Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

23-07-2021

Israël keert terug naar de status van waarnemer bij de Afrikaanse Unie

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over Israël die weer de status van waarnemer krijgt binnen de Afrikaanse Unie.

Wat is de status van waarnemer?
De status van waarnemer is een voorrecht dat door sommige (meestal internationale) organisaties wordt verleend aan niet-leden om hen de mogelijkheid te geven deel te nemen aan alle, of bepaalde activiteiten van de organisatie. Die status wordt bijvoorbeeld toegekend aan niet-gouvernementele organisaties die een bijzondere expertise of belang hebben bij de activiteiten van de organisatie, of aan staten die zich niet volledig inzetten in de doelstellingen. Waarnemers hebben meestal geen stemrecht, of het recht om resoluties in te dienen.

Wat is een niet-gouvernementele organisatie?
Dat is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang.

Enkele voorbeelden van de status van waarnemer:
• Palestina, Vaticaanstad en de Europese Unie zijn waarnemers bij de Verenigde Naties.
• Van 2009 tot 2016 genoot Taiwan de status van waarnemer bij de Wereldgezondheidsorganisatie, maar onder druk van China werd die status in 2016 ontnomen.

Israël wordt opnieuw lid met de status van waarnemer van de Afrikaanse Unie, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken
De Israëlische ambassadeur in Addis Abeba, Alaly Adamso, heeft het handvest van Israël als waarnemend lid ingediend bij de Afrikaanse Unie. Tot 2002 was Israël een waarnemend lid van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, totdat het werd ontbonden en vervangen door de Afrikaanse Unie.

Israël onderhoudt diplomatieke betrekkingen met 46 van de 55 landen in de Afrikaanse Unie.

"Dit is een feestdag voor de Israëlisch-Afrikaanse betrekkingen", zegt minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid. “De diplomatieke prestatie is het resultaat van inspanningen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Afrikaanse Divisie en de Israëlische ambassades op het continent. Dit is een corrigerende stap voor de anomalie die al bijna twee decennia heerst en is een belangrijk onderdeel van het versterken van Israëls buitenlandse betrekkingen (1)."

Waar staat de Afrikaanse Unie voor?
De Afrikaanse Unie (AU) is een intergouvernementele en supranationale politieke unie van Afrikaanse landen en de opvolger van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid.

De AU heeft net als haar voorganger haar hoofdkantoor in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Ze heeft een parlement (Pan-Afrikaans Parlement) in Midrand (Zuid-Afrika) en een Vrede en Veiligheidsraad.

De betekenissen van twee belangrijke begrippen:
Intergouvernementalisme: een theorie over het nemen van beslissingen in internationale organisaties, waarbij de beslissingsmacht gelegen is bij de soevereine lidstaten. Soevereine lidstaten zijn in deze theorie alleen gebonden aan hun eigen besluiten. Beslissingen moeten hierom altijd unaniem genomen worden. De functionarissen van de organisatie hebben slechts een adviserende inbreng en hebben als voornaamste taak de overeengekomen beslissingen uit te voeren. De meeste internationale organisaties zijn volgens dit principe georganiseerd.

In de Europese Unie bestaat al sinds de oprichting een discussie over de balans tussen intergouvernementalisme en supranationalisme.

Supranationalisme: een wijze van samenwerking en besluitvorming in politieke gemeenschappen bestaande uit verschillende staten. In supranationale organisaties worden bepaalde bevoegdheden van de nationale staten overgedragen naar een autoriteit die boven de nationale staten staat. Aangezien beslissing op supranationaal niveau soms bij meerderheid genomen wordt, kan het gebeuren dat een lidstaat in een supranationale unie door de andere lidstaten gedwongen wordt een bepaalde beslissing door te voeren en kan de supranationale unie dus zaken aan de lidstaten opleggen.

Conclusie: doordat de Afrikaanse Unie een mix van intergouvernementalisme en supranationalisme toepast, kan een meerderheid vaak doorslaggevend zijn, waardoor de absolute macht bij autoriteit boven de nationale staten ligt.

Wat betekent dit allemaal op het gebied van Bijbelprofetie?

