Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Artikelen

In dit thema kunt u verschillende artikelen lezen. De artikelen gaan over (algemene) Bijbelse onderwerpen, profetische onderwerpen en onderwerpen die betrekking hebben op misleidende leringen. Ik bid dat het voor u tot zegen mag zijn!

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
– 2 Timotheüs 2:15

2022-05-25

Genezingen: de dwaalleer van Tom de Wal (‘Jezus aanraken’)

Tom de Wal is de laatste tijd behoorlijk aan de weg aan het timmeren met de boeken die hij schrijft, met zijn lezingen en met zijn trainingen – allen via zijn organisatie ‘Frontrunners Ministries’. Volgens de bijbehorende website heeft De Wal inmiddels acht boeken geschreven, die samen 130.000 keer zijn gedrukt. Deze 130.000 wordt (mede) verklaard door het feit dat hij zijn boeken gratis verspreidt. Hij heeft onder andere geschreven over het ‘belang’ van spreken in tongentaal (‘50 redenen om te spreken in tongentaal’), over zijn zekerheid dat je altijd ontvangt - wat je maar bidt (‘Bidden=ontvangen’), en over zijn idee dat iedereen zal genezen van wat voor ziekte dan ook, als hij of zij maar gelooft (‘Jezus aanraken’).

Hoewel het voor mij niet exact duidelijk is uit welke denominatie Tom de Wal komt, lijkt het me evident dat hij uit neo-charismatische hoek komt. Het gedachtengoed van De Wal is een zeer stijlzuivere weergave van de hedendaagse Word-Faith movement en de Kingdom Now-theologie. Volgens de Word-Faith movement kunnen christenen  - door in geloof hun wensen uit te spreken - alles bereiken wat ze maar willen. Deze uitgesproken wensen (‘proclameren’) hebben meestal te maken met gezondheid en voorspoed. Want, zo stelt in het verlengde daarvan de Kingdom Now-theologie, het is de taak van de christenen om in het hier en nu het Koninkrijk van God te vestigen (rejoicenow.nl; Kingdom Now). De christenen horen nu dus al als koningen te leven (schapenslapen.com; kingdom-now).

Het boek ‘Jezus aanraken’, dat ik hier wil bespreken, heeft als kerngedachte dat Jezus iedereen in het hier en nu wil genezen. Als iemand niet wordt genezen, dan heeft dat te maken met gebrek aan geloof: Jezus is alleen maar in staat om iemand te genezen als die persoon genoeg geloof heeft. Deze dwaalleer is niet nieuw: vele ‘gebedsgenezers’ en sprekers, met name binnen de Pinksterbeweging, gingen Tom de Wal voor met hun boodschap dat Jezus Christus iedereen wil genezen. Er zijn zo in de afgelopen decennia al vele gekomen en gegaan, de ene wat populairder dan de andere. In Nederland is, naast De Wal, Martin Koornstra (Royal Mission) nu een prominent voorbeeld.

‘Jezus aanraken’ samengevat
Ik heb het boek van Tom de Wal gelezen en zal hier kort de dwaalleer die hij in zijn boek als waarheid presenteert uiteenzetten. Op de achterkant van het boek staat vermeld: ‘Jezus is niet veranderd en wil nog steeds iedereen genezen.’ Of het nu gaat om ernstige of dodelijke ziekten, een pijnlijke kies of wat vermoeidheid, iedereen kan genezen. Als iemand niet geneest, dan heeft dat volgens De Wal alles te maken met het niet goed doorlopen van een aantal stappen. Want als de gelovige de zes stappen uit ‘Jezus aanraken’ doorloopt, dan moet genezing (stap zeven) wel het resultaat zijn. Pagina 23 tot en met 169 (met bladzijde 69 tot en met 110 als intermezzo) beschrijven deze zes stappen plus de bijbehorende genezing.

