Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

24-06-2021

Berlijn start met het bouwen van een multireligieus gebedshuis: het House of One

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over het nieuwe gebedshuis: het House of One. In het centrum van Berlijn is kort geleden de bouw van een interreligieus gebedshuis van start gegaan. Het is gebouwd op een parkeerterrein waar eerst altijd een kerk stond. Dit nieuwe gebedshuis moet een gebouw worden waar christenen, joden en moslims zich thuis voelen.

Het Pergamon Museum
De ligging van het House of One is in het centrum van Berlijn (op het Spree-eiland, het culturele hart van de stad). Hier ligt o.a. het historische Pergamon Museum. In Openbaring 2:13 wordt gesproken over de troon van satan in de gemeente Pergamus. Het altaar van Zeus wordt de “seat of satan” genoemd, dat altaar stond altijd in Turkije (Pergamum), maar nu bevindt dit altaar zich in het Pergamon Museum in Oost-Berlijn.

12 En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft:
13 Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is (In Berlijn). U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.
14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.
15 Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik.
16 Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.
17 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. – Openbaring 2: 12-17


Alles wat overgebleven is in het hedendaagse Turkije van de stad Pergamum, is ruïnes. Maar toen de apostel Johannes daar zijn brief aan de kerk schreef, was het een van de meest invloedrijke steden in het Romeinse Rijk. Pergamum had een unieke status die anders was dan elke andere stad, omdat deze stad het politieke centrum was. In Pergamum werd alle regelgeving gemaakt, dat beïnvloedde namelijk heel Klein-Azië.

Erdogan wil het altaar van Zeus terugvorderen. Izmir Metropolitan Municipality zal een bijeenkomst organiseren om de routekaart te bepalen voor het brengen van het altaar van Zeus, waarvan de delen in de 18e eeuw naar Duitsland werden gesmokkeld. De gemeenteraad van Izmir Metropolitan heeft unaniem besloten (tijdens zijn vergadering van 12 augustus 2020) om te beginnen met de werkzaamheden om het Altaar van Zeus terug te brengen naar zijn thuisland Bergama (= het oude Pergamum).

De oude stad Bergama kwam in 2014 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en werd het 999e (= 666) culturele erfgoed ter wereld.

Mijn inziens zal het altaar van Zeus gewoon in Berlijn blijven staan, want Duitsland zou wel eens een hele belangrijke rol kunnen spelen in de openbaring van de antichrist. De antichrist zal komen uit het herstelde Romeinse Rijk, waaronder ook Duitsland valt. Aangezien Berlijn een groot aandeel heeft in het creëren van de één wereldreligie, is het niet raar om te denken dat de troon van satan daar blijft staan. Zou dit een aanwijzing voor de ware gemeente kunnen zijn? Om eerlijk te zijn, doet dat er niet toe, want de ware gemeente is opgenomen voordat de antichrist zich zal openbaren (2 Thess. 2: 6-9).

De bouw is begonnen
In deze maand werd op het eiland de eerste steen gelegd van een heel bijzonder project, het House of One. Hier willen een pastoor, een imam en een rabbijn het eerste multireligieuze gebedshuis ter wereld realiseren. Vorige week schreef ik eenzelfde soort artikel over het Abrahamic Family House.

Daarnaast heeft dit Berlijnse project exact dezelfde doeleinden als die van het Abrahamic Family House, want hiermee wordt de weg voor de antichrist letterlijk vrijgemaakt. De wereld wordt klaargestoomd voor de één wereldreligie. Elke religie komt op hetzelfde neer, dat is wat ze willen zeggen. Daarentegen weten de wedergeboren christenen dat er maar Eén ware God is, dat is namelijk: de Heere Jezus Christus.

12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.
15 Hij (= Jezus) is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.
16 Want door Hem (= Jezus) zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.
17 En Hij (= Jezus) is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem (= Jezus). – Kolossenzen 1: 12-17


Op de parkeerplaats verrijst in de komende vier jaar een futuristisch gebouw, dat een moskee, kerk en synagoge onder één dak zal vertegenwoordigen. Pastoor Gregor Hohberg zei tijdens de ceremonie: “We bidden tot God voor een eeuwig en liefdevol samenzijn”, dat vertelde hij met imam Kadir Sanci en rabbijn Andreas Nachama aan zijn zijde. Deze twee mannen zijn de initiatiefnemers van het project.