De Afrikaanse Unie heeft een Vrede en Veiligheidsraad
Hierboven lazen we dat de Afrikaanse Unie een Vrede en Veiligheidsraad heeft. Zodra ik de woorden vrede en veiligheid hoor, dan moet ik meteen denken aan wat Paulus ons schrijft.

Want wanneer zij (de wereldleiders) zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. – 1 Thessalonicenzen 5:3

De woorden ‘zij zeggen’ worden in de Griekse grondtekst vervangen voor één woord. Dat is het woord ‘legosin’ en dat is van het werkwoord 'lego', dat betekent oorspronkelijk: oplezen of vandaar uitlezen. Dit is leuk, want wat doen de politieke leiders als zij de woorden ‘vrede en veiligheid’ benoemen? Juist, zij lezen het letterlijk op. Kijk maar eens naar de speech van onze koning op prinsjesdag. Mijns inziens is dit een mooie aanwijzing van de Griekse grondtekst.

Daarnaast worden de woorden ‘vrede en veiligheid’ wereldwijd verkondigd. Niet alleen onze koning zei het, maar ook alle anderen politieke leiders. Deze ‘vrede en veiligheid’ slaat op het Midden-Oosten, want Israël is de profetische tijdklok van de Bijbel. Israël sloot het derde officiële vredesakkoord op 15 september 2020. Dit was met de Verenigde Arabische Emiraten. Twee landen gingen de Verenigde Arabische Emiraten voor. Dit waren Egypte (1979) en Jordanië (1994). Inmiddels hebben Egypte, Jordanië, de VAE, Bahrein, Soedan, Marokko en Kosovo vrede met Israël. Deze vredesakkoorden zijn allemaal officieel ondertekend. Dit noemen we de Abraham-akkoorden. Zelfs als u ongelovig bent, weet u dat dit ongekend is, want in het Midden-Oosten is er nog nooit vrede geweest.

Daarnaast moet ik wel eerlijk tegen u zijn, want de Bijbel vertelt ons dat dit een valse vrede is. U kunt in mijn artikel ‘Damascus zal binnenkort vernietigd worden (Jesaja 17:1)’ hierover meer lezen. Dit gaat over de oorlog uit Ezechiël 38 en 39.

11 Zij genezen de breuk van de dochter van Mijn volk
op het lichtst door te zeggen: Vrede, vrede!
Maar er is geen vrede!
12 Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben?
Ze schamen zich zelfs niet in het minst,
ja, zij weten van geen blozen.
Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen,
ten tijde van de vergelding aan hen, zullen zij struikelen,
zegt de HEERE. – Jeremia 8: 11-12


Verder zullen nog veel meer landen vrede sluiten met Israël. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit: Saudi-Arabië, Koeweit, Oman, Indonesië en Pakistan. Een groot aantal landen zal pas ‘vrede’ sluiten nadat er een akkoord is over een tweestatenoplossing. Ik geloof dat de antichrist dit verbond met velen zal versterken (Dan. 9:27). Hij zal met alle antwoorden komen. De Joden mogen de derde tempel herbouwen en de Palestijnen krijgen een tweestatenoplossing. U kunt in mijn video ‘Israël, de EU en het Midden-Oosten werken aan een tweestatenoplossing’ meer hierover horen.

De opname, de openbaring van de antichrist en de 70e jaarweek van Daniël
Op deze website wordt regelmatig gewaarschuwd voor de komst van de antichrist, want we zien overduidelijk dat de tijdsbedeling van de genade bijna voorbij is. Als de gemeente van Jezus is opgenomen (1 Kor. 15: 51-52, 1 Thess. 4:17, 2 Thess. 1:7), dan zal kort daarna de antichrist komen met het zevenjarige vredesakkoord. Dit is het moment dat de zevenjarige grote verdrukking (Matt. 24: 15-22, Mark. 13: 14-23, Luk. 21: 20-24) ingaat.