1. De eerste stap is bewustwording van het belang van het eigen geloof: niet zozeer Gods’ macht, maar vooral jouw geloof is de sleutel om situaties om te keren; om problemen te veranderen (p. 26). Dat is volgens De Wal de kern. Dit geloof zal altijd zijn effect hebben, gebed is daarbij niet noodzakelijk (p. 28). De Wal legt dit verder uit op pagina 37: ‘De vraag of Jezus je geneest, wordt niet bepaald door Gods’ wil, maar wordt bepaald door ons geloof.’
2. In stap twee legt De Wal uit wat te doen om dit te geloof te krijgen. Dit kan door de Bijbel te lezen, preken te luisteren en naar getuigenissen te luisteren. Ook is een omgeving van geloof belangrijk (jezelf omringen met gelijkdenkenden) en is het belangrijk dat je het geloof dat je wel hebt te gebruiken (wat je gebruikt vermenigvuldigt zich, p.64). Bedenk daarbij dat het niet de bedoeling is van Jezus dat je stand houdt in de storm, maar dat je de storm laat liggen, zo stelt De Wal (p. 59).
3. In stap drie wordt uitgelegd dat je, om genezen te worden, op een andere manier moet gaan denken. Je moet stoppen met denken dat de ziekte hoort bij wie je bent; je identiteit moet niet meer gekoppeld zijn aan je ziekte.
4. Dan is het vervolgens zaak om uit te spreken hoe jij wilt dat de werkelijkheid is. Spreek uit dat je niet meer ziek bent en spreek tegen de ziekte. Het gaat er niet om dat je over je ziek zijn tot God bidt, nee, je moet zelf tegen de ziekte spreken (p.127). Immers, toen God de wereld schiep, sprak Hij ook en het was er. Onze woorden moeten dus ook wel, net zoals Gods’ woorden, scheppende kracht hebben (p. 120). God luistert dan naar de woorden uit je mond en doet wat je zegt (p. 122). Dat werkt voor iedereen (p. 125).
5. In stap vijf legt De Wal uit dat het dan tijd is om je te gedragen alsof je ziekte weg is en kun je beginnen met God danken (p. 148).
6. Nu is het zaak om vast te houden aan dit geloof, ook al merk je niet dat je genezen bent. Als je maar lang genoeg blijft doorzetten met geloven in je genezing, dan heb je eigenlijk al gewonnen en zal je genezen worden (p. 158).
7. Stap zeven is het ontvangen van het wonder; het ontvangen van genezing. Als je na het doorlopen van deze stappen toch nog niet genezen bent, dan heb je de eerste zes stappen niet goed doorlopen (p. 168). Als je bijvoorbeeld niet gesproken hebt tegen je ziekte of je identiteit van ziek zijn niet hebt losgelaten, maar meteen genezing wilt ontvangen, dan moet je niet verbaasd zijn dat dat niet werkt. Om bij stap zeven (genezing) te komen, heb je echt de eerste zes stappen nodig (p. 164). Of zoals De Wal zegt op p. 164: ‘Dat is hetzelfde als een grasmaaier cadeau krijgen en hem met doos en al over het gras duwen en zeggen: ‘Het werkt niet!’ om vervolgens maar een tuinman in te huren.’

Tussen deze stappen door heeft De Wal een intermezzo geplaatst (p. 69 tot en met 109) waarin hij de theologische basis voor zijn stappenplan uit de doeken doet.  Allereerst stelt De Wal dat alle ziekte van satan komt. Aangezien satan overwonnen is aan het kruis, hoeft niemand die gelooft meer ziek te zijn. Als je deelneemt aan het avondmaal zal je genezen en zal je gezondheid krijgen. Zo is genezing onderdeel van het Nieuwe Verbond en is het een recht voor de gelovigen geworden, jouw ‘wedergeboorterecht’ (p. 92).  Immers, toen Jezus stierf aan het kruis heeft Hij al jouw ziekten gedragen en nu hoef jij dus nooit meer ziek te zijn… als je de zes stappen uit De Wals’ boekje maar goed doorloopt.

Analyse van ‘Jezus aanraken’
We kunnen op twee verschillende manieren analyseren of de theorie van Tom de Wal klopt. We kunnen allereerst kijken naar de Bijbelse basis voor het gedachtengoed van De Wal en ten tweede kunnen we kijken naar de praktijk: geneest Jezus nu echt alle gelovigen die genoeg geloof hebben?