Het idee ontstond al veel langer geleden
De weg naar het House of One gebedshuis was een lange weg. In 2009 ontstond het idee, omdat de evangelische Petri-Marien kerkgemeenschap zich afvroeg wat zij wilde doen met het terrein op het Spree-eiland dat in hun bezit was. De Petruskerk stond acht eeuwen lang op deze plek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk zwaar beschadigd. Daarna werd het gebouw door het DDR-regime verwoest en deed het terrein veertig jaar lang dienst als parkeerplaats.

Pastoor Hohberg zei: “Al snel werd duidelijk dat we geen nieuwe kerk wilden bouwen, want we vroegen ons af hoe wij in konden spelen op de ontwikkelingen in onze samenleving. Die wordt steeds meer pluraal. In de grote Marienkirche van de geloofsgemeenschap op de centrale Alexanderplatz kwamen moslims soms vragen of zij daar ook mogen bidden. We komen steeds meer voor de vraag te staan hoe mensen met verschillende religieuze achtergronden samen kunnen leven. Als geloofsgemeenschap willen daar een antwoord op geven.”

1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,
2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. – 1 Timotheüs 4: 1-2

Ook ‘christenen’ (zoals pastoor Hohberg) zullen zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Hoogstwaarschijnlijk zal in veel gevallen de mammon worden gevolgd (Luk. 6:13).

Het basisproject
Het project begon in 2011 nadat de gemeenschap een joodse en islamitische partner vond. Toch duurde het een aantal jaren voordat het vorm kreeg. Er was tijd nodig om banden te smeden en het vertrouwen te laten groeien. Osman Örs, dat is een imam die sinds 2016 aan het House of One verbonden is. Hij vertelde dat de organisatie stap voor stap andere gemeenschappen uitnodigde om samen te werken. Het House of One wordt gesteund door een organisatie zoals Religions for Peace.

1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
6 Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. – 1 Thessalonicenzen 5: 1-6


Enerzijds was het een plan voor een gebedshuis dat vijf verschillende geloofsgemeenschappen samen op wilden richten in Jeruzalem, maar anderzijds strandde dit vanwege politieke spanningen.

8 Laat u straffen, Jeruzalem,
anders zal Mijn ziel zich van u losrukken,
anders zal Ik een woestenij van u maken,
een onbewoond land!
9 Zo zegt de HEERE van de legermachten:
Zij zullen het overblijfsel van Israël
als een wijnstok nauwkeurig nalopen.
Laat uw hand terugkeren
als een druivenplukker langs de ranken.
10 Tegen wie zal ik spreken,
en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren?
Zie, onbesneden is hun oor,
zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan,
zie, het woord van de HEERE is hun
tot smaad, ze vinden er geen vreugde in.
11 Daarom ben ik vol van de grimmigheid van de HEERE,
ik ben het moe haar in te houden.
Giet haar dan uit over de kleine kinderen op straat,
over de kring van de jongemannen bij elkaar.
Ja, ook de man zal met de vrouw gevangen worden genomen,
de oudere met de hoogbejaarde.
12 Hun huizen zullen overgaan in de handen van anderen,
samen met de akkers en de vrouwen,
want Ik zal Mijn hand uitstrekken
tegen de inwoners van dit land,
spreekt de HEERE.
13 Want van hun kleinste tot hun grootste,
ieder van hen is uit op winstbejag.
Van profeet tot priester
pleegt ieder van hen bedrog.
14 Zij genezen de breuk van Mijn volk
op het lichtst, door te zeggen:
Vrede, vrede! Maar er is geen vrede. – Jeremia 6: 1-14

Momenteel zit Jeruzalem vol met hoererij, afgoderij, list en bedrog. De Heere is daar overduidelijk door het grootste gedeelte van de mensen verworpen. Daarom is het niet vreemd dat Israël en Jeruzalem in benauwdheden komen. Bovendien is het voorzegt door o.a. Jesaja, Jeremia en Daniël. De 70e jaarweek van Daniël staat voor de deur, want we zien Israël met de huidige ontwikkelingen steeds zwakker worden. Op mijn YouTube-kanaal kunt u hierover meer horen, want naar Israël moeten we kijken. Israël is de profetische tijdklok van de Bijbel.

