Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

16-06-2021

Abu Dhabi onthult namen van moskee, kerk en synagoge in het Abrahamic Family House

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over het Abrahamic Family House. Abu Dhabi onthult namelijk namen van moskee, kerk en synagoge in het Abrahamic Family House. Dit is een multireligieus complex dat naar Saadiyat Island in Abu Dhabi komt. In dit artikel gaan we lezen dat de één wereldreligie eraan komt.

Wat zijn de namen van de “gebedshuizen”?
Abu Dhabi heeft dus de namen onthuld van het aanstaande Abrahamic Family House. De namen van de gebedshuizen zijn aangekondigd als de Imam Al-Tayeb-moskee, de Sint-Franciscuskerk en de Moses Ben Maimon-synagoge.

Waar slaan de namen van de “gebedshuizen” op?
“De naamgeving van de drie gebedshuizen is een erkenning van het werk van Zijne Eminentie Groot-imam Al Tayeb, Zijne Heiligheid Paus Franciscus en Moses Ben Maimon. Hun leringen worden gebruikt om een boodschap van goede wil te smeden voor toekomstige generaties over de hele wereld,” zei HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, voorzitter van het Ministerie van Cultuur Abu Dhabi en lid van het Hoger Comité van Menselijke Broederschap.

Hier wordt een grote fout gemaakt, want alleen de Heere is heilig. Johannes schreef namelijk:

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. – Johannes 14:6

Daarnaast schreef Lukas ons:

"En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden". – Handelingen 4:12

Daar is hij weer: Franciscus
De naamgeving van de kerk is een directe verwijzing naar paus Franciscus, die twee jaar geleden naar Abu Dhabi kwam voor een zeer belangrijk bezoek. Paus Franciscus houdt het evenement dicht bij zijn hart, zoals Esquire Middle East onlangs ontdekte. U kunt in mijn artikel ‘De paus is ontmaskerd als de valse profeet uit Openbaring’ meer over paus Franciscus lezen. Hij is namelijk het beest dat uit de aarde opkomt. In de nabije toekomst zal de paus grote tekenen doen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

11En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.
12En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.
13En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.
14En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.
15En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
16En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
17en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
18Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. – Openbaring 13: 11-18

U kunt in mijn video ‘Is Franciscus de laatste paus’ horen dat Franciscus alle valse religies aan het samensmelten is. Hij zal het kopstuk van de one world religion zijn. In de video gaan we dieper in op Openbaring 17, want de vrouw op het beest is gevestigd in Rome. Daarom speelt het Vaticaan een belangrijke rol in het misleiden van de hele wereldbevolking.

Het project
Het project, dat ook een cultureel centrum omvat, zal bezoekers verwelkomen om te aanbidden, te leren en de dialoog aan te gaan. De bouw wordt 'op de voet gevolgd' door paus Franciscus en de grootimam van Al-Azhar. Geïnspireerd door het document over menselijke broederschap, dat in februari 2019 in Abu Dhabi werd ondertekend, belichaamt het Abrahamic Family House de waarden van vreedzaam samenleven en wederzijds begrip van de VAE. In 2022 moet het klaar zijn. Het ontwerp van het Abrahamic Family House is gemaakt door architect Sir David Adjaye. Hij legt de waarden vast die worden gedeeld tussen het jodendom, het christendom en de islam, door middel van drie hoofdgebouwen, waaronder een moskee, een kerk en een synagoge op één plek. Als zodanig vertelt het complex de geschiedenis en slaat het bruggen tussen menselijke beschavingen en religieuze boodschappen.

Daarnaast is het ontwerp ook heel opzettelijk gekenmerkt door een iconische geometrische architectuur van drie kubussen.

Verder zijn de structuren bedoeld om de 'verenigde gemeenschappelijkheid en wederzijdse co-existentie tussen de drie religies te vertegenwoordigen, terwijl ze de traditionele architectuur oproepen en het individualisme van elk van de drie religies behouden'.

Volgens het mediabureau van Abu Dhabi zijn tijdens de ontwerpfasen van de gebedshuizen leden van religieuze gemeenschappen over de hele wereld betrokken en geraadpleegd. Dit is gedaan om de naleving van de eisen en leringen van de respectieve religie te garanderen.

Waarvoor dient het Abraham Family House?
Het Abrahamic Family House is bedoeld als een plek voor leren, dialoog en aanbidding. Daarnaast is het ook een cultureel monument en een inspirerend wereldwijd symbool dat de gedeelde waarden van harmonieus samenleven en begrip tussen de drie Abrahamitische religies van het jodendom, het christendom en de islam belichaamt (1).

De islam en het jodendom hebben erg veel 'do's' en 'don'ts', wetten en regels. Al deze valse profeten hebben geen oplossing bij het overtreden van deze wetten en regels. De Bijbel is namelijk erg duidelijk over het feit dat we onszelf NIET kunnen redden. We zijn dus niet gered door het doen van goede werken, maar uit genade worden we zalig, door het geloof. Het is een gave van God (Efez. 2:8).

Kortom, religie zegt 'doen' en Jezus zegt:

"Het is volbracht". – Johannes 19:29

Het is geen rocket science
Mijns inziens is het duidelijk welke agenda paus Franciscus en de andere valse profeten uitvoeren. Zij volgen allemaal de agenda van het World Economic Forum. Het World Economic Forum streeft naar één wereldregering, één wereldmunt en één wereldreligie. Franciscus en de andere leiders maken deel uit van het laatste onderdeel. U kunt in mijn artikel 'Dit is het tijdstip van de nieuwe wereldorde’ meer over het Vaticaan en de misleidende rol in de wereldgeschiedenis lezen.

Hoe dichtbij is de opname van de gemeente?
Het podium voor de één wereldreligie zien we letterlijk opgezet worden, terwijl de één wereldreligie niet doorgezet kan worden zolang de ware gemeente op aarde is, want de één wereldreligie wordt pas doorgezet in de periode van de grote verdrukking. Uiteindelijk moet de één wereldreligie er komen, zodat de antichrist aanbeden gaat worden. De openbaring van de antichrist zal de ware gemeente niet meemaken (Openb. 3:10, 2 Thess. 2: 6-8), maar toch zien we dat de weg voor hem wordt vrijgemaakt. Hierdoor kunnen we maar een conclusie trekken: ‘De opname is zeer spoedig’. Daarom sluit ik af met het Evangelie, want het is erg eenvoudig om gered te worden.

Het Evangelie
We zijn allemaal zondaars, want niemand is rechtvaardig, ook niet één (Rom. 3:10). In 1 Korinthe 15: 1-4 vertelt Paulus ons het Evangelie. Ik citeer: “Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”.

Verder zegt Paulus in Romeinen 10: 9-10: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid”. Deze twee tekstgedeelten uit 1 Korinthe 15 en Romeinen 10 vertellen u de eenvoud van het Evangelie.

Daarnaast schrijft Lukas het volgende: “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden”.

Hieruit volgt de allerbelangrijkste vraag: ‘Gaat u Jezus aannemen als Verlosser?’

Kenneth

Bronnen
Esquire Middle East (1)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info