Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

06-05-2021

Het vaccinatiepaspoort is complete waanzin

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de complete waanzin van het vaccinatiepaspoort. Het vaccinatiepaspoort zal niet alleen voor het buitenland gaan gelden, maar ook voor het binnenland. Daarnaast lijkt ook de Protestantse Kerk Nederland (PKN) te buigen voor de Baäl van deze tijd. Het is ongelofelijk hoe snel alles gaat, want zelfs binnen de eigen gemeente ontstaat erg veel verdeeldheid. Het lijkt erop dat de PKN de gezonde leer niet meer kan verdragen.

“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.” – 2 Timotheüs 4: 3-5

Hieronder ziet u de mainstream media (MSM) persberichten over de komst van het vaccinatiepaspoort.

Seinen op groen voor EU-reisbewijs (29-04-2021)
BRUSSEL – Alle stoplichten staan op groen om nog voor het begin van de zomervakantie een Europees vaccinatiepaspoort te verwezenlijken. Het Europees Parlement wil haast maken en heef de eigen uitgangspunten voor een EU-reisbewijs vastgelegd (1).

Hoe werkt het coronapaspoort en wat kunnen we ermee? (30-04-2021)
Europa heeft een eerste stap gezet op weg naar ‘gewone’ zomervakanties. Met een overweldigende meerderheid zette het Europees Parlement gisteren het licht op groen voor een EU-breed, gratis coronapaspoort (2).

Als u meer over de werking van het vaccinatiepaspoort wilt weten, dan kunt u de bovenstaande titel aanklikken, want deze informatie wil ik niet op mijn website hebben staan. Dit is complete waanzin als u het mij vraagt.

Vaccinatiepaspoort gaat ook binnenland gelden (04-05-2021)
DEN HAAG – Het vaccinatiepaspoort dat er voor de zomervakantie moet komen, gaat als het aan het demissionaire kabinet ligt, niet alleen als toegangsbewijs voor buitenlandse vakanties gelden, maar ook voor evenementen in het binnenland (3).

Kabinet wil vaccinatiebewijs nog voor de zomervakantie geregeld hebben (04-05-2021)
Het kabinet wil begin juni een besluit nemen over de invoering van een vaccinatiebewijs. De Tweede Kamer heeft daarna drie weken de tijd om zich te buigen over de aspecten van zo'n bewijs waarmee mensen kunnen reizen (4).

Wat is het verschil tussen een EU COVID-19-certificaat en een vaccinatiepaspoort?
De woorden ‘vaccinatiecertificaat’ en ‘vaccinatiepaspoort’ worden door elkaar gebruikt. Ook leest u over een ‘coronapaspoort’. De EU spreekt na het goedkeuren van het wetsvoorstel op 29 april 2021 over het EU COVID-19-certificaat. Het woord ‘vaccinatiepaspoort’ wordt bewust niet gebruikt omdat het certificaat meer aantoont dan alleen wel of niet gevaccineerd zijn.

Merkwaardige timing
Als u het mij vraagt, is het een zeer merkwaardige timing, want op 4 mei, de avond dat we de doden van de Tweede Wereldoorlog herdenken, besloot het kabinet de bovenstaande informatie bekend te maken. Daarnaast is 5 mei de dag van de vrijheid, waardoor ik deze timing erg merkwaardig vind. Met zo’n vaccinatiepaspoort is onze vrijheid ver te zoeken, want er zal sprake zijn van medische apartheid. Het geplande vaccinatiepaspoort gaat namelijk niet alleen als toegangsbewijs voor buitenlandse reizen gelden, maar ook voor binnenlandse evenementen.

Het demissionaire kabinet
In mijn video ‘Niet buigen (deel 2)’ heb ik gesproken over de nadelen van het demissionaire kabinet, want voor ons zijn het nadelen, maar voor de uitvoerende macht zijn het voordelen. Mijns inziens is dit de reden waarom er nog steeds geen kabinet is gevormd.

“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. Wee hun die een held zijn in wijn drinken en dappere mannen in het mengen van sterkedrank, die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.” – Jesaja 5: 20-23

Kan de ontwikkeling van het vaccinatiepaspoort gekoppeld worden aan Bijbelprofetie?