Berlijn wil een voorbeeld zijn
Vanuit Berlijn wil het House of One een signaal afgeven aan de rest van de wereld. Samen bidden gebeurt namelijk al. Eensgezind leidden geestelijken van de verschillende godsdiensten een vredesgebed voor de slachtoffers van de verschillende aanvallen op moskeeën, kerken en synagogen.

4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?
5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.
6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen.
7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. – Openbaring 13: 4-7

Uiteindelijk is de één wereldreligie nodig, zodat de wereld het beest gaat aanbidden. Dit zit allemaal in het plan van de boze zelf. Aan de ware christenen is een mooie taak gegeven om dit te ontmaskeren (Efez. 5:11). De valse profeet zal ervoor zorgen dat het beest wordt aanbeden. In mijn artikelen ‘Dit is het tijdstip van de nieuwe wereldorde’ en ‘Abu Dhabi onthult namen van moskee, kerk en synagoge in het Abrahamic Family House’ kunt u hierover meer lezen.

24 En de tien hoorns (D10-top?) duiden aan dat
uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan,
en na hen zal een ander opstaan.
Die (=antichrist) zal verschillen van die er eerder geweest waren.
Drie koningen zal hij vernederen.
25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken,
de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.
Hij zal erop uit zijn
bepaalde tijden en de wet te veranderen,
en zij zullen in zijn hand worden overgegeven
voor een tijd, tijden en een halve tijd (= 3,5 jaar). – Daniël 7: 24-25

Wereldwijd zien we dat de rechtsstaten drastisch worden aangepast, waardoor wetten gemakkelijk buitenspel worden gezet. Zien we nu een voorspel, zodat de antichrist gemakkelijk de wet zal kunnen veranderen? Linksom of rechtsom, Gods Woord zal uitkomen, want Hij voorzag de toekomst vanaf het begin.

Het ontwerp
Het huidige ontwerp van het gebedshuis laat de verbondenheid van de drie religies zien. In het gebouw van het gebedshuis heeft elke religie een eigen ruimte, die alle drie op een ronde, gezamenlijke hal met plek voor driehonderd mensen uitkomen. De ruimtes zijn niet bepaald en biedt veel mogelijkheden voor gebruik. Zo kunnen andere geloofsgroepen, maar ook atheïsten of zoekenden hier hun bijeenkomsten organiseren. Daarnaast krijgen ook cultuur, wetenschap en kunst er een plek. Dit is een ruimte voor de bredere samenleving in al haar opzichten.

26 En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied,
27 opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.
28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht.
29 Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens.
30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren,
31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. – Handelingen 17: 26-31

De Heere heeft van tevoren grenzen toebedeeld aan de volkeren, want door de vermenging van de volkeren zijn er problemen gekomen. Hierdoor wordt de Waarheid (dat is de Zoon des mensen) vermengt met allerlei valse religies. Ook dit zat in het plan van de boze. Daarnaast heeft hij de mensheid ook zo ver gekregen om ze beelden van goud, zilver of steen te laten aanbidden.

Laagdrempelig
De toegang tot het gebedshuis moet erg laagdrempelig worden. Studenten komen voor een onderwijsproject, kinderen voor een schoolreisje en bezoekers kunnen naar tentoonstellingen. Ook kunnen ze naar de archeologische kelder, waar ze de restanten van de oude kerk kunnen zien. Daarnaast vinden er in de moskee, kerk en synagoge de hele dag vieringen plaats.