Deze grote verdrukking (ook wel de 70e jaarweek van Daniël genoemd) is bepaald voor Gods volk:

27 Hij zal voor velen het verbond versterken,
één week lang.
Halverwege de week
zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.
Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. – Daniël 9:27


Dit noemen we de tijd van Jakob (= Israël) zijn benauwdheden. Daarentegen zal bijna de hele wereld onder het regime van de antichrist staan, maar het grote verschil is dat God zich bezig gaat houden met Zijn volk Israël. Na drieënhalfjaar zal God een gedeelte van Zijn volk gaan beschermen in de woestijn (Openb. 12:6). Als we nu naar Israël kijken, dan zien we dat de oorlogsdreiging steeds groter wordt. Er kan eigenlijk elk moment een oorlog uitbreken. Via mijn YouTube-kanaal kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Israël.

Doordat we zien dat Israël in moeilijkheden gaat komen, weten we dat de 70e jaarweek van Daniël (de grote verdrukking) voor de deur staat. Daarnaast weten we dat Israël op 14 mei 1948 is herboren.

Psalm 90:10 vertelt ons:

10 De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. – Psalm 90:10

Een geslacht is dus 70 tot 80 jaar.

Daarnaast weten we dat Jezus heeft gezegd in o.a. Markus 13:30:

30 Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. – Markus 13:30

Op 14 mei 2021 bestond Israël exact 73 jaar, maar we weten dat er nog een zevenjarige grote verdrukking is. Als de grote verdrukking ergens in het 73e bestaansjaar van Israël begint, staan we na de grote verdrukking op exact 80 jaar. Dit is precies de tijdsperiode van een geslacht zoals Psalm 90:10 ons verteld.

Mijns inziens zal deze profetie worden vervuld, want ik ben ervan overtuigd dat Jezus Zijn kinderen altijd aanwijzingen geeft. Verder moet u niet vergeten wat Paulus ons schrijft:

1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. – 1 Thessalonicenzen 5:1

Thessalonicenzen hoofdstuk vier en vijf zijn niet los van elkaar te koppelen. Deze hoofdstukken gaan allebei over de opname. De dag en het uur weten we inderdaad niet (Matt. 24:36), maar het seizoen noemt de Heere niet.

Verder vertaalt de KJV (= King James Version) het nog veel beter:

1 But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. – 1 Thessalonians 5:1

In deze vertaling wordt het seizoen specifiek benoemd. Deze vertaling ligt dichter bij de Griekse grondtekst. In de KJV wordt hoofdstuk vijf van Thessalonicenzen ‘The day of the Lord’ genoemd. Dit hoofdstuk heeft een andere titel in onze Statenvertaling en Herziene Statenvertaling, waardoor we misschien de eenheid van de hoofdstukken vier en vijf in Thessalonicenzen missen.

Een samenwerking tussen Israël en de Afrikaanse Unie past precies in de tijd
Omdat die grote dag van de opname overduidelijk nadert, is het logisch dat Israël een samenwerking met de Afrikaanse Unie aangaat, want de Heere laat ons het voorspel zien (God is zo goed!). Deze samenwerking is nodig omdat de antichrist na drieënhalfjaar in Gods tempel aanbeden zal willen worden. Daarnaast is Israël ook de banden met de Europese Unie aan het verbeteren. Dit is ook absoluut geen toeval. U kunt in mijn video ‘It’s all about the Abraham Accords’ meer hierover horen. Graag wil ik met u naar een tekstgedeelte uit Thessalonicenzen kijken, want hier lezen we dat de man der wetteloosheid in de tempel van God gaat zitten.

3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a departing first, and that that man of sin be disclosed, even the son of perdition.
4 Which is an adversary, and exalteth himself against all that is called God, or that is worshipped: so that he doth sit as God in the Temple of God, showing himself that he is God. – 2 Thessalonains 2: 3-4

Dit is de Geneva Bible uit 1599. Deze Bijbel was er eerder dan de King James Version. Dit tekstgedeelte is beter vertaald, waardoor het duidelijk is dat eerst de opname moet plaatsvinden. Daarentegen is er natuurlijk ook een groot afval. Helaas zien we dit gebeuren. Bovendien schrijft Paulus hierover in de brief aan Timotheüs (1 Tim. 4:1). Dit gaat over het afval in latere tijden.