Israël wordt opgevolgd (eerst de Jood, dan de Griek)
Europa, waaronder Nederland, gaat dezelfde kant op als Israël, want op Europees niveau willen ze de Digital Green Card (de internationale versie van het vaccinatiepaspoort) al op 21 juni invoeren. Het feit dat Israël het eerste land was die zoveel mensen had gevaccineerd, geeft aan dat er weer een profetie van de Bijbel is uitgekomen. Hieronder citeer ik een tekstgedeelte van onze apostel Paulus.

“Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griek, maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de Griek.” – Romeinen 2: 8-10

Zoals we hierboven kunnen lezen, is Israël altijd als eerste aan de beurt. Er is geen onderscheid tussen het goede of het slechte teweegbrengen, want bij het volk Israël wordt het in beide gevallen als eerste vergolden. De Bijbel is het levende Woord van God, want de benauwdheid van de vaccinatiecampagne kwam eerst over Israël (de Jood) en daarna pas over de Griek (alle naties buiten Israël om). Momenteel kampt Israël met medische apartheid, dat komt vanwege het groene paspoort. Zoals we net hebben gelezen, is de rest van Europa Israël aan het opvolgen. Daarnaast volgt niet alleen Europa, want de hele wereld doet hier aan mee. Het vaccinatiepaspoort zorgt dus voor een wereldwijde eenheid. Deze eenheid is er sinds de tijd van Genesis 11 niet meer geweest. Hieronder kunt u meer hierover lezen.

“Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.” – Genesis 11: 5-9

Sinds de toren van Babel is er nooit meer zo’n eenheid geweest als nu. De EU komt er openlijk voor uit, dat zij streven naar dezelfde principes als in de tijd van de toren van Babel. U kunt in mijn video ‘Kunnen deze conflicten leiden tot de oorlog uit Ezechiël 38/39’ zien dat de EU streeft naar één volk met één taal. Dit is de reden waarom zeer spoedig het laatste zevenjarige koninkrijk zal aanbreken, want God zal deze onrechtvaardige wereld niet lang meer kunnen aanzien. Daarentegen komt de Heere eerst Zijn gemeente verlossen, want de ware gemeente is gerechtvaardigd door het bloed van de Zoon. Daarna zal Gods oordeel aanbreken. Is dat onrechtvaardig? Nee, want niemand is rechtvaardig, ook niet één (Rom. 3:10). Hieronder wil ik dit nog verder onderbouwen met een tekstgedeelte van Paulus.

“Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen? Volstrekt niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U rechtspreekt, en overwint wanneer U oordeelt. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze. Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen? Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot Zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet, zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen: Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hen is rechtvaardig.” – Romeinen 3: 3-8

Daarnaast is het eerste gebod: “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben (Ex. 20:3)”. Op het moment dat iemand zichzelf rechtvaardigt, maakt die persoon een eigen beeld van God, waardoor dit het beeld van een afgod is. Verder heeft de Heere iedereen een bewustzijn gegeven, dat God uit de schepping herkend kan worden. Het is weer Paulus die hier duidelijk over sprak. Hieronder wil ik dit tekstgedeelte citeren.

“Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.” – Romeinen 1: 18-23

Genocide
Mijns inziens zullen de COVID-19 vaccinaties voor een wereldwijde genocide gaan zorgen. Dit zal niet per direct gebeuren, maar wel in de toekomst. Johannes schreef ons: “En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde (Openb. 6:8)”. Ik schat de kans hoog in dat de COVID-19 vaccinaties hierbij een grote rol spelen. Dit is bij de opening van het vierde zegel, dat is het vierde paard. Daarentegen is de gemeente in deze tijdsperiode al weggenomen. Hallelujah!

In het thema ‘Wat is waarheid’ kunt u video’s, documenten en artikelen over de COVID-19 vaccinaties vinden. Het is mijn plicht om dit te melden, want de Bijbel vertelt ons om naar rechtvaardigheid te streven.

“Salomo zei: U hebt aan Uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor Uw aangezicht gewandeld heeft, in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij U. En U hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen dat U hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag.” – 1 Koningen 3:6

“Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.” – Spreuken 21:21

“Open je mond, oordeel met rechtvaardigheid, en verschaf recht aan de ellendige en de arme.” – Spreuken 31:9

Daarentegen leven we in de laatste dagen en daarvan wisten we dat zware tijden zouden aanbreken. De liefde zal verkillen doordat de wetteloosheid zal toenemen.