Hoewel verbondenheid een zeer belangrijk aspect is, vinden de initiatiefnemers van het House of One het belangrijk dat de nadruk ligt op de religieuze diversiteit. Imam Örs zei: “Wij zijn niet de vertegenwoordigers van de drie religies, want wij zijn slechts een kleurrijk stukje in een groot mo-zaïek. Het is dan ook belangrijk dat verschillende geloofsstromingen in het gebedshuis welkom zijn. De gebedsruimtes zijn daarom veelzijdig.”
U kunt in mijn artikel ‘Abu Dhabi onthult namen van moskee, kerk en synagoge in het Abrahamic Family House’ lezen wie de vertegenwoordigers van de drie religies zijn.

Rabbijn Nachama zei: “In de synagoge kunnen mannen en vrouwen naast elkaar zitten, maar er is ook een aparte plek voor vrouwen, voor de orthodoxe stromingen.”

Imam Örs zei: “We hebben ook een verantwoordelijkheid naar onze eigen gemeenschappen. Het interreligieuze dialoog zal alleen een succes zijn als we onze eigen tradities trouw kunnen blijven, terwijl we open staan om van de ander te blijven leren. Zo wordt het House of One echt ‘een leerhuis’. Daarbij wordt niet alleen over andere geloofsstromingen geleerd, maar ook over de eigen. Bij gemeenschappelijke ceremonies letten we goed op wat past en wat niet. Zo leren wij ook wat nu eigenlijk de grenzen van onze eigen tradities zijn (1).”

6 En u weet wat hem (= de antichrist) nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.
7 Want het geheimenis van de wetteloosheid (2021 ten top?) is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.
8 En dan zal de wetteloze (= de antichrist) geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;
9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,
10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,
12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. – 2 Thessalonicenzen 2: 6-12

De antichrist kan dus niet komen zolang de ware gemeente (Openb. 3:10 = Filadelfia) op aarde is. Als de ware gemeente is opgenomen, dan zal de antichrist zich zeer spoedig openbaren met het zevenjarige vredesakkoord (Dan. 9:27). Hij zal het verbond met meerdere landen versterken (de Abraham-akkoorden uitbreiden). Alle naasten die de liefde voor de waarheid niet aannemen, zullen worden misleid. Momenteel zien we dat zeer veel mensen worden misleid door de overheid, omdat ze het vaccin nemen (wat geen vaccin is, maar eerder een doodvonnis). Gelukkig is er voor die mensen nog hoop, maar dan moeten ze wel Jezus aannemen en op Hem vertrouwen. Als ze de waarheid niet willen aannemen, dan zal God hen een krachtige dwaling zenden, zodat zij elke leugen geloven. Hierdoor zullen ze een behagen hebben in de wetteloosheid en ongerechtigheid. Mijns inziens is de eerste grote stap van de leugen al gezet, want dat is toch echt het ‘vaccin’. De overheid is de Baäl van deze tijd, waarvoor de mensen niet hoeven te buigen. Denk maar aan de drie Joodse vrienden van Daniël (Dan. 3).

Doordat we het podium van Openbaring 6 t/m 19 opgezet zien worden, sluiten we altijd af met het Evangelie. Het is tijd om te bekeren!

26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem (= de antichrist) zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.
27 Maar het koningschap en de heerschappij
en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel
zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.
Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn,
en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen. – Daniël 7:27

Uiteindelijk zal de Heere Zelf een eeuwig koninkrijk oprichten. Dit koninkrijk is vervult met blijdschap, liefde en vrede. Wilt u in dit koninkrijk komen? Lees dan hieronder hoe!

Hoe word ik gered?
Allereerst moeten we begrijpen dat we allemaal zondaars zijn, want niemand is rechtvaardig, ook niet één (Rom. 3:10). In 1 Korinthe 15: 1-4 vertelt Paulus ons het Evangelie. Ik citeer: “Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”.

Verder zegt Paulus in Romeinen 10: 9-10: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid”. Deze twee tekstgedeelten uit 1 Korinthe 15 en Romeinen 10 vertellen u de eenvoud van het Evangelie.

Daarnaast schrijft Lukas het volgende: “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden”.

Hieruit volgt de allerbelangrijkste vraag: ‘Gaat u Jezus aannemen als Verlosser?’

Kenneth

Bronnen
Trouw (1)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info