Analyse: de Bijbelse basis
De stappen die De Wal in ‘Jezus aanraken’ noemt, zijn niet Bijbels. Er is zelfs geen vage hint te vinden in de Bijbel die zou kunnen wijzen op het bestaan van de zes stappen van De Wal: genezing wordt in de Bijbel nooit voorafgegaan door het afstand nemen van het ziek-zijn (stap drie). Nooit wordt in de Bijbel gesteld dat de zieke tegen zijn of haar ziekte moet spreken (stap vier). Onze woorden hebben niet dezelfde scheppende kracht als Gods’ woorden en de Heere God is niet verplicht om onze opdrachten op te volgen (stap vier). De Heere God verwacht niet van ons dat wij ons alvast gedragen alsof we genezen zijn als dat nog niet zo is (stap vijf en zes). Ziekte komt meestal niet van satan of door bezetenheid van demonische machten (1 Korinthe 11:29-30, Romeinen 8:22, Prediker 9:2, Johannes 9:2). De Heere God is niet afhankelijk van (de grootte van) ons geloof (Jesaja 46:8-10, Mattheus 17:20) en Hij luistert niet altijd naar ons (1 Petrus 3:7; Jesaja 59:1,2, Jakobus 4:3, 1 Johannes 5:14). Bidden is daarentegen, net zoals geloof, wèl altijd noodzakelijk (1 Thessalonicenzen 5:16-18, Filippenzen 4:6-7, Romeinen 12:12; zie stap één), ook als het gaat om fysieke problemen.

Er zijn zeker wel Bijbelteksten waaruit blijkt dat het geloof een belangrijke rol kan spelen als het gaat om genezing (Jakobus 1:6-7, Mattheus 9:21-22), maar hieruit blijkt zeker niet dat God afhankelijk is van ons geloof. Het betekent ook niet dat oprecht geloof de enige voorwaarde is om altijd te genezen.

De Bijbelteksten die De Wal gebruikt om zijn theorie te ondersteunen, zijn mijns inziens allen behoorlijk uit de context gehaald en doen geen recht aan wat er werkelijk in het Woord van God staat. De Wal wijst bij herhaling op de wonderen die Jezus heeft gedaan toen Hij op aarde was en baseert onder andere daarop dat Jezus nu nog steeds wil genezen: Jezus is immers dezelfde gebleven. Het leidt geen twijfel dat Jezus Christus inderdaad vele wonderen verrichtte in de tijd dat hij hier op aarde was. Ook de twaalf discipelen en later de 70 evangelisten verrichtten wonderen in de naam van Jezus. Ik ben het ook met De Wal eens dat de Heere Jezus Christus nog steeds mensen ook fysiek wil genezen en ik sluit geen wonder uit, maar de gedachte dat onze Messias in het hier en nu nog steeds iedereen wil genezen is gebaseerd op een onjuiste interpretatie. Jezus Christus is inderdaad altijd dezelfde, maar dat betekent niet dat Hij in elke fase van de geschiedenis precies dezelfde dingen doet: er is een tijd van heling en een tijd van oordeel; een tijd van genade en een tijd van rechtspraak; een tijd om te scheppen en een tijd om te vernietigen. Voor een verdere analyse van het gebruik van Bijbelteksten door De Wal in ‘Jezus aanraken’, verwijs ik graag naar mensen die dit al zorgvuldig uitgeplozen hebben: bijvoorbeeld een artikel op Toetsalles.nl (‘Tom de Wal – Jezus aanraken – een weerlegging en waarschuwing’).