“En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.” – 2 Timotheüs 3: 1-5

“En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.” – Mattheüs 24:12

Hierboven worden negentien kenmerken genoemd. Deze kenmerken zijn tekenend voor de laatste jaren. Ook hierin spreekt de Bijbel weer. Mijns inziens is het roekeloos om een vaccinatie te nemen, want niemand weet de langetermijneffecten, omdat het een experiment is. Het is treurig om te horen dat veel mensen het vaccin nemen voor een tijdelijke vakantie van een paar weken. Hierbij houden ze geen rekening met hun gezondheid op de lange termijn. Dit is precies waar de uitvoerende macht hen wil hebben.

De Protestantse Kerk Nederland moet zich diep schamen
De Protestantse Kerk in Nederland adviseert tot het houden van speciale diensten voor gelovigen die gevaccineerd kunnen zijn. Om toegang te krijgen tot zo’n kerkdienst hoeft echter geen vaccinatiebewijs of negatief testbewijs te worden getoond.

De PKN zegt: “Jezus sloot geen mensen buiten, maar zeg hen en was met ontferming bewogen”. En dus werd en nagedacht over mogelijkheden die er zijn.

Het wel of niet tonen van een vaccinatiebewijs vormt een principiële vraag, vertelt de projectleider van de PKN. Volgens de PKN strijden twee waarden met elkaar. Enerzijds de waarde van gastvrijheid, want iedereen is welkom. Mensen wel of niet toelaten op basis van een test- of vaccinatiebewijs lijkt niet goed te passen bij de essentie van een kerk zijn. Anderzijds die van zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met elkaar.

Het onderscheid maken tussen gevaccineerden en degenen die dat nog niet zijn, voelt niet goed. De beperkingen vanwege de crisis gelden voor iedereen. Zo moet het ook voor iedereen mogelijk zijn om af en toe deel te kunnen nemen aan een fysieke kerkdienst. Omdat veel ouderen binnen de gemeente zijn geprikt, geeft PKN kerken in overweging extra diensten aan te bieden.

Zij die gevaccineerd zijn lopen nauwelijks risico op besmetting, stelt de PKN. Zij die niet gevaccineerd kunnen worden of dat niet willen, nemen een persoonlijk weloverwogen besluit en risico. De projectgroep van de PKN benadrukt dat iedereen zich bij de kerkdiensten aan de coronaregels dient te houden. Zo is het niet de bedoeling dat bij de speciale diensten voor gevaccineerden ineens meer bezoekers welkom zijn (5).

Wat valt mij hier op?

De duisternis wordt niet ontmaskerd door de PKN
Allereerst heeft de gemeente als Lichaam van Christus de taak om de duisternis te ontmaskeren (Efez. 5:13). Er wordt niks over het gevaar van de vaccinaties verteld. Daarnaast zijn de studies van de vaccinaties nooit afgerond, waardoor het een experiment op de mensheid is. Dit kunt u allemaal terugvinden in de video’s van het thema ‘Wat is waarheid’. De PKN lijkt gewoon mee te gaan doen aan het creëren van medische apartheid. Sterker nog, de PKN adviseert tot het houden van speciale diensten voor gelovigen die gevaccineerd kunnen zijn, maar een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs voor toegang willen ze niet vragen. Mijns inziens zullen ze op lange termijn hun knieën gaan buigen voor de Baäl van onze tijd. Het verschil nu is dat ze het nog niet durven uit te spreken, maar zodra er weer een ander virus komt, zullen ze hoogstwaarschijnlijk buigen. Ik zou hen willen adviseren om een voorbeeld te nemen aan de drie vrienden van Daniël. Hieronder wil ik een tekstgedeelte citeren.

“Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeeuwse mannen naar voren, die de Joden openlijk beschuldigden. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid! U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moest neervallen en het gouden beeld aanbidden, en dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet, en het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden zij niet.” – Daniël 3: 8-12

“Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.” – Daniël 3: 16-18

Verder stelt de PKN: “Omdat veel ouderen binnen de gemeente wel al zijn geprikt, geeft PKN kerken in overweging extra diensten aan te bieden”. Oké, hier zijn dus de eerste voordelen voor de gevaccineerden. Van alle Big Tech en Big Pharma bedrijven had ik het wel verwacht, maar de PKN stelt mij diep teleur, want we zouden onze ouderen juist moeten waarschuwen en beschermen. Nergens op hun website waarschuwt de PKN onze ouderen voor dit experiment. Graag wil ik met wat feiten aantonen dat ik niet overdrijf. Hieronder kunt u de officiële EU-cijfers van 17 april inzien.

