (vs. 1).

Het rouwen wordt niet alleen de schepelingen geboden, ook de bewoners van het kustgebied krijgen die opdracht. Zij moeten rouw bedrijven. Jesaja schildert in de verleden tijd dat de handelaars van Sidon rijkdom brachten van overzee (vs. 2). Als ultieme handelswaar wordt het zaad van Sichor genoemd. Mogelijk was Sichor een zijtak van de Nijl, zodat Jesaja het hier als synoniem van de Nijl kan gebruiken. ‘Het zaad van Sichor’ is dan gelijk aan ‘de oogst van de Nijl’. Waarschijnlijk moet hierbij specifiek aan graan gedacht worden dat in overvloed langs de Nijl kon worden verbouwd, maar in Fenicië schaars was. Het was een handelsproduct waarmee Tyrus zich verrijken kon door het aan andere volken door te verkopen (vs. 3).

Nu wordt Sidon (als stad die verbonden is met Tyrus, vgl. vs. 12) opgeroepen beschaamd te staan. De reden is dat de zee, zelfs de vesting van de zee, waarmee Tyrus wordt aangeduid, kinderloos is. De verwoesting van de stad is zo compleet alsof ze nooit geluk en voorspoed heeft gekend. Er wordt het beeld gebruikt van een vrouw die jammert over haar positie. Zij verklaart dat zij nooit weeën heeft gehad en niet heeft gebaard en kinderen heeft opgevoed (vs. 4). In deze personificatie drukt Jesaja uit dat ondanks de grote welvaart die Tyrus heeft gekend, de situatie nu zo zal zijn dat dit geluk volkomen vergeten is.

Zelfs in Egypte beeft men bij de berichten over de verwoesting van Tyrus (vs. 5). Want zoals Sidon afhankelijk was van de handel die vanuit Tyrus werd bedreven, zo was het ook met Egypte. Al eeuwen was er een goede handelsbetrekking tussen de farao’s van Egypte en de Feniciërs. Met de val van de stad werden alle handelswegen naar het noorden afgesneden. Daarnaast kan Egypte de dreiging van de oprukkende legers hebben gevoeld.

De bewoners van het kustgebied (zie vs. 2) worden opgeroepen te vluchten naar Tarsis. Vanwege de verwoesting kunnen zij dat echter niet meer. Laten zij daarom jammeren (vs. 6)! Op ironische wijze vraagt de profeet naar de stad, die verwoest ligt: ‘Is dit nu uw vrolijke stad?’ De stad bestond al zo lang, dat niemand er rekening mee hield dat de stad zou verdwijnen. De stad was welvarend en had zelfs kolonies gesticht (vs. 7). Er was geen reden om aan te nemen dat de welvaart ooit een einde zou kennen. Maar nu is er niets van over.

Verwoesting door het handelen van de HEERE (Jes. 23: 8-14)
Wie was machtig genoeg om deze vesting van de zee in te nemen en te verwoesten? Met deze vraag roept Jesaja spanning op. De vraag wordt uitgebreid om de macht van Tyrus te onderstrepen. Het was een stad die kronen uitreikte, dat wil zeggen: Tyrus kon zijn relaties machtig maken. Mogelijk wordt ook gedacht aan de benoeming van vorsten in de koloniën van Tyrus. Ook waren de kooplieden en handelaars van Tyrus zo rijk geworden dat ze als vorsten werden beschouwd (vs. 8). De macht van Tyrus was zo groot dat het de handelaars als koningen verheven had.

De profeet geeft een direct antwoord. Het is de HEERE van de legermachten die dit besloten heeft. Wat trots en geëerd was, heeft Hij vernederd en onteerd (vs. 9). Hoogmoed kan voor God niet bestaan (vgl. Jes. 2:11). Hij is immers de HEERE van de legermachten, menselijke schoonheid en trots zijn daarom misplaatst. De overeenkomst tussen vers 8 en 9 toont dat hier het antwoord op de vraag van het vorige vers gegeven wordt.

