Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

28-04-2021

Jezus waarschuwt de gemeenten uit Openbaring

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de waarschuwing van Jezus aan de gemeenten (Openbaring 2 en 3). Johannes schrijft zeven verschillende brieven aan zeven verschillende gemeenten. De zeven verschillende gemeenten zijn: Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicea. In de bestandsbijlagen kunt u een topografische kaart inzien.

Tot op de dag van vandaag zijn deze waarschuwingen erg relevant. Vandaag gaan we de zeven gemeenten bestuderen, omdat ik geloof dat we in de laatste dagen leven. De dag van morgen is niet beloofd en ik wil graag dat u deel uitmaakt van de gemeente uit Filadelfia. De gemeente uit Filadelfia is niet voor het laatste zevenjarige koninkrijk bestemd.

Op het moment dat Johannes Openbaring schrijft, gaat de eerste fase van de geschiedenis van de gemeenten in. Dit was al begonnen na de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. De genade-bedeling is het tijdperk van de gemeente op aarde. Deze bedeling geldt tot de opname (Openb. 4.1). Dit is de reden waarom het woord ‘gemeente’ niet meer voorkomt na Openbaring 3. De gemeente zal namelijk weggenomen worden voor het onheil van de zevenjarige grote verdrukking. Daarnaast bestaat de gemeente uit allerlei volken, talen en natiën (1 Kor. 12:13).

Johannes schrijft in Openbaring 1:19: “Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.” Na Openbaring 3 is de ‘wat is’ overgegaan naar de periode van ‘wat hierna zal gebeuren’. Verder lezen we in Openbaring 4:4: “En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.” De vierentwintig oudsten zijn een beeld van de gemeente, want de mensen in de gemeente hebben kronen gekregen (1 Kor. 9:25, 1 Thess. 2:19, 2 Tim. 4:8, Jak. 1:12, 1 Petr. 5:4, Openb. 2:10). Mijns inziens zijn de brieven aan de gemeenten voor alle tijden toepasbaar. Hieronder gaan we kijken naar de kenmerken van de verschillende gemeente.

1. Efeze (de liefdeloze gemeente)
De positieve kenmerken van deze gemeente zijn:
• Zij kunnen slechte mensen niet verdragen (zij hebben mensen op de proef gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en zij hebben ontdekt dat zij leugenaars zijn).
• Zij hebben moeilijkheden verdragen, en volharding getoond.
• Zij hebben zich om Zijn Naam ingespannen en zijn niet moe geworden.
• Zij haten de werken van de Nikolaïeten (*). Jezus haat die werken ook.

(*) De Nikolaïeten waren een sekte die een ontuchtig leven hadden en het eten van offervlees voor de afgoden rechtvaardigden.

Het kritiekpunt op deze gemeente is:
• Jezus heeft tegen hen dat zij hun eerste liefde hebben verlaten.

Een aansporing
Openbaring 2:5 vertelt ons: “Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeerd.”

Mijn visie anno 2021
Mijns inziens kan de gemeente uit Efeze over de hele wereld gevestigd zijn. Velen christenen hebben namelijk hun eerste liefde vergeten. Dit is niet gebonden aan een bepaald continent.

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is liefde. – 1 Korinthe 13:13

2. Smyrna (de vervolgde gemeente)
De bemoedigende kenmerken voor deze gemeente zijn:
• Jezus kent hun werken, verdrukking en armoede. Hierdoor zijn zij rijk.
• Jezus kent de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de Satan.
• Zij hoeven niet bevreesd te zijn voor wat zij lijden zullen. De duivel zal sommigen in de gevangenis werpen, opdat zij verzocht worden. Zij zullen een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Jezus zal hen de kroon van het leven geven.

Opvallend: deze gemeente krijgt geen kritiek.

Een aansporing
Openbaring 2:11 vertelt ons: “Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.”

Mijn visie anno 2021
Mijns inziens is de gemeente uit Smyrna gevestigd in bepaalde continenten. Er worden wereldwijd veel christenen vervolgd omwille van hun geloof. Dit gebeurt vooral in Afrika, het Midden-Oosten en in Azië. Dit is echt verschrikkelijk. Laten we bidden voor onze broeders en zusters.

Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden. – 2 Korinthe 6:4

3. Pergamus (de compromitterende gemeente)
De positieve kenmerken van deze gemeente zijn:
• Jezus kent hun werken en weet waar zij wonen, namelijk waar de troon van de satan is. Zij houden vast aan Zijn Naam.
• Zij hebben het geloof in Jezus niet verloochend (zelfs niet in de dagen van Antipas, Zijn trouwe getuige).

De kritiekpunten op deze gemeente zijn:
• Maar Jezus heeft een paar dingen tegen hen, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam (Num. 22:23; 24:14; 25:1; 31:16). Bileam leerde Balak voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.
• Zo zijn er ook mensen die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten.

Een aansporing
Openbaring 2: 16-17 vertellen ons: “Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.”