Als u op de volgende link klikt, dan kunt u de officiële statistieken van vaccinatiedoden (7.766) en van gewonden (333.000) inzien. Nederland staat erg hoog in de rapporten, dat is zeer zorgwekkend. Daarnaast zorgen Moderna en Pfizer voor de meeste slachtoffers. Is dit de reden waarom AstraZeneca en Janssen worden zwart gemaakt, zodat de mensen in de rij gaan staan voor Moderna en Pfizer?

De rapporten uit de bovenstaande link zijn afkomstig van de EudraVigilance European database. Dit is een officiële site van de Europese Unie.

Daarnaast stelt de PKN: “Zij die gevaccineerd zijn lopen nauwelijks risico op besmetting, stelt de PKN. Zij die niet gevaccineerd kunnen worden of dat niet willen, nemen een persoonlijk weloverwogen besluit en risico”. Dit is wetenschappelijk niet waar, want het zijn juist de gevaccineerden die spelen met hun gezondheid en lichaam. De PKN heeft niet gekeken en geluisterd naar gerenommeerde wetenschappers. Bij onafhankelijke kanalen zoals BLCKBX en Café Weltschmerz is hier genoeg over gesproken. Alleen deze wetenschappers krijgen geen podium, omdat het niet in de agenda van de overheid past.

En welke agenda voeren ze uit in ons kleine Nederland?
Inderdaad, die van de World Economic Forum. U kunt in mijn video ‘World Economic Forum – The Great Reset 2021’ meer hierover horen. Als u mij niet gelooft, dan kunt u op deze link klikken.

Denk alstublieft goed na!
Het COVID-19 vaccin en het vaccinatiepaspoort hebben niks te maken met uw gezondheid en de volksgezondheid. Het is complete waanzin en een regelrechte aanval van de boze uit deze wereld. Daarom bid ik dagelijks voor de geestelijke wapenrusting, opdat ik stand kan houden tegen de listige verleidingen van de boze, want hij kent de Bijbel beter dan alle wedergeboren christenen bij elkaar. Verzoek hem nooit, want hij is slimmer, maar benader hem met het tweesnijdend zwaard (Gods Woord) en hij zal vluchten.

Als u alle toegevoegde bronnen heeft bekeken, dan hoop ik dat uw ogen zijn geopend, als dat nog niet het geval was. Mijn gebed gaat uit naar een ieder die verstikt lijkt te raken in deze wereldwijde leugen. Alstublieft, denk goed na over de keuzes die u maakt, want er is Iemand Die u roept. Zijn naam is Jezus en Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petr. 3:9). De gemeente van Jezus heeft namelijk een prachtige hoop, dat is dat Hij elk moment Zijn gemeente kan komen wegnemen. De gemeente is niet bestemd voor de komende toorn. U kunt in mijn video ‘Are you ready for the rapture’ meer hierover horen. Daarnaast zien we ook het podium voor Openbaring 6 t/m 19 worden opgezet. U kunt in mijn video ‘Een maat tarwe voor een dagloon? Inflatie is onderweg’ meer hierover horen.

Mijn diepste verlangen is dat u Jezus Zijn liefde mag ervaren, dat u mag begrijpen wat Hij op het kruis voor ons heeft gedaan en dat u mag weten dat we niet bang hoeven te zijn, want Johannes schreef ons: “Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is (1 Joh. 4:4)”. Dit is de reden waarom ik niet bang ben voor de wereld. Daarnaast schreef Paulus het volgende: “Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” – Romeinen 8:31

Verder wil ik u een liefdevol woord meegeven, want dat heeft iedereen nodig in deze bizarre tijd. Jezus Zelf zei: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”. – Mattheüs 11: 28-30

Als u wilt weten hoe u wordt gered, dan kunt u mijn video ‘De eenvoud van het Evangelie’ bekijken. Uit pure genade worden we gered, zodat niet zou roemen. Paulus schreef ons namelijk: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen”. – Efeze 2: 8-9

De allerbelangrijkste vraag voor nu is: “Gaat u Jezus aannemen als Redder?”

Kenneth

Sharing = caring!

Bronnen
De Telegraaf (1)
Algemeen Dagblad (2)
De Telegraaf (3)
NU (4)
Protestantse Kerk (5)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info