Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

01-07-2021

Premier Naftali Bennett: 'De Joodse staat zal zichzelf stevig, creatief en consequent verdedigen tegen bedreigingen'

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over een duidelijke uitspraak van de nieuwe Israëlische premier Naftali Bennett. Hij zei namelijk: “Israël zal zich nooit inhouden tegen vijanden dichtbij en veraf”. Tijdens een ceremonie belooft de premier dat de Joodse staat zichzelf ‘stevig, creatief en consequent' zal verdedigen tegen bedreigingen.

Bennett zweert dat Israël zich zal verdedigen
Premier Naftali Bennett heeft woensdag gezworen dat Israël zich er nooit van zal weerhouden zijn vijanden indien nodig uit zelfverdediging aan te vallen.

Bennett zei het volgende: “De staat Israël zal zich altijd verdedigen tegen elke externe dreiging en zal zichzelf er niet van weerhouden om onze veiligheid te waarborgen”. Bennett zei dit tijdens een ceremonie in Jeruzalem ter gelegenheid van de verjaardag van de dood van Theodor Herzl, de grondlegger van het moderne zionisme.

Daarnaast voegde Bennett eraan toe: "We zullen resoluut, creatief en consequent optreden tegen bedreigingen van dichtbij en veraf”.

Bennett is tegen het (nieuwe) internationale akkoord
Bennett verwees niet naar een specifieke dreiging, maar zijn opmerkingen kwamen toen de Verenigde Staten besprekingen voerden om weer deel te nemen aan het internationale akkoord dat het nucleaire programma van Iran aan banden legt. Dit is een beweging waar Israël tegen is.

Bennett noemde vorige week Iran als dreiging
De nieuwe premier noemde vorige week Iran toen hij zwoer geen existentiële dreiging tegen Israël toe te staan. Hij zinspeelde ook op Israëlische betrokkenheid bij een recente aanval op een Iraanse nucleaire site – een vermeende drone-aanval op een Iraanse centrifugeproductiefaciliteit buiten Teheran die naar verluidt de site heeft beschadigd (1).

Wat betekent dit allemaal op het gebied van Bijbelprofetie?

We zien overduidelijk dat we naar de 70e jaarweek van Daniël gaan, want Israël begint met de nieuwe regering steeds zwakker te worden. Ook gaan de Verenigde Staten terug naar de nucleaire deal uit 2015. Hierdoor zal Iran zich sterk gaan voelen, omdat er hoogstwaarschijnlijk ook sancties tegen Israël zullen komen, zodat Israël de Iraanse faciliteiten niet zomaar kan bombarderen. U kunt in mijn video ‘De 70e jaarweek van Daniël staat voor de deur’ meer over de situatie in Israël horen. Ook vertel ik in deze video dat er een oorlog voor de deur staat. Als we kijken naar de uitspraken van Bennett, dan lijkt een oorlog op korte termijn op zijn plaats. De ‘time of grace’ zit er dus bijna op! Het is tijd om te bekeren, want de Heere Jezus staat voor de deur.

De dag van de HEERE is nabij
1 Blaas de bazuin in Sion,
sla alarm op Mijn heilige berg,
laat alle inwoners van het land sidderen,
want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!
2 Het is een dag van duisternis en donkerheid,
een dag van wolken en donkerheid.
Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt,
verspreidt zich een groot en machtig volk,
zoals er niet geweest is
van oude tijden af,
en er hierna niet meer zal zijn,
jarenlang, van generatie op generatie.
3 Ervóór verteert een vuur,
en erachter verzengt een vlam;
ervóór is het land als de hof van Eden,
en erachter is het een woeste wildernis.
Ook is er geen ontkomen aan.
4 Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk,
en als renpaarden, zo rennen zij voort.
5 Als het geluid van wagens
springen zij over de toppen van de bergen,
als het geluid van een vuurvlam
die stoppels verteert,
als een machtig volk
opgesteld voor de strijd.
6 Bij die aanblik krimpen de volken ineen,
alle gezichten verschieten van kleur.
7 Als helden rennen zij,
als strijdbare mannen
klimmen zij tegen de muren op;
ieder gaat op zijn eigen weg
en zij wijken niet van hun paden af.
8 Zij verdringen elkaar niet,
ieder gaat zijn eigen weg.
Al stuiten zij op weerstand,
zij zijn niet tegen te houden.
9 Zij stormen op de stad af,
zij rennen op de muren,
zij klimmen tegen de huizen op.
Als een dief komen zij
door de vensters binnen.
10 Bij die aanblik siddert de aarde,
beeft de hemel.
Zon en maan worden in het zwart gehuld
en de sterren trekken hun licht in.
11 En de HEERE laat Zijn stem klinken
voor Zijn leger uit,
want Zijn leger is zeer groot,
ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt.
Groot is immers de dag van de HEERE
en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?
12 bekeer u tot Mij met heel uw hart,
namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.
13 En scheur uw hart
en niet uw kleren.
Bekeer u tot de HEERE, uw God,
want Hij is genadig en barmhartig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid,
en Hij heeft berouw over het kwaad.
14 Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben,
zodat Hij een zegen achter Zich overlaat:
een graanoffer en een plengoffer
voor de HEERE, uw God.
15 Blaas de bazuin in Sion,
kondig een vastentijd af,
roep een bijzondere samenkomst bijeen.
16 Verzamel het volk,
heilig de gemeente,
breng de oudsten bijeen,
verzamel de kleine kinderen
en de zuigelingen.
Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan,
de bruid uit haar slaapkamer.
17 Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen
tussen de voorhal en het altaar,
en laten zij zeggen:
Ontzie Uw volk, HEERE,
geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad,
zodat de heidenvolken over hen zouden heersen.
Waarom zouden ze onder de volken zeggen:
Waar is hun God?
18 Toen nam de HEERE het op voor Zijn land,
en Hij spaarde Zijn volk.
19 De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn volk:
Zie, Ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie,
zodat u ermee verzadigd wordt.
Ik zal u niet meer overgeven
als voorwerp van smaad onder de heidenvolken.
20 Ik zal die uit het noorden
ver van u wegdoen.
Ik verdrijf hem naar
een dor en woest land,
zijn voorhoede naar de zee in het oosten,
zijn achterhoede naar de zee in het westen.
Zijn stank stijgt op,
zijn walm stijgt op,
want hij heeft grote dingen gedaan.
21 Wees niet bevreesd, land,
verheug u en wees blij,
want de HEERE heeft grote dingen gedaan.
22 Wees niet bevreesd, dieren van het veld,
want de weiden van de woestijn worden groen,
de bomen dragen hun vrucht,
de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst.
23 En u, kinderen van Sion,
verheug u en wees blij
in de HEERE, uw God,
want Hij zal u geven
de Leraar tot gerechtigheid.
Die zal regen op u doen neerdalen,
vroege regen en late regen in de eerste maand.
24 De dorsvloeren zullen vol koren zijn,
de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie.
25 Ik zal u de jaren vergoeden
die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten,
Mijn grote leger,
dat Ik op u had afgestuurd.
26 Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten,
en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen,
Die wonderlijk met u heeft gehandeld.
Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden.
27 Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben,
dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders:
Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden! – Joël 2: 1-27