Mijn visie anno 2021
Mijns inziens is de gemeente uit Pergamus een gemeente van wetteloosheid en losbandigheid. Deze gemeente kan dus over de hele wereld gevestigd zijn. Wat wel leuk is om te weten, is dat het altaar van Zeus de troon van satan wordt genoemd. Het altaar van Zeus stond vroeger in Turkije, maar momenteel staat het in Berlijn. Is Pergamus grotendeels gevestigd in Europa? Het zou zomaar kunnen, want Europa is overgegeven aan wetteloosheid en losbandigheid. Helaas ook binnen de gemeente.

Maar wat de heidenen betreft die geloven, hebben wij geschreven en goedgevonden dat zij niets dergelijks in acht hoeven te nemen, behalve dat zij zich moeten wachten voor afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikte en voor ontucht. – Handelingen 21:25

4. Thyatira (de corrupte gemeente)
De positieve kenmerken van deze gemeente zijn:
• Jezus kent hun werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, de volharding en nogmaals de werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Deze gemeente vindt de werken het belangrijkst.

De kritiekpunten op deze gemeente zijn:
• Jezus heeft enkele dingen tegen hen, namelijk dat de vrouw (1 Kon. 16:31; 2 Kon. 9:7) Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.
• Jezus heeft haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Hij werpt haar te bed, en breng hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken.

Een bemoediging
Openbaring 2: 24-25 vertellen ons: “Maar ik zeg tegen u, en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de satan niet hebben leren kennen: Ik zal u geen andere last opleggen dan deze: Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom. En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Mijn visie anno 2021
Mijn inziens is de gemeente uit Thyatira de Rooms-Katholieke Kerk. De paus is namelijk de valse profeet en Izebel wordt door Johannes als een valse profetes omschreven. Verder kan de paus ongemoeid zijn gang gaan in het misleidend onderwijzen. Hij misleidt, zodat zijn valse kerk hoererij bedrijft en afgodenoffers eet. Daarnaast spreekt hij ook als een draak. U kunt in mijn video ‘Is Franciscus de laatste paus’ meer hierover horen.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. – Efeze 2: 8-9

5. Sardis (de dode gemeente)
Het positieve kenmerk van deze gemeente is:
• Maar zij hebben ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Jezus wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn.

De kritiekpunten op deze gemeente zijn:
• Jezus kent hun werken, en weet dat zij de naam hebben dat zij leven, maar zij zijn eigenlijk dood.
• Jezus zegt: “Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.”

Een bemoediging
Openbaring 3: 5-6 vertellen ons: “Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Mijn visie anno 2021
Mijns inziens is de gemeente uit Sardis een deelgenoot van de Heilige Geest (Hebr. 6: 4-8). Hierdoor ervaren ze wel wat zegen, maar ze zijn nog niet verzegeld. Het is een buitenkant geloof, waardoor het hart nog niet volledig aan Jezus is overgegeven. De Heere heeft de werken niet vol bevonden. Deze gemeente kan over de hele wereld gevestigd zijn.

Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. – 2 Timotheüs 3:5

6. Filadelfia (de trouwe gemeente)
De positieve kenmerken van deze gemeente zijn:
• Jezus kent hun werken. Hij heeft voor hun ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want zij hebben weinig kracht en toch hebben zij Zijn Woord in acht genomen en Zijn Naam niet verloochend.

Opvallend: deze gemeente krijgt geen kritiek.

Een bemoediging
Openbaring 3: 9-13 vertellen ons: “Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb. Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren (d.m.v. de opname) voor het uur van de verzoeking (= de grote verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal Ik (1 Kon. 7:21) tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal (Openb. 22:4) de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, (Openb. 21:2, 21:10) het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Mijn visie anno 2021
Mijns inziens is de gemeente uit Filadelfia de trouwe gemeente. Dit zijn alle wedergeboren geboren christenen. Zij hebben het Woord in acht genomen en zij hebben Hem niet verloochend. Deze gemeente is over de hele wereld gevestigd, want er zijn overal wedergeboren christenen.

En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? – Lukas 12:42

7. Laodicea (de lauwe kerk)
De positieve kenmerken van deze gemeente zijn:
• Openbaring 3: 19-20 vertellen ons: “Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.”

De kritiekpunten op deze gemeente zijn:
• Jezus zegt: “Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.”

Een bemoediging
Openbaring 3: 21-22 vertellen ons: “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Mijn visie anno 2021
Mijns inziens is de gemeente uit Laodicea de lauwe gemeente. Zij zijn het ware geloof verloren door hun rijkdom. Dit is erg tekenend voor het Westen, want het Westen is erg materialistisch geworden. Het zijn dus vooral lauwe christenen die geen gebrek hebben, maar daardoor wel de Heere zijn vergeten. Dit is momenteel misschien wel de grootste en meest relevante gemeente.

Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. – Mattheüs 6:24

De gemeente van Jezus in de loop der eeuwen
De perioden van de zeven gemeenten kunnen elkaar enigszins overlappen. Hieronder leest u een korte beschrijving.
1. Efeze
Dit was de toestand van de gemeente aan het einde van eerste eeuw. Zij heeft haar eerste liefde uit het oog verloren.
2. Smyrna
Dit was de tijd van de christenvervolging.
3. Pergamus
De christenvervolgingen werden gestopt. Daarnaast werd het christendom een staatsreligie. Er kwam een flinke vermenging met de wereld. Hierdoor ontstonden er allerlei dwaalleren.
4. Thyatira
De opkomst van de Rooms-Katholieke Kerk en het pausdom. Hierdoor kwam er corruptie, maar ook de afvalligheid van het ware geloof werd steeds groter.
5. Sardis
Het protestantisme van na de Reformatie. De Reformatie was een periode in de 16e eeuw waarin de protestanten zich afscheidden van de Rooms-Katholieke Kerk. Dit deden ze omdat ze niet tevreden waren met veel gebruiken in de Rooms-Katholieke Kerk. Sardis heeft de naam dat het leeft, maar het is dood.
6. Filadelfia
De christenen die echt van Jezus houden en uitzien naar Zijn wederkomst. Zij hebben Zijn Woord in acht genomen. Verder wordt deze gemeente opgenomen voor de grote verdrukking (Openb. 3:10, 4:1).
7. Laodicea
Dit zijn de lauwe naamchristenen. Deze gemeente zal achterblijven bij de opname. Verder zijn ze gelijkvormig geworden aan de wereld. Het is een gemeente zonder Jezus. De Heere zal hen uit Zijn mond spuwen.

Veel medegelovigen leven om bepaalde redenen niet in de verwachting van Zijn komst. Alleen al in het Nieuwe Testament zijn er meer dan 300 verwijzingen naar de wederkomst. Deze boodschap moeten we serieus nemen, want de gemeente behoort dat te onderzoeken! Als we dat doen, worden we door de Geest aangespoord tot een heilige levenswandel (Rom. 13: 10-14). Het gaat dus in eerste instantie niet om kennis, maar om verwachting en levensverandering (Efez. 4: 20-24).

Aansporing tot waakzaamheid
Deze brieven aan de zeven gemeenten zijn niet bedoeld voor de wereld, maar wel voor de christelijke gemeenschap. De Heere wist dat er velen van het ware geloof zouden afvallen. Mijns inziens zei hij daarom tegen Johannes dat hij deze brieven moest schrijven. Als we kijken naar de profetieën en naar de tekenen der tijden, dan kan de ware gemeente elk moment weggenomen worden. Miljoenen mensen zullen plotseling verdwijnen. Het is dus zeer belangrijk om waakzaam te zijn.

Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. – Mattheüs 24:42

Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. – Mattheüs 25:13

En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! – Markus 13:37

Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. – 1 Korinthe 16:13

Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. – Efeze 6:18

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. – Kolossenzen 4:2

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. – 1 Petrus 5:8

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. – Openbaring 16:15


Bovendien zijn de brieven aan de zeven gemeenten een goede meetstandaard. We mogen onszelf best afvragen bij welke gemeente we horen. In Nederland hoop ik dat er velen horen bij de gemeente van Filadelfia. Als u twijfelt, is het tijd om te bekeren!

De wedergeboorte
Ik bid dat u begrijpt, dat we opnieuw geboren moeten worden om het Koninkrijk van God te beërven. Johannes schrijft ons namelijk: “Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien (Joh. 3:3).”

Verder schrijft Titus ons: “Maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest (Tit. 3:5).” Hoe kom ik dan tot de vernieuwing door de Heilige Geest? Hieronder geef ik antwoord op deze vraag. Vandaag is de dag van uw redding!

Hoe word ik gered?
In Romeinen 3:10 staat: “Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.” Het is belangrijk om te beseffen dat we allemaal zondig zijn, maar het goede nieuws is dat Jezus de zonden van de wereld heeft gedragen aan het kruis (1 Joh. 2:2).

Verder vertelt Paulus ons in 1 Korinthe 15: 1-4 het Evangelie. Ik citeer: “Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.”

Daarnaast vertelt Paulus in Romeinen 10: 9-10: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.”

Vervolgens vertelt Paulus in Efeze 1: 13-14: “In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.” Als u alle eerder genoemde verzen gelooft en doet, dan bent u gered! De Heere zal met Zijn Geest in u komen wonen, waardoor u naar de rechtvaardigheid zal streven.

Ten slotte vertelt Paulus in Efeze 4:30: “En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.” Zoals u kunt lezen, zijn we verzegeld tot de dag dat Hij ons komt verlossen. Hij bewaart ons in Zijn handpalm, want Hij is onze goede Herder! Het is weer Paulus die dit bevestigt en zegt: “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus (Filipp. 1:6).”

Wilt u Jezus Zijn liefde leren kennen, vraag dan of u Zijn kind mag worden. Lukas schrijft ons namelijk: “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden (Hand. 2:21).” Hallelujah!

Kenneth

 De zeven gemeenten.jpg


Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info