Het is niet eenvoudig te begrijpen wat Jesaja vervolgens wil zeggen. De eerste verklaring is dat Tarsis, als voornaamste van de kolonies van Tyrus, wordt aangesproken om van de nieuwe vrijheid die door de verwoesting van Tyrus is ontstaan, te genieten. Zoals de Nijl buiten haar oevers treedt, zo kan Tarsis nu gaan waar het wil. De ‘gordel’ van onderdrukkende macht is er niet meer. De tweede verklaring is dat het wegnemen van een gordel een man machteloos maakt: hij kan niet snel lopen of niet vechten (vgl. Job 12:21). Daarmee kan aangegeven worden dat de kolonie zich niet meer verdedigen kan.

Het antwoord van Jesaja wordt verder uitgewerkt. Hij spreekt opnieuw over de HEERE als verantwoordelijke voor de verwoesting. De God van Israël beperkt zich niet tot het land, maar beheerst ook de zee. De uitgestrekte hand wijst op een oordeel, Gods ingrijpen heeft grote gevolgen voor de koninkrijken die afhankelijk van of nauw verbonden waren met Tyrus. Het tweede versdeel is alleen goed te verklaren als wordt aangenomen dat Tyrus door zijn invloed de Kanaänitische cultuur in stand hield. De HEERE wilde aan deze cultuur een einde maken (vs. 11). Vanaf de verwoesting van Sodom en Gomorra is er in ieder geval impliciet de waarschuwing geweest om niet in de cultuur van Kanaän op te gaan. De waarschuwingen in Leviticus en Deuteronomium zijn daar duidelijk over.

Wat de HEERE zegt, gebeurt, zijn woorden hebben kracht. Daarom kan Jesaja de situatie van Tyrus zo stellig beschrijven. De HEERE maakt een einde aan de uitgelaten houding van de inwoners van Fenicië, waarvan Sidon de vertegenwoordiger is. Het is ook mogelijk dat Tyrus aangesproken wordt, als dochter van Sidon. De stad is als een jonge vrouw die onteerd is. Dat kan betrekking hebben op zowel het seksuele, als het sociale en juridische terrein. Er is geen reden meer voor vreugde. Laten de inwoners vluchten! Maar zelfs een vlucht over zee, naar Cyprus, zal geen rust kunnen brengen (vs. 12).

Denken de Feniciërs misschien nog aan het oordeel te kunnen ontkomen? Die hoop wordt hun ontnomen doordat nu wordt verwezen naar het land van de Chaldeeën, naar Babel. De Assyriërs hebben dat land verwoest, zo grondig, alsof het nooit heeft bestaan.

De stormtorens waren aan de onderkant uitgerust met stormrammen om de muren stuk te beuken. In het bovenste deel van dergelijke torens waren boogschutters opgesteld om pijlen de stad in te schieten en ladders neer te laten om de stadsmuur te bestormen. Op deze manier konden de vestingsteden worden ingenomen en verwoest. Het is niet zeker welke verwoesting bedoeld is. De verwoesting lijkt hier een feit te zijn dat Tyrus wordt voorgehouden. Jesaja kondigt ook elders de ondergang van Babel aan (Jes. 21; vgl. de woestijndieren in Jes. 13:21). Tyrus ontloopt evenmin als Babel het oordeel (vs. 13).

Zoals de profetie begon, zo eindigt dit deel ervan. Dat vormt tegelijk de afronding van het voorgaande en de overgang naar het volgende. De schepen van Tarsis moeten jammeren, want hun vesting, de veilige haven Tyrus is verwoest (vs. 14; vgl. vs. 1).

Maar ook Amos 1 vertelt dat er binnen de muren van Tyrus vuur zal komen, die de paleizen zal verteren. Hieronder gaan we kijken naar het tekstgedeelte uit Amos 1.