Analyse: de praktijk
De vraag of de Heere Jezus Christus iedereen wil genezen als die persoon maar genoeg geloof heeft, kan ten tweede ook simpelweg aan de praktijk getoetst worden. Het is overduidelijk niet waar dat vele hedendaagse, oprechte gelovigen genezen worden. Echte genezingen zijn eerder uitzonderlijk. De sterftecijfers onder gelovigen zijn dan ook hetzelfde als onder niet-gelovigen. Ook in charismatische kerken of andere kerken waar geloofd wordt dat de Heere Jezus Christus iedereen die maar genoeg gelooft wil genezen, sterven mensen aan kanker, beroerten, hartaanvallen, dementie en Parkinson. Mensen die tot deze groeperingen behoren bereiken geen gemiddelde leeftijd van 120 jaar, zoals De Wal in zijn proclamatie verwacht (p.207). Ze sterven, net zoals ongelovigen, ver voor ze 120 jaar worden aan een ziekte. Ze leven ook niet zonder ziekten, waarna ze ziektevrij van ‘ouderdom’ sterven, zoals De Wal stelt. Als het om ziekte en dood gaat, treft een zelfde lot ons allen, gelovigen en ongelovigen (Prediker 9:2). Dat is de harde werkelijkheid.

De afgelopen twintig eeuwen kerkgeschiedenis laten eenzelfde patroon zien: er worden geen grote groepen gelovigen genezen van hun ziekte. Zelfs grote oplevingen van het christelijke geloof, zoals tijdens de Great Awakening en Het Réveil, waarbij hernieuwd de nadruk kwam te liggen op persoonlijk geloof, gingen niet gepaard met fysieke genezingen.  Zonder enige Bijbelkennis kan dus door een eenvoudige optelsom van meegemaakte genezingen en een korte blik op de kerkgeschiedenis gesteld worden dat de theorie van De Wal niet waar kan zijn.

Schade door ‘Jezus aanraken’
Deze overwegingen brengen mij tot de vraag wat de schadelijke impact is van de dwaalleer van De Wal. Als een ongelovige dit verhaal van De Wal hoort en vervolgens om zich heen kijkt en ziet dat het niet waar is, wat zal de ongelovige dan moeten denken? Dat de mensen die dit verhaal aanhangen allemaal onvoldoende geloven, of niet in staat zijn een simpel stappenplannetje te doorlopen of een soort nepgeloof hebben? Of moeten zij concluderen dat God zelf niet machtig genoeg is, onbetrouwbaar is, of zelfs niet bestaat? Zo is de theorie van De Wal een theorie die de poten onder de stoel van het christelijk geloof wegzaagt.

Oprechte liefde
Binnen de Word-Faith movement en dus ook in de boeken van Tom de Wal, staat de vraag centraal wat wij van God kunnen krijgen. Het gaat over de vraag hoe wij van God genezing en gezondheid, een lang aards leven, voorspoed, een goed lopend bedrijf, wonderen of andere indrukwekkende zaken kunnen afdwingen. Als deze aardse geschenken van God centraal staan, wat stelt dan de liefde van de gelovige voor God voor? Als wij in ons geloof voortdurend de nadruk leggen op wat wij willen krijgen van God, houden we dan meer van Gods’ geschenken voor onszelf (en dus eigenlijk van onszelf) dan van God zelf?

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod.’ (Mattheus 22:37)

Als wij God liefhebben om wie Hij is en niet om de dingen die Hij volgens De Wal aan ons zou moeten geven, dan zal God die mens daar rijkelijk voor belonen. Die beloning is niet zo klein en menselijk gedacht als De Wal insinueert. Het gaat niet om fysieke genezing of voorspoed in dit aardse leven. Wat God wel voor ons bestemd heeft, is te groot voor ons om te kunnen verzinnen (1 Korinthe 2:9):

‘Wat het oog niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’

God wil uw liefde (Mattheus 12:7). Niet om wat Hij geeft, maar om wie Hij is. Als God u alles op uw wensenlijstje zou geven, zou u dan nog oprecht van Hem kunnen houden om wie Hij is en niet om wat Hij u geeft? En wat is uw geloof waard als u tekenen en wonderen nodig hebt om te kunnen geloven?

‘Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.’ (Johannes 20:29)

Meer informatie/geraadpleegde websites:
https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlkingdom-now/
http://www.toetsalles.nl/htmldoc/dewal.ha.htm
https://frontrunnersministries.nl/
https://schapenslapen.com/tag/kingdom-now/

Jezus komt spoedig fellowship

Admin - 19:57:38 @ Misleidende leringen | 3 opmerkingen

 


 

E-mailen
Map
Info
Instagram