3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst het vertrek (= de opname) gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,
4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. – 2 Thessalonicenzen 2: 3-4


Net hebben we in Daniël 9:27 gelezen, dat hij halverwege de week het slachtoffer en het graanoffer zal stoppen. Dit gaat over het slachtoffer en graanoffer in de derde tempel. U kunt in mijn artikel ‘De derde tempel is gereed om gebouwd te worden’ meer over de derde tempel lezen. Halverwege de week (Dan. 9:27), dat is na drieënhalfjaar, dan zal de man der wetteloosheid (= de antichrist) aanbeden willen worden in de herbouwde derde tempel.

4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?
5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.
6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen.
7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.
9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen. – Openbaring 13: 4-9


Het boek Openbaring bevestigt dat het beest (= de antichrist) aanbeden zal worden door stammen, talen en volken. Daarnaast lezen we dat dit 42 maanden (= drieënhalfjaar) zal duren. Aangezien de derde tempel op de Tempelberg in Jeruzalem zal staan, is het belangrijk dat Israël nu al samenwerkt met andere continenten zoals de Afrikaanse Unie, want de man der wetteloosheid zal zichzelf als God voor doen en hij zal ook Joods bloed hebben (Dan. 11: 36-19). Hierdoor zal ook het Joodse volk hem gaan volgen. Uiteindelijk zal een gedeelte van het Joodse volk worden beschermd in de woestijn Petra. Deze woestijn ligt in Jordanië.

Al met al is het erg logisch dat Israël gaat samenwerken met de Europese Unie en de Afrikaanse Unie, want de weg moet worden vrijgemaakt voor de man der wetteloosheid. Hij zal aanbeden willen worden door natiën, talen, stammen en volken. De huidige wereld is onderweg naar het systeem van het beest. Binnenkort zal een vaccinatiepaspoort verplicht worden. Zonder een vaccinatie kunnen mensen niet kopen of verkopen. Mijns inziens worden de mensen geconditioneerd voor het merkteken van het beest. U kunt in mijn video ‘Nederland, wordt wakker’ meer hierover horen.

16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. – Openbaring 13: 16-18


Lieve mensen, dit is waar het naartoe gaat. De man der wetteloosheid zal na drieënhalfjaar het merkteken invoeren. Dit zal hij doen samen met de valse profeet (de paus). U kunt in mijn video ‘Is Franciscus de laatste paus’ meer hierover horen. Daarnaast verbergen de rijke der aarde het niet eens meer. Zij streven naar transhumanisme. U kunt in mijn video ‘Het beeld van het beest dat spreekt’ Klaus Schwab hierover horen spreken. Daarnaast spreken ze ook openlijk over de nieuwe wereldorde. U kunt in mijn video ‘Kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is’ meer hierover horen. Het is erg duidelijk dat het totalitarisme geïmplementeerd gaat worden. Met het huidige vaccinatiebeleid zijn we aardig op weg. Mijns inziens is the ‘great reset’ niks anders dan de ‘grote verdrukking’. U kunt in mijn video ‘World Economic Forum – The Great Reset 2021’ meer hierover horen. Als u dit voor het eerst leest, dan kan ik mij voorstellen, dat dit heel heftig klinkt. Daarom sluit ik af met het Evangelie, want Jezus komt zijn gemeente wegnemen voor de grote verdrukking (Openb. 3:10). De Heere Jezus Christus gaf Zijn leven, zodat u het eeuwige leven kan beërven. Gods kinderen zijn schoongewassen van alle ongerichtheid. Zijn kostbaar bloed heeft ons gereinigd.

12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.
13 Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is.
14 Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou.
15 Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. – Romeinen 5: 12-15


16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. – Johannes 3:16

Hoe word ik gered?
Allereerst moeten we begrijpen dat we allemaal zondaars zijn, want niemand is rechtvaardig, ook niet één (Rom. 3:10). In 1 Korinthe 15: 1-4 vertelt Paulus ons het Evangelie. Ik citeer: “Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”.

Verder zegt Paulus in Romeinen 10: 9-10: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid”. Deze twee tekstgedeelten uit 1 Korinthe 15 en Romeinen 10 vertellen u de eenvoud van het Evangelie.

Daarnaast schrijft Lukas het volgende: “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden”.

Hieruit volgt de allerbelangrijkste vraag: "Gaat u Jezus aannemen als Verlosser?"

Kenneth

Bronnen
The Times of Israel (1)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info