Ondanks de verwoesting zal er herstel zijn, maar er is ook nog een toekomstig oordeel (Jes. 23: 15-18)
Het grote en machtige Tyrus, dat een onmisbare rol speelde in de handel van het hele gebied rondom de Middellandse Zee, wordt vergeten. Zeventig jaar lang zal de verwoesting duren. De toevoeging ‘zoals de dagen van één koning’ is niet eenvoudig. Er lijkt sprake te zijn van een regeringsperiode, maar zeventig jaar regeren is ongekend lang voor een koning. Het getal kan ook duiden op de gemiddelde ouderdom van een koning of een mens. Wellicht wordt ook gewezen op de grootheid van de periode. Zoals ‘huurling’ gebruikt werd om een korte periode aan te duiden van één of drie jaar (Jes. 16:14, 21:16), kan ‘koning’ gebruikt zijn om een lange periode aan te duiden. Het is niet nodig om een verwijzing naar Jeremia te zien (zie Jer.29:10), die een even lange periode van de ballingschap voor Juda aankondigt. Mogelijk zijn beide teksten gebaseerd op een voor die tijd gebruikelijk idioom waarin zeventig jaar volheid aanduidde. Op welke tijd wordt gedoeld? Sanherib vermeldt dat hij in zijn derde veldtocht in 701 v. Chr. de koning van Sidon overwon. Hij verwoestte de omgeving van Tyrus, maar kon het eiland niet innemen. Tyrus heeft toen veel schade opgelopen en kon zich pas ongeveer zeventig jaar later herstellen, dat wil zeggen na de dood van Assurbanipal en het verval van het Assyrische rijk (rond 630 v. Chr.).

Het tweede versdeel maakt duidelijk dat aan het einde van de genoemde periode verandering op zal treden. Met ‘het lied van de hoer’ (vs. 15) wordt het gedicht bedoeld dat in het volgende vers staat. Net zoals in de prostitutie voor geld alles mogelijk is en de vleselijke lusten worden bevredigd, heeft men in Tyrus de persoonlijke winst (vgl. Amos 1:9) en bevrediging voor ogen gehad.

Het lied van de hoer is kort, maar krachtig. Op denigrerende wijze wordt de prostituee aangesproken met ‘vergeten hoer’. Ze is niet aantrekkelijk meer, misschien door ouderdom, en ze moet haar best doen nieuwe klanten te trekken. Ze moet rondgaan in de stad, en alleen met muziek en zang maakt ze misschien nog kans op wat aandacht (vs. 16). Haar situatie is triest, maar treffend met betrekking tot Tyrus.

Tyrus zal weer aandacht krijgen, al moet er hard voor gewerkt worden. Iets van de vergane glorie zal terugkeren in de stad. De handel wordt vergeleken met prostitutie: er zal hoerenloon zijn en contact met koninkrijken (vs. 17). Dit taalgebruik is vreemd, aangezien niet het harde werk, maar de HEERE wordt genoemd als bewerker van het herstel. De negatieve beschrijving van de commercie past niet bij het handelen van God. Waarschijnlijk wordt hiermee uitgedrukt dat het herstel wel door God mogelijk wordt gemaakt, maar dat er ondanks die hulp geen betere verlangens in Tyrus worden gevonden. Het trieste beeld van de vergeten hoer wordt hier op een andere wijze herhaald. Zelfverrijking blijkt nog steeds de hoogste prioriteit.

De stad mag dan opnieuw gericht zijn op het eigen belang, alles wat ze vergaart, zal ten dienste van de HEERE worden gebruikt. Daarom schenkt Hij Tyrus herstel. Hetgeen Tyrus aan winst binnenhaalt, wordt zo aan de HEERE gewijd dat zij die in zijn nabijheid wonen er voordeel van hebben. Mogelijk wordt hier gedacht aan de priesters en levieten die in de bijgebouwen van de tempel wonen en in de tempel dienst doen. Ze kunnen van de winst eten, tot verzadiging toe en ze kunnen zich er prachtig van kleden (vs. 18). Waarschijnlijk wordt bij deze twee zaken echter niet gedacht aan letterlijk voedsel en kledij, maar aan een welvarend leven. Tegen wil en dank blijkt de rijkdom van Tyrus nu vooral rijkdom te schenken aan het volk van God. De gedachte werd eerder gevonden in Ps. 72:10, maar er is geen specifieke situatie bekend waarop deze profetie zou kunnen slaan. Een mogelijke situatie zou zijn dat Tyrus een bijdrage leverde voor de herbouw van de tempel in de tijd van koning Josia of nog later bij de bouw van de tweede tempel, zoals was gebeurd bij de bouw van Salomo’s tempel.