Vier branden veroorzaakt door brandstichtingsballonnen in de buurt van Gaza (01-07-2021)
Vier branden zijn uitgebroken in de periferie van Gaza. Dit komt door brandstichtingsballonnen vanuit de Gazastrook. Meerdere brandweerlieden bevestigen dit bericht.

Ambtenaren zeiden: “De meeste branden waren klein en niet gevaarlijk”. Er werd geen noemenswaardige schade aangericht (2).

Want Gaza zal verlaten worden
en Askelon tot woestenij zijn;
Asdod, midden op de dag zal men het verdrijven,
en Ekron zal ontworteld worden.
Wee u, bewoners van het gebied aan de zee,
volk van Kretenzers!
Het woord van de HEERE is tegen u,
Kanaän, land van de Filistijnen!
Ik zal u verdelgen, zodat er geen inwoner meer is.
Het gebied aan de zee zal worden
tot weiden met putten voor herders
en kooien voor kleinvee.
En het gebied zal zijn
voor het overblijfsel van het huis van Juda,
zodat zij daarin zullen weiden.
's Avonds zullen zij in de huizen van Askelon neerliggen,
want de HEERE, hun God, zal naar hen omzien
en een omkeer in hun gevangenschap brengen. – Zefanja 2: 4-7


Deze profetie over Gaza moet nog uitkomen, want Gaza is nog niet volledig verlaten.

Verschillende branden breken uit in de buurt van het graf van Samuel op de Westelijke Jordaanoever (01-07-2021)
Verschillende branden breken uit in de buurt van het graf van Samuël, ten noorden van Jeruzalem.

Aanbidders op de site is verteld om te vertrekken voor hun veiligheid.

De brandweer is bezig om de vlammen te doven. Er zijn vermoedens van brandstichting.

De site is heilig voor het jodendom, de islam en het christendom (2).

20 Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
21 Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan.
22 Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt. – Lukas 21: 20-22


We zien de druk op Jeruzalem toenemen, want Jeruzalem is wekelijks in het wereldnieuws. Uiteindelijk zal Jeruzalem in de grote verdrukking worden omringd. De laatste weken en maanden zien we dat de barensweeën erg toenemen in Sion.

De Abraham-akkoorden en Jeruzalem
Dacht u dat de moslims vrede sloten met Israël om vrede te sluiten met Israël? Uw Bijbel zegt wat anders. Vanuit ons Bijbels perspectief weten we dat de Abraham-akkoorden dienen om Israël naar de drempel van hun spoedig komende Daniël 9:27 moment te brengen. Het is ook geen verrassing dat Oman Israël vertelt dat ze Oost-Jeruzalem als hoofdstad van de nieuwe Palestijnse staat willen hebben. Het ging altijd over Jeruzalem, de stad van onze Koning.

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. – 1 Thessalonicenzen 5:3

11 Zij genezen de breuk van de dochter van Mijn volk
op het lichtst door te zeggen: Vrede, vrede!
Maar er is geen vrede!
12 Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben?
Ze schamen zich zelfs niet in het minst,
ja, zij weten van geen blozen.
Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen,
ten tijde van de vergelding aan hen, zullen zij struikelen,
zegt de HEERE. – Jeremia 8: 11-12


Kenneth

Bronnen
The Times of Israel (1)
The Times of Israel (2)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info