Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

29-07-2021

Alaska getroffen door zwaarste aardbeving in ruim 50 jaar

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over een zeer zware aardbeving in Alaska. De Bijbel voorspelde dat al deze dingen zouden gebeuren. We zien overduidelijk dat de barensweeën steeds heftiger worden. Niet alleen de toenemende aardbevingen zijn een teken dat Jezus Zijn wederkomst dichtbij is, maar ook de wereldwijde misleiding, de oorlogen en geruchten van oorlogen, de volkeren die verdeeld zijn, de verschillende koninkrijken die tegen elkaar opstaan, de toename in hongersnoden en de verschillende besmettelijke ziekten. Jezus vertelde ons dat al deze dingen zouden plaatsvinden voordat hij zou terug komen op de Olijfberg.

Maar Hij komt voor Zijn ware gemeente al eerder terug, want Zijn gemeente wordt bewaard voor het uur der verzoeking (= de grote verdrukking), die over heel de wereld gaat komen (Openb. 3:10). Momenteel zien we dat het communistische podium voor deze periode wordt gereedgemaakt.

10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. – Openbaring 3:10

De Bijbel spreekt over een geheimenis, dat geheim is de opname van de gemeente (1 Kor. 15: 51-52, 1 Thess. 4:17, 2 Thess. 1:7), die vooraf gaat aan de zevenjarige grote verdrukking (= het uur der verzoeking). Dit is een periode waarin God gaat oordelen over deze goddeloze wereld. Het oordeel van God is rechtvaardig, want de mensen handelen naar eigen goeddunken. De geboden van God nemen de mensen niet meer in acht. Daarnaast is ook de liefde ver te zoeken, want doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen (Matt. 24:12).

51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. – 1 Korinthe 15: 51-52


Hieronder kijk ik graag met u naar de gebeurtenis van vandaag.

Tsunamigevaar Alaska geweken na zwaarste aardbeving in ruim 50 jaar
De zwaarste aardbeving sinds 1965 in de Amerikaanse staat Alaska heeft daar geleid tot evacuaties in het kustgebied. De beving had een kracht van 8,2 en werd gevolgd door een tsunamiwaarschuwing. De krant Anchorage Daily News bericht dat die alarmering is ingetrokken nadat tsunamigolven van minder dan 30 centimeter hoog de kust hadden bereikt (1).

Wat betekent dit allemaal op het gebied van Bijbelprofetie?

De barensweeën worden steeds heftiger
Jezus sprak over de tekenen van de voleinding van de wereld. Hierbij hoorde ook aardbevingen in verschillende plaatsen. Hieronder kijk ik graag met u naar de woorden van Jezus.

3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?
4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. – Mattheüs 24: 3-8


U kunt in mijn artikel ‘Aardbevingen in verscheidene plaatsen’ meer over aardbevingen lezen. Hier worden ook alle recente updates bijgehouden. Het is bijzonder om te zien dat het gesproken Woord van onze Heere Jezus wordt vervuld. We zien namelijk overduidelijk dat in de laatste decennia de barensweeën flink zijn toegenomen. Het hoogtepunt zit absoluut in de jaren 2020 en 2021. In mijn artikel ‘De schepping is aan de zinloosheid onderworpen’ hebben we het ook gehad over het noodweer in Europa, dus hierbij hoort ook Nederland, want in Limburg zijn er flinke overstromingen geweest. Daarnaast bleef dit noodweer aanhouden in Europa, want gisteren was het ook raak in Italië. In Noord-Italië werden de straten veranderd in kolkende modderstromen.

Daarnaast zijn oorlogen en geruchten van oorlogen ook tekenen van de voleinding van de wereld. U kunt in mijn artikel ‘De wereld wordt opgeschrikt door grote oorlogsdreigingen’ meer hierover lezen.

Al met al zien we dat de barensweeën blijven toenemen. Graag wil ik met u kijken naar Openbaring 22:20. Hier staat namelijk het volgende:

20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! – Openbaring 22:20

Het woord ‘spoedig’ wordt in de Griekse grondtekst vertaald met ‘tachu’. Het bijwoord ‘tachu’ betekent ‘snel, spoedig, meteen’. Dit woord is eigenlijk een vorm van ‘tachus’ en verschilt in betekenis nauwelijks van ‘tacheos’ en van de verbinding ‘en tachei’ (vgl. ‘tachos’).

Tachos’ is afgeleid van ‘tachus’, dat betekent ‘snel’. Het woord kan zowel duiden op de snelheid waarmee mensen of dieren zich verplaatsen (bv. de ‘snelheid’ van paarden) als op nabijheid in tijd.

Hoewel het in het Grieks in verschillende formuleringen voorkomt, treffen we het in het NT alleen de verbinding ‘en tachei’ aan, die in betekenis nauwelijks verschilt van 'tacheos’ en van ‘tachu’. Afhankelijk van het verband wordt deze verbinding vertaald met woorden als ‘spoedig of ‘haastig’.

Van dit woord komt het Nederlandse ‘tachometer’ (= toerenteller).

Onze Heere Jezus probeert hier dus eigenlijk te zeggen: “Ik kom als alles op een behoorlijke snelheid aan het verplaatsen is”, dus beter gezegd: “Ik kom als de toerenteller behoorlijk snel aan het oplopen is”. Mijns inziens zien we dit nu voor onze eigen ogen gebeuren in de wereld. Deze wereld gaat niet meer terug naar de oude vorm. Het is tijd om te bekeren, want alle Bijbelse en wereldse ontwikkelingen gaan zeer snel (precies zoals Jezus ons vertelde). Daarom wil ik graag afsluiten met het Evangelie.

Hoe word ik gered?
Allereerst moeten we begrijpen dat we allemaal zondaars zijn, want niemand is rechtvaardig, ook niet één (Rom. 3:10). In 1 Korinthe 15: 1-4 vertelt Paulus ons het Evangelie. Ik citeer: “Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”.

Verder zegt Paulus in Romeinen 10: 9-10: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid”. Deze twee tekstgedeelten uit 1 Korinthe 15 en Romeinen 10 vertellen u de eenvoud van het Evangelie.

Daarnaast schrijft Lukas het volgende: “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden”.

Hieruit volgt de allerbelangrijkste vraag: "Gaat u Jezus aannemen als Verlosser?"

Kenneth

Bronnen
Algemeen Dagblad (1)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info