Dat de volken schatten aandragen voor het heilige volk in Jeruzalem, wordt meermalen door Jesaja aangekondigd (Jes. 18:7, 19:21, 45:14, 60: 5-17, 61: 5-6). De schepen van Tarsis zullen de zonen en dochters van Israël van verre brengen, met zilver en goud (Jes. 60:9). De heerlijkheid van de Libanon (het gebergte bij Tyrus en Sidon) zal tot het heiligdom in Jeruzalem komen (Jes. 60:13). Daarmee ziet de profeet in een eschatologische toekomst.

Het herstel van Tyrus staat in contrast tot de blijvende verwoesting van eerder genoemde landen. Het herstel dient voor het welzijn van Gods volk. Het lot van Tyrus is nauw verbonden met dat van andere landen, en daarmee vormt deze profetie een passende overgang naar de meer algemene beschrijving van Gods oordelen in de volgende hoofdstukken (Jes. 24-27). Dit zijn oordelen in de eindtijd. Ook Tyrus hoort hier dus bij.

Tyrus behoort tot het geestelijke Babylon uit Openbaring 18
Mijns inziens zijn de muren van Tyrus nog niet compleet in het vuur geworpen, want de paleizen zijn nog niet verteerd. In Tyrus staan nog genoeg aanzienlijke gebouwen. Hieronder wil ik graag met u kijken naar een profetie van Amos.

9 Zo zegt de HEERE:
Vanwege drie overtredingen van Tyrus,
ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen,
omdat zij Mijn volk volledig als ballingen hebben uitgeleverd aan Edom,
en zij niet aan het verbond met hun broeders gedacht hebben.
10 Daarom zal Ik vuur werpen binnen de muren van Tyrus;
dat zal zijn paleizen verteren. – Amos 1: 9-10


Mijns inziens heeft deze profetie van Amos een toekomstige betekenis, want ik geloof dat deze profetie nog niet volledig is vervuld. Daarnaast wordt in Openbaring 18 de val van Babylon beschreven. Het geestelijke Babylon (Openb. 18:2) zal over de hele wereld verspreid zitten. Ook Tyrus zal dus onder het geestelijke Babylon vallen, want Tyrus heeft altijd veel schepen op zee gehad (Openb. 18:19). Hierdoor is Tyrus rijk geworden. Tyrus zal dus onderdeel zijn van de val van het grote Babylon. U kunt in mijn artikelen ‘De paus is ontmaskerd als de valse profeet uit Openbaring’ en ‘Dit is het tijdstip van de nieuwe wereldorde’ meer over het grote Babylon lezen.

Al met al is het bijzonder om te zien dat Israël een strijd voert met Zuid-Libanon, want Tyrus ligt in het zuiden van Libanon en ik geloof dat deze stad in de toekomst zal worden geoordeeld. Bovendien zijn er meerdere terroristische groeperingen actief in Tyrus, die strijden tegen Israël, waardoor het oordeel erg dichtbij lijkt te komen, want Libanon is ook nog eens een gevallen land momenteel. Daarnaast zien we dat God steeds meer Zijn aandacht naar Israël moet verleggen, waardoor we zien dat de 70e jaarweek van Daniël voor de deur staat. U kunt in mijn artikel ‘Israël keert terug naar de status van waarnemer bij de Afrikaanse Unie’ meer over de 70e jaarweek van Daniël (= de grote verdrukking) lezen.

Kenneth

Bronnen
The Times of Israel (1)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info